VLASTIVEDA OD A PO Z

Dátum: 
09.04.2024 - 23.04.2024
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Registrácia

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom

Vlastiveda od A po Z

Sériu online školení tvoria tri na seba nadväzujúce školenia, po absolvovaní ktorých získa každý účastník certifikát o absolvovaní:

ONLINE ŠKOLENIE 1:
Vlastiveda v kontexte doby

Dátum školenia 1: 09. apríl 2024

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 1

• Vlastiveda ako predmet spoločenskovedného vzdelávania, učebný obsah, aktuálne a nové kurikulum,
zmeny, ktoré prináša v jeho koncepcii a obsahu.
• Kompetencie žiakov ako výstupy vzdelávania.
• Nové prístupy vo výučbe vlastivedy, koncepčné prepojenie elementárneho vecného spoločenskovedného
vzdelávania od 1. ročníka základnej školy v jednej vzdelávacej oblasti.
• Nové učebnice a pracovné zošity vlastivedy pre 3. a 4. ročník základnej školy.
• Potenciál učebníc a pracovných zošitov vlastivedy v období zavádzania novej reformy vzdelávania.
• Príklady úloh z nových učebníc a pracovných zošitov vlastivedy na projektovú, problémovú, zážitkovú,
integrovanú a kooperatívnu výučbu v 3. a 4. ročníku základnej školy.

ONLINE ŠKOLENIE 2:
Vlastiveda nás baví

Dátum školenia 2: 16. apríl 2024

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 2

• Výučba vlastivedy orientovaná na rozvíjanie kompetencií žiakov.
• Inovatívne postupy v spoločenskovednom vzdelávaní a vo vyučovaní vlastivedy.
• Nové učebnice a pracovné zošity vlastivedy pre 3. a 4. ročník základnej školy.
• Príbeh, povesť, ilustrácia a obrázok ako funkčný didaktický prostriedok vo vlastivede.
• Učebné úlohy v učebnici pracovnom zošite pre 3. a 4. ročník základnej školy a ich potenciál
pre aktivizáciu žiakov na hodinách vlastivedy.
• Bádateľské aktivity, zážitkové učenie, kooperatívne učenie, projektové, problémové a integrované
vyučovanie v nových učebniciach a pracovných zošitoch vlastivedy pre 3. a 4. ročník základnej školy.

ONLINE ŠKOLENIE 3:
Integrované prístupy vo výučbe vlastivedy

Dátum školenia 3: 23. apríl 2024

Čas: 17:00 hod.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 3

• Obsahová integrácia ako moderný a efektívny prístup v edukácii.
• Predmet vlastiveda a jej integračný potenciál.
• Integračná funkcia vlastivedy v nových učebniciach a pracovných zošitoch vlastivedy pre 3. a 4. ročník
základnej školy.
• Príbeh ako východisko obsahovej integrácie.
• Príklady úloh z nových učebníc a pracovných zošitov vlastivedy na predmetovú integráciu a aktívny
prístup žiakov.
• Integrovaná výučba ako priestor pre kooperatívne aktivity, projektovú výučbu a výskumne ladenú
koncepciu v spoločenskovednom vzdelávaní.

Zaregistrujte a prihláste sa na všetky tri časti
online školenia najneskôr do 09.04.2024;
len po absolvovaní všetkých troch
získate certifikát o absolvovaní a vzorku učebnej
publikácie ZADARMO.
Linky na prihlásenie na jednotlivé online školenia
nájdete v záložke REGISTRÁCIA

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie online školení:

3 x 90 minút

Pre koho online školenia odporúčame:

Online školenia odporúčame pre učiteľov primárneho vzdelávania, ale aj pre rodičov žiakov primárneho vzdelávania.


Školenie Názov Termín Čas
školenie 1 Vlastiveda v kontexte doby 09.04.2024 17:00
školenie 2 Vlastiveda nás baví 16.04.2024 17:00
školenie 3 Integrované prístupy vo výučbe vlastivedy 23.04.2024 17:00
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.,
odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Je absolventkou Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Pôsobila ako učiteľka na 1. stupni základnej školy v Pohronskej Polhore a v Banskej Bystrici. V súčasnosti pracuje ako odborná asistentka na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB, kde sa v pedagogickej, vedecko-výskumnej aj publikačnej činnosti orientuje na prípravu budúcich učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania, rozvíjaniu kultúrnej gramotnosti detí v predmetoch spoločenskovedného vzdelávania, didaktiky vlastivedy a prvouky, výchovy vo voľnom čase, v školskom klube detí, prírodovedných aj spoločenskovedných záujmových činnostiach, ale aj prierezovým témam, najmä regionálnej výchove. Je členkou Ústrednej komisie pre prípravu kurikula vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť v NIVAM, recenzentkou edukačných publikácií na vyučovanie vlastivedy a pracovného vyučovania. Je spoluautorkou učebníc, pracovných zošitov a metodických príručiek Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ vo vydavateľstve EXPOL PEDAGOGIKA.
Učebné publikácie VLASTIVEDA pre žiakov 3. ročníka základných škôl
VLASTIVEDA
PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
UČEBNICA
VLASTIVEDA
PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÝ ZOŠIT
VLASTIVEDA
PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
METODICKÁ PRÍRUČKA – PDF

 

Učebné publikácie VLASTIVEDA pre základné školy sú zostavené podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu a aktuálne spracované. Zábavným spôsobom oboznamujú žiakov s učivom vlastivedy v treťom a štvrtom ročníku základnej školy.
Žiakov sprevádzajú v učebniciach postavičky – tretiaci Ema a Leo, ktorí v krátkych komiksových príbehoch v úvode témy zažívajú rôzne situácie, ale najmä spoznávajú svoju obec a okolitú krajinu.
Pomocou pútavých komiksov si žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti a úlohami, ktoré nabádajú k vyhľadávaniu informácií, k práci s textom, k vyjadrovaniu vlastných názorov, k tvorivej činnosti či k práci v skupine, si efektívne osvoja učivo. Učebnice majú ambíciu žiakov v učení motivovať a vzbudiť u nich záujem o učivo prostredníctvom úloh, v ktorých mnohokrát niečo vytvára, skúma, háda a objavuje. Obsahujú množstvo úloh podporujúcich zážitkové učenie a kritické myslenie.
Na učebnice nadväzujú pracovné zošity, ktoré obsahujú úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva, úlohy podporujúce bádanie, pozorovanie okolia, skupinovú prácu alebo kreativitu. Takisto nabádajú žiakov k zisťovaniu a zaznamenávaniu rôznych údajov, skúmaniu či výrobe rôznych predmetov.
Učitelia majú k dispozícii aj metodické príručky, ktoré uľahčujú učiteľovi prípravu na hodinu aj samotný priebeh vyučovacej hodiny, keďže každá strana metodickej príručky obsahuje náhľad zodpovedajúcej strany učebnice a pracovného zošita spolu s príslušnými aktivitami pre žiakov.

 

PRIPRAVUJEME
UČEBNICA A PRACOVNÝ ZOŠIT VLASTIVEDA PRE 4. ROČNÍK
Viac informácií nájdete tu

Zaregistrujte a prihláste sa na všetky tri časti
online školenia; len po absolvovaní všetkých troch
získate certifikát o absolvovaní a vzorku učebnej
publikácie ZADARMO.

Registrácia na online školenie 1 TU

Registrácia na online školenie 2 TU

Registrácia na online školenie 3 TU