Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školskej jedálni

 1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“) v školskej jedálni sa úplne odlišuje od bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v škole alebo materskej škole.

Tým, že školská jedáleň zabezpečuje prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov, jej činnosť sa delí:

 • jednak podľa činností,
 • jednak podľa okruhu osôb, pre ktoré je potrebné zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Prvý okruh osôb, pre ktorý sa musí zaistiť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, sú zamestnanci podľa prílohy č. 2, 3 a 4 vyhl. č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, ktorá odporúča počet zamestnancov v školskej jedálni, v školskej jedálni na výrobu diétnych jedál a tiež vo výdajnej školskej jedálni.

Druhý okruh osôb – stravníci – deti, žiaci, zamestnanci materských, základných, stredných škôl a školských zariadení, iné fyzické osoby a osoby, ktoré sa so súhlasom zamestnávateľa zdržujú na jeho pracoviskách.

Tretí okruh osôb zahŕňa pedagogický dozor v jedálni.

Právna subjektivita ŠJ

Je tiež veľmi dôležité, či školská jedáleň má alebo nemá právnu subjektivitu. V školskej jedálni, ktorá má právnu subjektivitu, zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sám riaditeľ školskej jedálne. Ak je školská jedáleň bez právnej subjektivity, zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zriaďovateľ. Tam, kde je školská jedáleň súčasťou školy s právnou subjektivitou, zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci riaditeľ školy.

Aj v prípade, že školská jedáleň nemá právnu subjektivitu, možno len odporúčať delegovanie právomoci v oblasti starostlivosti o BOZP zo strany riaditeľa školy alebo zo strany zriaďovateľa na vedúceho školskej jedálne.

Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.

V nasledujúcej časti článku sa budeme zaoberať povinnosťami riaditeľa/vedúceho školskej jedálne ako zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia voči svojim zamestnancom, ak má právnu subjektivitu alebo delegované právomoci. V ďalšej časti zase jeho povinnosťami v tejto oblasti voči stravníkom a pedagogickým zamestnancom, ktorí vykonávajú dozor pri stravovaní.

2. Povinnosti riaditeľa/vedúceho školskej jedálne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci voči zamestnancom

Povinnosti riaditeľa/vedúceho školskej jedálne – zamestnávateľa (ďalej len riaditeľ/vedúci) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje:

 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • ostatné právne predpisy, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou pri práci

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

Ak riaditeľ/vedúci plní povinnosti ustanovené zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej technickej norme, toto plnenie sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto povinnosti možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom.

Ak riaditeľ/vedúci plní požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej technickej norme a tieto požiadavky nie sú ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, toto plnenie sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto požiadavky možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom.

Pri výkone inšpekcie práce je riaditeľ/vedúci povinný preukázať inšpektorom práce, ak postupoval spôsobom odlišným od slovenskej technickej normy, že tento primeraný spôsob je rovnako bezpečný ako ten, ktorý je upravený v slovenskej technickej norme.

Právne a ostatné predpisy

V súlade s § 39 Zákonníka práce právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú:

 • predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia,
 • hygienické a protiepidemické predpisy,
 • technické predpisy,
 • technické normy,
 • dopravné predpisy,
 • predpisy o požiarnej ochrane,
 • predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.

Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov.

Ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu (§ 39 ods. 2 Zákonníka práce), rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa zák. č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.

Riaditeľ/vedúci ako zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný najmä:

 1. Vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 2. Zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky.
 3. Zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami školskej jedálne. Zároveň je povinný odstraňovať tieto nebezpečenstvá a ohrozenia, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, plánovať a vykonávať opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie.

Dokument o posúdení rizika

Na činnosť každého zamestnanca musí byť vypracovaný písomný dokument o posúdení rizika, a to:

 • na činnosti spoločné – napríklad chôdza po schodoch, umývanie dlážky, práca pri počítači, práca s rýchlovarnou kanvicou a podobne,
 • na prácu individuálnu – špecifickú len pre toho-ktorého zamestnanca – pre kuchára (rezanie, sekanie a pod.), prevádzkového zamestnanca, pomocnú silu ale aj pre pedagóga vykonávajúceho dozor nad žiakmi v ŠJ,
 • na splnenie podmienok počas COVID-19.

Terminológia spojená s vypracovaním písomného dokumentu o posúdení rizika:

 • nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca,
 • ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené,
 • riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví,
 • neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Oboznámenie s dokumentom

Tento dokument by mal byť z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci jedným z najdôležitejších vnútorných predpisov školskej jedálne. Každý zamestnanec s ním musí byť preukázateľne oboznámený, každý zamestnanec pri ktorejkoľvek pracovnej činnosti pre zamestnávateľa musí poznať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká, ktoré mu pri práci hrozia, a tiež aj spôsob, ako sa pred nimi chrániť.

Do tohto dokumentu musí mať možnosť zamestnanec kedykoľvek nahliadnuť aj napriek tomu, že s ním bol raz oboznámený. Niektoré práce vykonáva zamestnanec len raz za čas a už si nemusí pamätať riziká, ktoré mu pri výkone tejto práce hrozia.

Dokument o posúdení rizika sa má nachádzať v priestoroch školskej jedálne!

Dokument o posúdení rizika vždy musí aktuálne pokrývať všetky riziká, ktoré vznikajú pri práci v školskej jedálni. Za spracovanie dokumentu zodpovedá štatutárny zástupca školskej jedálne. V dokumente musia byť zohľadnené riziká v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a § 30a a 30d zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Odporúča sa, pokiaľ sa na pracoviskách školskej jedálne nič nemení, raz do roka preukázateľne s ním oboznámiť zamestnancov.

Každý zamestnanec musí byť preukázateľne oboznámený s návodom na obsluhu všetkých strojov, prístrojov a zariadení, s ktorými prichádza pri práci do styku. Tieto návody sa majú nachádzať v priestoroch kuchyne, resp. jedálne, tak aby bolo možné do nich kedykoľvek nazrieť, ale zabezpečené tak, aby sa nepoškodili.

 1. Zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy.
 2. Zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
 3. Odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich odstránenie.
 4. Určovať bezpečné pracovné postupy. Je potrebné pripomenúť, že na každú činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva, je zamestnávateľ povinný určiť mu bezpečný pracovný postup, pri ktorom nemôže dôjsť k ohrozeniu jeho zdravia.
 5. Určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať.
 6. Písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania. To sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov.

Politika BOZP

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stanovuje ciele zlepšenia pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany zdravia. Politika BOZP sa vypracúva na dlhší časový horizont.

Autor článku: 

JUDr. Danica Bedlovičová

právnik, mediátor

Viac sa o tejto téme dočítate v októbrovej aktualizácii publikácie Školská jedáleň.