Vlastiveda v inkluzívnej škole

Dátum: 
12.03.2024 - 25.03.2024
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Registrácia

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom

VLASTIVEDA v inkluzívnej škole

Sériu online školení tvoria tri na seba nadväzujúce školenia, po absolvovaní ktorých získa každý účastník certifikát o absolvovaní:

ONLINE ŠKOLENIE 1:
Zaostrené na štvrtákov

Dátum školenia 1: 12. marec 2024

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 1

• Zhrnieme si ciele a obsah vyučovacieho predmetu vlastiveda v rámci ŠZŠ, špeciálnych tried, ale tiež v bežných triedach, ktoré navštevujú žiaci so ŠVVP.
• Porozprávame o niektorých špecifikách vzdelávania žiakov so ŠVVP, opäť nielen v špeciálnych školách.
• Ukážeme prepracovanú učebnicu a pracovný zošit pre 4. ročník ŠZŠ, vysvetlíme si ich koncepciu a prácu s nimi.

ONLINE ŠKOLENIE 2:
Piataci a šiestaci na ceste za poznaním

Dátum školenia 2: 19. marec 2024

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 2

• Porozprávame sa o obsahu vlastivedného vzdelávania v 5. a 6. ročníku ŠZŠ a špeciálnych tried, rovnako tak však aj v bežnej triede, ktorú navštevujú žiaci so ŠVVP.
• Predstavíme koncepciu učebníc a pracovných zošitov.
• Budeme hlasovať za sprievodné postavičky v učebnici v pripravovanej reedícii.

ONLINE ŠKOLENIE 3:
Aktívna vlastiveda

Dátum školenia 3: 25. marec 2024

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 3

• Ukážeme si aktivity využiteľné na hodinách vlastivedy
• Prepojíme teoretické a praktické vzdelávanie

Zaregistrujte a prihláste sa na všetky tri časti
online školenia; len po absolvovaní všetkých troch
získate certifikát o absolvovaní a vzorku učebnej
publikácie ZADARMO.
Linky na prihlásenie na jednotlivé online školenia
nájdete v záložke REGISTRÁCIA

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie online školení:

3 x 90 minút

Pre koho online školenia odporúčame:

Online školenia odporúčame pre učiteľov špeciálnych základných škôl a učiteľov v špeciálnej triede.


Školenie Názov Termín Čas
školenie 1 Zaostrené na štvrtákov 12.3.2024 17:00
školenie 2 Piataci a šiestaci na ceste za poznaním 19.3.2024 17:00
školenie 3 Aktívna vlastiveda 25.3.2024 17:00
Mgr. Kristína Jánošová
V špeciálnom školstve, konkrétne v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov s autizmom pracuje už 16 rokov. Vyštudovala učiteľstvo primárneho vzdelávania v kombinácii so školskou logopédiou, následne si štúdium rozšírila o špeciálnu pedagogiku na Prešovskej univerzite v Prešove. Začala pracovať ako učiteľka na prvom stupni základnej školy, kde sa stretla s komunitou rómskych detí. Neskôr pracovala ako učiteľka v špeciálnej základnej škole. Tu sa prvýkrát stretla so žiakmi s autizmom. O problematike sa chcela dozvedieť čo najviac, a preto absolvovala v Bratislave špecializačné vzdelávanie pre učiteľov vzdelávajúcich žiakov s autizmom.
Učebné publikácie VLASTIVEDA pre žiakov 4. ročníka špeciálnych základných škôl
VLASTIVEDA PRE 4. ROČNÍK
ŠPECIÁLNYCH ZŠ –
UČEBNICA
VLASTIVEDA PRE 4. ROČNÍK
ŠPECIÁLNYCH ZŠ –
PRACOVNÝ ZOŠIT

 

Učebné publikácie VLASTIVEDA pre špeciálne základné školy sú vytvorené v novom dizajne a s aktualizovaným obsahom.
Učebnica prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec), živej a neživej prírode. Jednotlivé témy sú podané formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Texty sú jednoduché, zrozumiteľné, doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva.
Prepracovaná učebnica Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl spolu s pracovným zošitom tvoria komplexný celok. Je spracovaná v plnofarebnej verzii, pričom je aktualizovaná jej obsahová stránka a kompletne nová grafika. Reflektuje súčasnú dobu a reálie, s ktorými sa žiaci stretávajú.
Viac informácií nájdete tu

Zaregistrujte a prihláste sa na všetky tri časti
online školenia; len po absolvovaní všetkých troch
získate certifikát o absolvovaní a vzorku učebnej
publikácie ZADARMO.

Registrácia na online školenie 1 TU

Registrácia na online školenie 2 TU

Registrácia na online školenie 3 TU