Prevádzkový poriadok zamestnancov školských jedální v čase mimoriadnej situácie

Prevádzkový poriadok a dodatok v čase mimoriadnej situácie

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania, sú povinné podľa § 26 ods.4 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z. vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Prevádzkovateľ zariadenia školského/predškolského stravovania – školská jedáleň musí vypracovať dodatok prevádzkového poriadku o organizácii režimu stravovania v čase mimoriadnej situácie, ktorého súčasťou je aj krízový plán, a musí oznámiť miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva zámer poskytovať stravu.

Dodatok prevádzkového poriadku prevádzkovateľov a zamestnancov školských jedální musí obsahovať:

 • ako bude prebiehať kontrola aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov,
 • povinnosť bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi – riaditeľovi školy kontakt s osobou chorou alebo podozrivou na COVID-19 (v domácnosti alebo mimo inej),
 • záväzok preškoliť a viesť dokumentáciu o preukázateľnom preškolení zamestnancov o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec v súvislosti s ochorením COVID-19,
 • úpravu spôsobu sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok) a vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke,
 • záväzok zabezpečiť podmienky dodržiavania hygienických opatrení zamestnancami (najmä pravidelné a dôkladné umývanie rúk, nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa či úst, zakrývanie si nosa a ústa pri kašľaní a kýchaní atď.),
 • spôsob dodávania, príjmu a preberania tovaru,
 • spôsob prípravy pokrmov,
 • prísne dodržiavanie zásad systému HACCP - základným predpokladom systému je dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami,
 • spôsob balenia do jednorazových nevratných obalov, výdaja stravy a povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie stravy,
 • spôsob balenia stravy pre dodávanie stravy do zariadení, ktoré prevádzkovateľ dodáva v prepravných termonádobách resp. termoportoch,
 • spôsob rozvozu stravy vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla, dezinfekcie termoportov, termonádob,
 • zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch zariadení školského stravovania.

Viac si môžete prečítať v časopise Škola a stravovanie, číslo 8/2020.