Programy podpory zdravia v školskom roku 2020/2021 počas COVID-19. Ako viesť evidenciu o jeho spotrebe

1. Úvod

Celospoločenské programy podpory zdravia, ktoré sa realizujú v rezorte školstva, pozostávajú z dvoch častí:

Uvedené programy sú v rezorte školstva zastrešované jedným spoločným názvom „Celospoločenské programy podpory zdravia“, t. j. „Školský mliečny program“ a „Program zelenina a ovocie do škôl“ alebo ako sa uvádza v názvosloví rezortu pôdohospodárstva Školský program“. Doposiaľ nedošlo k zjednoteniu názvoslovia v dvoch rezortoch, ktoré ich zabezpečujú, a z toho dôvodu sa vyskytujú nezrovnalosti v názvosloví vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Aby nedošlo k pochybnostiam, v uvedenom materiáli budeme využívať názvoslovie „Školský program“.

V školskom roku 2020/2021 bolo v začiatkoch jeho zabezpečovanie zmätočné a mnohé školy/školské jedálne si neboli isté podmienkami, ktoré síce platili aj v minulosti, ale nové vedenie PPA začalo klásť výraznejší dôraz na ich dodržiavanie. Zároveň do tejto neistej situácie vstúpili do platnosti opatrenia hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktoré sprísnili hygienické požiadavky na zabezpečovanie prevádzkových režimov v školách a školských jedálňach.

V školských jedálňach išlo najmä o dodržiavanie podmienky tzv. „nadspotreby“ v konzumácii produktov školských programov či už v rámci ovocia a zeleniny, alebo mlieka a mliečnych výrobkov. To znamená, že tieto produkty nemôžu byť súčasťou výroby jedál v školskom stravovaní a nie je možné ich financovať zo stravnej jednotky podľa vekových kategórií stravníkov. Dôvod je veľmi prozaický, ak sa v školskej jedálni aplikuje dotačný systém na stravovanie detí a žiakov podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR a zároveň by sa využívala dotačná schéma Školských programov v rámci ich financovania, tak by išlo o dvojitú pomoc štátu, čo je pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ neprípustné.

Ako sa s touto problematikou vyrovnať a naplniť literu všeobecne záväzných právnych predpisov, vám priblížime v nasledovnom článku.

2. Školský program: Časť A – ovocie a zelenina

2.1 Legislatívny základ – časť A

 • V rezorte školstva Slovenskej republiky:
  • zákon č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,
  • vyhláška č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania,
  • zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
   (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“),
  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
   (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“),
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“).

 

Viac si môžete prečítať v publikácii Školská jedáleň, aktualizácia december 2020.