Rozvíjanie komunikačných činností v 2. a 3. ročníku ZŠ

Dátum: 
11.03.2024 - 04.04.2024
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Registrácia

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom

Rozvíjanie komunikačných činností v 2. a 3. ročníku ZŠ

Sériu online školení tvoria tri na seba nadväzujúce školenia, po absolvovaní ktorých získa každý účastník certifikát o absolvovaní:

ONLINE ŠKOLENIE 1:
Rozvoj interakcie – komunikačnej činnosti vo vyučovaní
slovenského jazyka v 1. cykle

Dátum školenia 1: 11. marec 2024

Čas: 17:00 hod.

Obsah webinára sa zameriava na prezentovanie rozvoja interakcie − komunikačnej činnosti vo vyučovaní
slovenského jazyka u žiakov a žiačok 2. a 3. ročníka základnej školy z pohľadu nového Štátneho vzdelávacieho programu.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 1

• Vízia vzdelávania pre 21. storočie
• Jazyková a komunikačná gramotnosť, doménové a prierezové gramotnosti
• Ciele vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia pre 1. cyklus
• Charakter a metakognícia − vzdelávacie štandardy, 1. časť
• Komunikačná činnosť − interakcia ako jedna z pilierov vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia a jej vzdelávacie štandardy
• Reflektovanie vzdelávacích štandardov komunikačnej činnosti − interakcie vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus v pracovných učebniciach Slovenský jazyk pre 2. a 3. ročník základných škôl
• Aktivity

ONLINE ŠKOLENIE 2:
Rozvoj produkcie – komunikačnej činnosti vo vyučovaní slovenského jazyka v 1. cykle

Dátum školenia 2: 18. marec 2024

Čas: 17:00 hod.

Obsah webinára sa zameriava na prezentovanie rozvoja produkcie − komunikačnej činnosti vo vyučovaní
slovenského jazyka u žiakov a žiačok 2. a 3. ročníka základnej školy z pohľadu nového Štátneho vzdelávacieho programu.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 2

• Vízia vzdelávania pre 21. storočie
• Jazyková a komunikačná gramotnosť, doménové a prierezové gramotnosti
• Ciele vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia pre 1. cyklus
• Charakter a metakognícia − vzdelávacie štandardy, 2. časť
• Komunikačná činnosť − produkcia ako jedna z pilierov vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia a jej vzdelávacie štandardy
• Reflektovanie vzdelávacích štandardov komunikačnej činnosti − produkcie vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus v pracovných učebniciach Slovenský jazyk pre 2. a 3. ročník základných škôl
• Aktivity

ONLINE ŠKOLENIE 3:
Rozvoj recepcie – komunikačnej činnosti vo vyučovaní slovenského jazyka v 1. cykle

Dátum školenia 3: 3. apríl 2024

Čas: 17:00 hod.

Obsah webinára sa zameriava na prezentovanie rozvoja recepcie − komunikačnej činnosti vo vyučovaní
slovenského jazyka u žiakov a žiačok 2. a 3. ročníka základnej školy z pohľadu nového Štátneho vzdelávacieho programu.

OBSAH ONLINE ŠKOLENIA 3

• Vízia vzdelávania pre 21. storočie
• Jazyková a komunikačná gramotnosť, doménové a prierezové gramotnosti
• Ciele vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia pre 1. cyklus
• Charakter a metakognícia − vzdelávacie štandardy, 3. časť
• Komunikačná činnosť − recepcia ako jedna z pilierov vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia a jej vzdelávacie štandardy
• Reflektovanie vzdelávacích štandardov komunikačnej činnosti − recepcie vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra pre 1. cyklus v pracovných učebniciach Slovenský jazyk pre 2. a 3. ročník základných škôl
• Aktivity

Zaregistrujte a prihláste sa na všetky tri časti
online školenia; len po absolvovaní všetkých troch
získate certifikát o absolvovaní a vzorku učebnej
publikácie ZADARMO.
Linky na prihlásenie na jednotlivé online školenia
nájdete v záložke REGISTRÁCIA

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie online školení:

3 x 90 minút

Pre koho online školenia odporúčame:

Online školenia odporúčame pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, asistentov učiteľa ZŠ, vychovávateľov i rodičov.


