Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách – vyhodnotenie

Na základe oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách sa dňa 27. 11. 2020 uskutočnilo na MŠVVaŠ SR zasadnutie komisie.
Hodnotených bolo celkovo 1337 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 749 857,80 EUR boli rozdelené 160 žiadateľom. Podrobnosti sa nachádzajú v zoznamoch podporených a nepodporených žiadostí.
Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu komisie.

Žiadosti boli zaradené do zoznamu nepodporených najmä z týchto dôvodov:
obmedzené finančné zdroje na podporu zlepšenia vybavenia školských jedální v základných a stredných školách na rok 2020, nesplnenie jedného z kritérií uvedených v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách, neoprávnenosť žiadateľa (napr. žiadosť poslala škola, a nie zriaďovateľ), žiadateľ nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, žiadateľ má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nedoručenie žiadosti aj na emailovú adresu jedalne@minedu.sk, ale len poštou; alebo naopak, nedodanie povinných príloh.

Zdroj: minedu.sk