Hmotná zodpovednosť zamestnanca

Zákonník práce upravuje všeobecnú zodpovednosť zamestnanca za škodu (§ 179 – § 181), zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať (§ 182 – § 184) a zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov (§ 185).

Na účely tohto článku sa budeme podrobnejšie zaoberať zodpovednosťou zamestnanca za stratu zverených predmetov (§ 185).

Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov je príkladom tzv. osobitnej pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnanca s prezumpciou viny takisto ako zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať. Zákonník práce upravuje právny rámec tohto osobitného druhu zodpovednosti výlučne v ustanovení § 185.

Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia. Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými môže dohodnúť povinnosť, aby si dali poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril, pre prípad straty a zničenia, a okruh zamestnancov, ktorým poistí predmet zverený podľa pre prípad straty a zničenia.

Viac si môžete prečítať v časopise Škola a stravovanie, číslo 8/2020.