Slovenský jazyk na 1. stupni ZŠ INOVATÍVNE

Dátum: 
17.04.2023 - 21.04.2023
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Partneri

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na bezplatné školenia pre  pedagógov na prvom stupni základných škôl pod názvom

Slovenský jazyk na 1. stupni ZŠ INOVATÍVNE

CIEĽ:

Rozvíjanie funkčnej gramotnosti žiakov na vyučovaní slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ.

OBSAH:

• Predstavíme edukačné formy a metódy, prostredníctvom ktorých môžeme dosiahnuť funkčnú gramotnosť žiaka na vyučovaní slovenského jazyka.

• Zameriame sa na systém a kontakt s učivom, interdisciplinárny presah a hravosť učenia a učenia sa, myšlienkové operácie, edukačné formy a metódy na vyučovacej hodine, spôsoby motivácie žiakov, prácu s novým učivom.

• Poskytneme námety na precvičovanie učiva, zážitkové aktivity, operatívne diagnostikovanie žiakov a námety na sebahodnotenie žiakov. Vybrané z nich bude možnosť prakticky si vyskúšať.

• Ukážeme edukačné materiály, ktoré pomáhajú naplniť tento cieľ, a to pracovnú učebnicu Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl, 1. a 2. časť s metodickou podporou.

PREČO:

• Získate nový pohľad na možnosti vyučovania slovenského jazyka na prvom stupni základnej školy zábavnejšie, inovatívnejšie a predovšetkým efektívnejšie.

MIESTO A ČAS:

od 17. do 21. apríla 2023

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút


Mesto Dátum Deň Adresa Miestnosť
Košice 17.04.2023
11.00 - 12.30
pondelok  Univerzitná knižnica TUKE,
 Němcovej 7
 Veľká konferenčná miestnosť - prízemie
Banská Bystrica 18.04.2023
11.00 - 12.30
utorok  Pedagogická fakulta UMB,
 Ružová 13
 Miestnosť D 001 – prízemie budovy C
Žilina 19.04.2023
11.00 - 12.30
streda  Mestský úrad,
 Námestie obetí komunizmu 1
Veľká zasadacia miestnosť - prízemie
Trenčín 20.04.2023
11.00 - 12.30
štvrtok  Okresný úrad,
 Hviezdoslavova 3
Zasadacia miestnosť č. 150 – 1. poschodie
Bratislava 21.04.2023
11.00 - 12.30
piatok  Hotel Družba –
 Kongresové centrum,
 Botanická 25
Zasadacia miestnosť č.1 –
1. poschodie

 

 

 

 

 

Lektorka školení:

Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.

Je absolventkou štúdia učiteľstva pedagogika – vychovávateľstvo a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej a Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V edukačnej praxi má dlhodobé pracovné skúsenosti. Pôsobila v primárnom vzdelávaní ako vychovávateľka, učiteľka, v nižšom sekundárnom vzdelávaní ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry, v terciárnom vzdelávaní ako vysokoškolská učiteľka so zameraním na pedagogiku, pedagogickú komunikáciu a rétoriku. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka v Základnej škole na Nevädzovej ulici 2 v Bratislave. Má skúsenosti aj v publikačnej a redaktorskej činnosti. Publikovala odborné a vedecké články zamerané na vybrané javy slovenského jazyka a dejín pedagogiky. V roku 2014 publikovala monografiu Misia českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918 – 1939.

 

Pracovné učebnice

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

• Integrujú jazykovú, slohovú zložku a písanie.

• Motivačné texty nového učiva sú ponúknuté formou krátkych komiksových príbehov a situácií zo života detí.

• Ilustrácie majú didaktickú hodnotu, sú súčasťou práce s učivom a podporujú jeho porozumenie.

• Pracovné učebnice využívajú najmä induktívno-deduktívnu metódu vyvodzovania učiva, úlohy sú zostavené tak, aby žiaci intuitívne sami prišli na základné pravidlá, ktoré sa učia.

• Každá strana pracovnej učebnice je didakticky spracovaná na jednu vyučovaciu hodinu.

• Ponúkajú rôznorodé typy úloh, ktoré podporujú čítanie s porozumením, rozvíjajú požadované kompetencie žiakov. Zábavná forma úloh, striedanie rôznych inovatívnych foriem a metód práce robia učivo pre žiakov pútavým a ľahšie uchopiteľným.

• Prehľadnosť učebníc je podporená používaním systémových prvkov, napríklad: Naučím sa (obsahový štandard), motivačný príbeh podporujúci vyvodenie nového učiva, poučka, rada, informácia, autodiktát, test na konci kapitoly (zostavený primeranou formou podľa požiadaviek na testovanie T5), sebahodnotenie (výkonový štandard), Učíme sa netradične (ponuka projektových úloh a netradičného spôsobu záverečného precvičenia učiva danej kapitoly, ktoré môžu tvoriť portfólio žiaka).

 

Prelistujte si pracovné učebnice pre druhákov:

 

PRIPRAVUJEME

Metodická príručka pre učiteľa

Poskytuje odbornú a metodickú podporu pri práci s danou pracovnou učebnicou. Prináša inšpirácie, námety na rozširujúce aktivity pre žiakov a ponúka najmä riešenia úloh v pracovnej učebnici.

Pracovné učebnice Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ

VIAC INFORMÁCIÍ TU

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s učebnicovým vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

• Univerzitnej knižnicu Technickej univerzity v Košiciach

• Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

• Mestskému úradu v Žiline

✓ Okresnému úradu v Trenčíne

• Hotelu Družba v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom nové skúsenosti a informácie.

Partneri

 

STABILO