Učím na prvom stupni a rád sa učím!

Učím na prvom stupni a rád sa učím!
Dátum: 
22.08.2022 - 26.08.2022
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Prihláška
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Partneri

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na bezplatné školenia pre pedagógov na prvom stupni základných škôl pod názvom

Učím na prvom stupni a rád sa učím!

CIEĽ:

Rozvíjanie gramotností žiakov na 1. stupni základnej školy v predmetoch PRÍRODOVEDA, VLASTIVEDA a ANGLICKÝ JAZYK.

OBSAH:

• Predstavíme vám zaujímavé metódy a prostriedky na rozvíjanie prírodovednej, spoločenskovednej a komunikačnej gramotnosti žiakov na prvom stupni základnej školy.

• Ukážeme si spôsoby aktivizácie rozvoja žiackeho poznania prostredníctvom rôznych typov úloh aj možností práce žiakov založenej na vlastnej aktivite – ich pozorovaní, skúmaní, objavovaní, hraní a poznávaní.

• Prinesieme vám zaujímavé a praktické úlohy, ktoré sú zamerané na pozorovanie prírody, prírodných a fyzikálnych úkazov, na rôzne pokusy a pozorovania spojené s reálnym životom a každodennými situáciami (porovnávanie objemu a hmotnosti, premena vody, jedovaté rastliny a huby, zvieratá, rastliny…)

• Získate tipy na inovatívne, kreatívne a praktické úlohy pre žiakov, ktoré sú zamerané na aktivity a ochranu životného prostredia, na zlepšenie zdravia a fyzickej kondície, zaujímavosti a zvláštnosti obce, tipy na výlety alebo návštevu zaujímavých miest.

• Upozorníme vás na úskalia vo výučbe anglického jazyka na primárnom stupni vzdelávania.

• Predstavíme nové možnosti na rozvoj komunikačných kompetencií v anglickom jazyku, aj kritického a tvorivého myslenia v angličtine.

• Ukážeme si, ako možno na hodinách anglického jazyka využívať piesne, rýmy a zvukové nahrávky, a tiež ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť v cudzom jazyku.

PREČO:

• Získate nový pohľad na možnosti vyučovania prírodovedy, vlastivedy a anglického jazyka na prvom stupni základnej školy.

• Zoznámime vás s novými prvkami zážitkového vyučovania.

• Poskytneme vám rôzne aktivity a úlohy, ktoré rozvíjajú kritické myslenie, logiku, čítanie s porozumením, prácu s textom, čítanie s pozorovaním, orientáciu v priestore aj v teréne a poznávanie prírody a ochrany životného prostredia, ale aj čitateľskú gramotnosť v anglickom jazyku.

MIESTO A ČAS:

od 22. do 26. augusta 2022

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

3 x 75 minút (medzi jednotlivými prednáškami vždy 15-minútová prestávka)

Organizácia školenia:
Prírodoveda Vlastiveda Anglický jazyk
8.30-9.45 10.00-11.15 11.30-12.45

 

POZOR!!! ZMENA!!! V TRNAVE BUDE PORADIE PREDNÁŠOK NASLEDOVNÉ:

1. Anglicky jazyk          2. Prírodoveda         3. Vlastiveda

Časy ostavaju nezmenené.


Mesto Dátum Deň Adresa Miestnosť
Košice 22.08.2022 pondelok Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7 Veľká konferenčná miestnosť
Banská Bystrica 23.08.2022 utorok Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40 Prednášková miestnosť č. F313
Žilina 24.08.2022 streda Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1 Veľká zasadacia miestnosť
Trnava 25.08.2022 štvrtok Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4 Aula – prízemie
Bratislava 26.08.2022 piatok Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Prednášková miestnosť B1-320

 


Mesto Dátum Deň Adresa Miestnosť
Košice 22.08.2022 pondelok Univerzitná knižnica TUKE, Němcovej 7 Veľká konferenčná miestnosť
Banská Bystrica 23.08.2022 utorok Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40 Prednášková miestnosť č. F313
Žilina 24.08.2022 streda Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1 Veľká zasadacia miestnosť
Trnava 25.08.2022 štvrtok Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4 Aula – prízemie
Bratislava 26.08.2022 piatok Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Prednášková miestnosť B1-320

 

POZOR!!! ZMENA!!! V TRNAVE BUDE PORADIE PREDNÁŠOK NASLEDOVNÉ:

1. Anglicky jazyk          2. Prírodoveda         3. Vlastiveda

Časy ostavaju nezmenené.

PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Ukončila štúdium učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ rozšírené o prírodno-vlastivedno-technické vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tu pokračovala ako interná doktorandka so zameraním na predškolskú a elementárnu pedagogiku. V roku 2007 získala certifikát z odborného kurzu pedagogiky, psychológie a sociálnej práce. V súčasnosti pôsobí na Základnej škole Sama Cambela v Slovenskej Ľupči ako učiteľka pre 1. stupeň. Spolupracuje s vydavateľstvom Raabe a EXPOL PEDAGOGIKA pri tvorbe titulov pre 1. stupeň ZŠ s prírodovedným zameraním.

