ROZVOJ JAZYKOVEJ A KOMUNIKAČNEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV 2. A 3. ROČNÍKA ZŠ

Dátum: 
22.08.2023 - 11.09.2023
Adresa: 
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom

Rozvoj jazykovej a komunikačnej gramotnosti žiakov
2. a 3. ročníka ZŠ

Sériu online školení tvoria tri na seba nadväzujúce školenia, po absolvovaní ktorých získa každý účastník certifikát o absolvovaní:

ONLINE ŠKOLENIE 1:
Rozvoj jazykovej gramotnosti žiakov
2. ročníka ZŠ

Dátum školenia 1: 22. august 2023

Čas: 17:00 hod.

• Jazyková gramotnosť žiakov 2. ročníka: Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus

• Prieniky Pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl s novým Štátnym vzdelávacím programom a komparácia s konsolidovaným Štátnym vzdelávacím programom

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 1

• Ciele vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

• Komentovaný prehľad Pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl, 1. časť z pohľadu rozvoja jazykových a prierezových kompetencií

• Aktivity

• Komentovaný prehľad Pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl, 2. časť z pohľadu rozvoja jazykových a prierezových kompetencií

• Aktivity

 

ONLINE ŠKOLENIE 2:
Rozvoj jazykovej gramotnosti žiakov
3. ročníka ZŠ

Dátum školenia 2: 5. september 2023

Čas: 17:00 hod.

 

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 2

• Ciele vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

• Jazyková gramotnosť žiakov 3. ročníka: Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus

• Komentovaný prehľad Pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl, 1. časť z pohľadu jazykových a prierezových kompetencií

• Aktivity

• Prieniky Pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl s novým Štátnym vzdelávacím programom a komparácia s konsolidovaným Štátnym vzdelávacím programom

ONLINE ŠKOLENIE 3:
Rozvoj komunikačnej gramotnosti žiakov
2. a 3. ročníka ZŠ

Dátum školenia 3: 11. september 2023

Čas: 17:00 hod.

 

• Prieniky Pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. a 3. ročník základných škôl s novým Štátnym vzdelávacím programom a komparácia s konsolidovaným Štátnym vzdelávacím programom

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 3

• Ciele vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

• Komunikačná gramotnosť žiakov 2. a 3. ročníka: Vzdelávacie štandardy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus

• Komentovaný prehľad Pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. a 3. ročník základných škôl, 1. časť z pohľadu komunikačných a prierezových kompetencií

• Aktivity

• Komentovaný prehľad Pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 2. a 3. ročník základných škôl, 2. časť z pohľadu komunikačných a prierezových kompetencií

• Aktivity

Prihláste sa na všetky tri časti online školenia; len po absolvovaní všetkých troch získate certifikát o absolvovaní. Prihlášky na jednotlivé online školenia nájdete TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie online školení:

3 x 70 minút

Pre koho online školenia odporúčame:

Online školenia odporúčame pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, asistentov učiteľa ZŠ, vychovávateľov i rodičov.


Školenie Názov Termín Čas
školenie 1 Rozvoj jazykovej gramotnosti žiakov 2. ročníka ZŠ 22.8.2023 17:00
školenie 2 Rozvoj jazykovej gramotnosti žiakov 3. ročníka ZŠ 5.9.2023 17:00
školenie 3 Rozvoj komunikačnej gramotnosti žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ 11.9.2023 17:00

Mgr. Libuša Hoštáková

Vyštudovala odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na PdF UK v Trnave. Od roku 1984 pracuje ako učiteľka na 1. stupni ZŠ. V roku 2002 absolvovala 2. atestačnú skúšku. Vytvorila pedagogické texty zamerané na čítanie v časopise Komenský a tiež publikácie Čítanie hrou (Bratislava: Metodické centrum Bratislava, 1997) a Čítanie s ceruzkou v ruke (Bratislava: Metodické centrum Bratislava, 2000). V minulosti spolupracovala so Štátnym pedagogickým ústavom aj Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Aktuálne pracuje ako učiteľka v základnej škole Brezová Piešťany v pozícii pedagogický zamestnanec špecialista.

 

 

 

Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.

Je absolventkou štúdia učiteľstva pedagogika – vychovávateľstvo a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej a Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V edukačnej praxi má dlhodobé pracovné skúsenosti. Pôsobila v primárnom vzdelávaní ako vychovávateľka, učiteľka, v nižšom sekundárnom vzdelávaní ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry, v terciárnom vzdelávaní ako vysokoškolská učiteľka so zameraním na pedagogiku, pedagogickú komunikáciu a rétoriku. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka v Základnej škole na Nevädzovej ulici 2 v Bratislave. Má skúsenosti aj v publikačnej a redaktorskej činnosti. Publikovala odborné a vedecké články zamerané na vybrané javy slovenského jazyka a dejín pedagogiky. V roku 2014 publikovala monografiu Misia českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918 – 1939.

Pracovné učebnice SLOVENSKÝ JAZYK pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 2. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

 

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÁ UČEBNICA 2. ČASŤ

 

Pracovné učebnice slovenského jazyka pre 2. a 3. ročník základných škôl sú zostavené podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamujú žiakov s učivom slovenského jazyka v druhom ročníku.

Pracovné učebnice sú rozdelené do troch hlavných celkov, resp. oblastí, ktoré sa systematicky striedajú. Je to SLOHOVÁ ČASŤ – zameriava sa na rozprávanie a komunikáciu prostredníctvom situácie alebo príbehu v komikse, časť PÍSANIE – na základe vzorovej kaligrafie sa precvičujú grafomotorické zručnosti a posledná, GRAMATICKÁ ČASŤ. V pracovných učebniciach sa nachádza aj OPAKOVANIE v podobe krátkeho testu za tematickým celkom.

Práve integrácia všetkých troch zložiek: jazykovej a slohovej zložky, ale aj písania ich odlišuje od ostatných učebníc slovenského jazyka.

Vďaka svojej pútavej vizuálnej stránke, komiksom a hravým kreatívnym úlohám je učenie zážitkom a hrou, silný motivačný faktor. Pracovné učebnice sú zároveň aj pracovným zošitom a písankou. Veľmi prehľadne koncipovaný titul, jasná štruktúra, logickosť a nadväznosť cvičení, zaujímavé a efektívne systémové prvky, ktoré pôsobia novo a netradične. Ide o pútavé učebné publikácie, ktoré rozvíjajú mnohé zručnosti a fantáziu žiakov a bude dobrodružným a zábavným učením.