Pracovná náplň zamestnancov v zariadeniach školského stravovania

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný v pracovnej zmluve so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce a mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve (§ 43 ods. 1 Zákonníka práce).

Druh práce, ktorý má zamestnanec pre zamestnávateľa vykonávať, je tak jedným z najdôležitejších pojmových znakov, ktorý charakterizuje celý pracovný pomer, pretože zamestnávateľ je povinný (a súčasne aj oprávnený) zamestnancovi prideľovať len práce v medziach dohodnutého druhu práce.

Okrem druhu práce sa v praxi stretávame aj s pojmom pracovná náplň. Pracovná náplň je v podstate konkretizáciou pracovných úloh, ktoré sú všeobecne vyjadrené v rámci druhu práce v pracovnej zmluve.

Pracovná náplň

Dojednaný druh práce spravidla vyžaduje bližší popis pracovných úloh, ktorý sa nazýva pracovnou náplňou. Pracovná náplň ako konkretizácia obsahu dohodnutého druhu práce má povahu jednostrannej informácie, prostredníctvom ktorej zamestnávateľ dáva zamestnancovi na vedomie, aké konkrétne činnosti alebo plnenie akých úloh bude od neho požadovať. Súhlas zamestnanca nie je potrebný.

V súčasnosti žiadny právny predpis neukladá zamestnávateľovi povinnosť vypracovať pre svojich zamestnancov pracovnú náplň. Zamestnávateľ je povinný uviesť druh práce, ktorý má zamestnanec dohodnutý, a jeho stručnú charakteristiku v pracovnej zmluve zamestnanca. Vypracovanie pracovnej náplne pre zamestnancov je len možnosťou zamestnávateľa.

Pracovná náplň je z hľadiska právnej povahy pokynom zamestnávateľa smerujúcim ku konkretizácii pracovných úloh, ktoré sú všeobecnejšie vyjadrené v rámci druhu práce v pracovnej zmluve.

Pracovnú náplň tak môže zamestnávateľ kedykoľvek meniť na rozdiel od zmeny dohodnutého druhu práce, ktorý možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na zmene obsahu pracovnej zmluvy, pričom platí pravidlo, že ak bola pracovná zmluva uzavretá písomne, musí zamestnávateľ urobiť písomne aj jej zmenu. Nie je teda možné zamieňať dojednaný druh práce, ktorý môže byť zmenený len dohodou zmluvných strán, a pracovnú náplň, ktorú môže zamestnávateľ v rámci dohodnutého druhu práce zamestnancovi určovať.

Viac si môžete prečítať v časopise Škola a stravovanie, číslo 4/2021.