Mgr. Michal Bodorík, PhD.

Ukončil štúdium anglického jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Následne absolvoval doktorandské štúdium v odbore didaktika anglického jazyka na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre so zameraním na výslovnostné aspekty slovenských žiakov učiacich sa anglický jazyk. V rokoch 2013 – 2019 pôsobil na univerzitách v Ružomberku, Nitre a Trnave, kde sa vedecky zameriaval na analýzu chýb žiakov vo výslovnosti, hodnotením kvality učebníc, rozvojom komunikačných kompetencií žiakov v anglickom jazyku a aplikáciou metódy CLIL v praxi. V rámci svojej pedagogickej praxe má bohaté skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka na základných, stredných a vysokých školách, organizoval mnohé workshopy, domáce a zahraničné konferencie podporujúce prípravu budúcich učiteľov AJ ako aj rozvoj pedagogických kompetencií učiteľov z praxe. Momentálne pracuje ako učiteľ anglického jazyka na základnej škole v Nitre.

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Moderne spracovaná učebnica prírodoveda spolu s pracovným zošitom pre 3. ročník základnej školy sú zostavené podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Vhodne rozvíjajú prírodovednú gramotnosť na prvom stupni základnej školy.

PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÝ ZOŠIT
PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
UČEBNICA

Koncepcia moderne spracovanej učebnice s inovatívnymi prvkami je založená na bádateľských aktivitách, objavovaní a pozorovaní, žiaci získavajú vedomosti vlastnou činnosťou (pokusmi). Pri niektorých témach je pozorovanie prírodných javov (najmä pozorovanie rastlín a živočíchov) umožnené prostredníctvom krátkych videozáznamov dostupných načítaním QR kódu umiestneného pri danej téme v učebnici.

Obsah učiva nadväzuje na pracovnú učebnicu Prvouka pre 1. a 2. ročník ZŠ. Žiaci poznajú predkladanú koncepciu, spoločné prvky a niektoré rubriky.

Učebnicu dopĺňa pracovný zošit, ktorý slúži na vlastné záznamy žiakov.

VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Nová učebnica vlastivedy spolu s pracovným zošitom zábavným spôsobom oboznamujú s učivom vlastivedy v treťom ročníku základnej školy.

VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÝ ZOŠIT
VLASTIVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
UČEBNICA

Žiakov sprevádzajú v učebnici postavičky – tretiaci Ema a Leo, ktorí v krátkych komiksových príbehoch v úvode témy zažívajú rôzne situácie, ale najmä spoznávajú svoju obec a okolitú krajinu.

Pomocou pútavých komiksov si žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti a úlohami, ktoré nabádajú k vyhľadávaniu informácií, k práci s textom, k vyjadrovaniu vlastných názorov, k tvorivej činnosti či k práci v skupine, si efektívne osvoja učivo. Učebnica má ambíciu žiaka v učení motivovať a vzbudiť u neho záujem o učivo prostredníctvom úloh, v ktorých mnohokrát niečo vytvára, skúma, háda a objavuje. Obsahuje množstvo úloh podporujúcich zážitkové učenie a kritické myslenie.

Učebnicu dopĺňa pracovný zošit, ktorý obsahuje úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva, úlohy podporujúce bádanie, pozorovanie okolia, skupinovú prácu alebo kreativitu. Takisto nabáda žiakov k zisťovaniu a zaznamenávaniu rôznych údajov, skúmaniu či výrobe rôznych predmetov.

CLICK WITH FRIENDS PRE 3. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Pracovný zošit anglického jazyka pre 3. ročník základných škôl, ktorého obsah je prepojený s učebnicou a spoločne tak uľahčujú učenie cudzieho jazyka a zapamätanie žiakov. Obsahovo nadväzujú na pracovné učebnice MATT the BAT 1 a MATT the BAT 2.

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2022/10139:2-A2201

CLICK WITH FRIENDS –
ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV –
PRACOVNÝ ZOŠIT
CLICK WITH FRIENDS –
ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV –
UČEBNICA

Moderný pracovný zošit anglického jazyka pre 3. ročník ZŠ približuje cudzí jazyk hravou formou. Ústrednou postavou je veselý a hravý škriatok CLICK, ktorý má niekoľkých kamarátov. Všetci spoločne budú s tretiakmi hovoriť po anglicky – o sebe, o svojej rodine, svojich kamarátoch. Budú im pri tom pomáhať rôzne anglické hry, či pesničky. Všetci spoločne sa tak naučia čítať aj písať po anglicky. Obsahovo korešponduje s učebnicou CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV.

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s učebnicovým vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

• Univerzitnej knižnicu Technickej univerzity v Košiciach

• Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

• Mestskému úradu v Žiline

• Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

• Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom nové skúsenosti a informácie.