Školenie Názov Termín Čas
školenie 1 Rozvoj interakcie − komunikačnej činnosti vo vyučovaní slovenského jazyka v 1. cykle 11.3.2024 17:00
školenie 2 Rozvoj produkcie − komunikačnej činnosti vo vyučovaní slovenského jazyka v 1. cykle 18.3.2024 17:00
školenie 3 Rozvoj recepcie − komunikačnej činnosti vo vyučovaní slovenského jazyka v 1. cykle 3.4.2024 17:00
Mgr. Libuša Hoštáková
Vyštudovala odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na PdF UK v Trnave. Od roku 1984 pracuje ako učiteľka na 1. stupni ZŠ. V roku 2002 absolvovala 2. atestačnú skúšku. Vytvorila pedagogické texty zamerané na čítanie v časopise Komenský a tiež publikácie Čítanie hrou (Bratislava: Metodické centrum Bratislava, 1997) a Čítanie s ceruzkou v ruke (Bratislava: Metodické centrum Bratislava, 2000). V minulosti spolupracovala so Štátnym pedagogickým ústavom aj Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Aktuálne pracuje ako učiteľka v základnej škole Brezová Piešťany v pozícii pedagogický zamestnanec špecialista.
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.
Je absolventkou štúdia učiteľstva pedagogika – vychovávateľstvo a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej a Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V edukačnej praxi má dlhodobé pracovné skúsenosti. Pôsobila v primárnom vzdelávaní ako vychovávateľka, učiteľka, v nižšom sekundárnom vzdelávaní ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry, v terciárnom vzdelávaní ako vysokoškolská učiteľka so zameraním na pedagogiku, pedagogickú komunikáciu a rétoriku. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka v Základnej škole v Piešťanoch. Má skúsenosti aj v publikačnej a redaktorskej činnosti. Publikovala odborné a vedecké články zamerané na vybrané javy slovenského jazyka a dejín pedagogiky. V roku 2014 publikovala monografiu Misia českých učiteľov na Slovensku v rokoch 1918 – 1939.
Pracovné učebnice SLOVENSKÝ JAZYK pre žiakov 2. a 3. ročníka ZŠ
SLOVENSKÝ JAZYK
PRE 2. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÁ UČEBNICA
1. ČASŤ
SLOVENSKÝ JAZYK
PRE 2. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÁ UČEBNICA
2. ČASŤ
SLOVENSKÝ JAZYK
PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÁ UČEBNICA
1. ČASŤ
SLOVENSKÝ JAZYK
PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÁ UČEBNICA
2. ČASŤ

 

Pracovné učebnice slovenského jazyka pre 2. a 3. ročník základných škôl sú zostavené podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamujú žiakov s učivom slovenského jazyka v druhom ročníku.
Práve integrácia všetkých troch zložiek: jazykovej a slohovej zložky, ale aj písania ich odlišuje od ostatných učebníc slovenského jazyka.
Vďaka svojej pútavej vizuálnej stránke, komiksom a hravým kreatívnym úlohám je učenie zážitkom a hrou, silný motivačný faktor. Pracovné učebnice sú zároveň aj pracovným zošitom a písankou. Veľmi prehľadne koncipovaný titul, jasná štruktúra, logickosť a nadväznosť cvičení, zaujímavé a efektívne systémové prvky, ktoré pôsobia novo a netradične. Ide o pútavé učebné publikácie, ktoré rozvíjajú mnohé zručnosti a fantáziu žiakov a bude dobrodružným a zábavným učením.

 

Tip pre učiteľov:
METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV
(v pdf formáte)
Metodická príručka v PDF formáte k prvému aj druhému dielu pracovnej učebnice pre žiakov 2. ročníka základných škôl. Obsahuje riešenia úloh z pracovnej učebnice.

 

Mohlo by vás zaujímať:
NOVINKA: PRECVIČ SI PRAVOPIS
Cvičebnica na precvičovanie pravopisu slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ
Svojou koncepciou čiastočne nadväzuje na pracovné učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl.
Ako rozširujúci materiál je určená žiakom a žiačkam 2. ročníka základnej školy na samostatnú prácu v škole alebo aj doma, nezávisle od vyučovacieho procesu.
Štruktúra jednotlivých cvičení je na každej strane obdobná. Obsahuje približne 4 – 5 úloh. Prvé sú zamerané na prepisovanie textu s daným gramatickým javom, v ďalších sa zábavnou formou precvičuje daný jav buď formou doplňovačiek, smeroviek, práce s obrázkom a textom či súvislejším textom.
V závere strany sa nachádza autodiktát ako príprava na zhrňujúci diktát, ktorý je uvedený prostredníctvom QR-kódu. Práve túto formu diktátu môžu žiaci a žiačky využiť na precvičovanie písania diktátov nielen počas vyučovania, ale aj v domácom prostredí, kde majú dostatok času a komfortnejšie prostredie ako na vyučovacej hodine a môžu pracovať svojím individuálnym tempom.
V strede cvičebnice sa nachádza odnímateľná príloha s riešeniami úloh a textami diktátov, ktorá zároveň predstavuje spätnú väzbu pre žiakov, žiačky, učiteľov, učiteľky alebo i rodičov.
Viac informácií nájdete tu

Zaregistrujte a prihláste sa na všetky tri časti
online školenia; len po absolvovaní všetkých troch
získate certifikát o absolvovaní a vzorku učebnej
publikácie ZADARMO.

Registrácia na online školenie 1 TU

Registrácia na online školenie 2 TU

Registrácia na online školenie 3 TU