Bádanie v prírodovede – ako na to?

Dátum: 
13.03.2024 - 27.03.2024
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Registrácia

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na sériu troch na seba nadväzujúcich online bezplatných školení pre učiteľov s názvom

Bádanie v prírodovede – ako na to?

Sériu online školení tvoria tri na seba nadväzujúce školenia, po absolvovaní ktorých získa každý účastník certifikát o absolvovaní:

ONLINE ŠKOLENIE 1:
Látky. Interakcie. Sily.

Dátum školenia 1: 13. marec 2024

Čas: 17:00 hod.

• Špecifiká bádania v primárnom vzdelávaní.
    o Obsahový komponent Látky.
    o Obsahový komponent Interakcie.
    o Obsahový komponent Sily.
• Ukážky bádateľských aktivít, rôznych metód a foriem práce so žiakmi.
• Príklady dobrej praxe.

ONLINE ŠKOLENIE 2:
Energia. Zem. Vesmír.

Dátum školenia 2: 20. marec 2024

Čas: 17:00 hod.

• Špecifiká bádania v primárnom vzdelávaní.
    o Obsahový komponent Energia.
    o Obsahový komponent Zem.
    o Obsahový komponent Vesmír.
• Ukážky bádateľských aktivít, rôznych metód a foriem práce so žiakmi.
• Príklady dobrej praxe.

ONLINE ŠKOLENIE 3:
Organizmus. Ekosystém. Dedičnosť a premenlivosť. Evolúcia.

Dátum školenia 3: 27. marec 2024

Čas: 17:00 hod.

• Špecifiká bádania v primárnom vzdelávaní.
    o Obsahový komponent Organizmus.
    o Obsahový komponent Ekosystém.
    o Obsahový komponent Dedičnosť a premenlivosť.
    o Obsahový komponent Evolúcia.
• Ukážky bádateľských aktivít, rôznych metód a foriem práce so žiakmi.
• Príklady dobrej praxe.

Zaregistrujte a prihláste sa na všetky tri časti
online školenia; len po absolvovaní všetkých troch
získate certifikát o absolvovaní a vzorku učebnej
publikácie ZADARMO.
Linky na prihlásenie na jednotlivé online školenia
nájdete v záložke REGISTRÁCIA

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie online školení:

3 x 90 minút

Pre koho online školenia odporúčame:

Online školenia odporúčame pre učiteľov primárneho vzdelávania, rodičov žiakov primárneho vzdelávania.


Školenie Názov Termín Čas
školenie 1 Látky. Interakcie. Sily. 13.3.2024 17:00
školenie 2 Energia. Zem. Vesmír. 20.3.2024 17:00
školenie 3 Organizmus. Ekosystém. Dedičnosť a premenlivosť. Evolúcia. 27.3.2024 17:00

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.

Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka, docentka v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Jej vedecký záujem je orientovaný na prírodovedné vzdelávanie, ale aj individuálne (domáce) vzdelávanie, umenie a využívanie zážitkového učenia v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Je autorkou monografií a štúdií (aj) na uvedené témy. Bola vedúcou riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov (KEGA, VEGA a i. vrátane medzinárodných) zameraných na predprimárne a primárne vzdelávanie. S vydavateľstvom Expol Pedagogika spolupracuje pri tvorbe učebníc a metodických materiálov pre primárne vzdelávanie. Ako dobrovoľníčka sa venuje deťom v materskej škole, najmä z hľadiska uplatňovania bádateľských a umeleckých aktivít.

Učebné publikácie PRÍRODOVEDA pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ
Moderne spracované učebnice prírodovedy spolu s pracovnými zošitmi pre 3. a 4. ročník
základnej školy sú zostavené podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda.
Vhodne rozvíjajú prírodovednú gramotnosť na prvom stupni základnej školy.
PRÍRODOVEDA
PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
UČEBNICA
PRÍRODOVEDA
PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÝ ZOŠIT
PRÍRODOVEDA
PRE 3. ROČNÍK ZŠ –
METODICKÁ PRÍRUČKA –
PDF
PRÍRODOVEDA
PRE 4. ROČNÍK ZŠ –
UČEBNICA
PRÍRODOVEDA
PRE 4. ROČNÍK ZŠ –
PRACOVNÝ ZOŠIT
PRÍRODOVEDA
PRE 4. ROČNÍK ZŠ –
METODICKÁ PRÍRUČKA –
PDF

 

Koncepcia moderne spracovaných učebníc s inovatívnymi prvkami je založená na bádateľských
aktivitách, objavovaní a pozorovaní, žiaci získavajú vedomosti vlastnou činnosťou
(pokusmi). Pri niektorých témach je pozorovanie prírodných javov (najmä pozorovanie
rastlín a živočíchov) umožnené prostredníctvom krátkych videozáznamov dostupných
načítaním QR kódu umiestneného pri danej téme v učebnici.
Učebnice dopĺňajú pracovný zošity, ktoré slúžia na vlastné záznamy žiakov. Učitelia majú
k dispozícii aj metodické príručky.
Viac informácií nájdete tu
Mohlo by vás zaujímať:
Učebné publikácie z prírodovedy pre 3 . a 4. ročník ZŠ sú dostupné aj v zdigitalizovanej podobe
RAABE Digital
 
Nájdete ich TU

Zaregistrujte a prihláste sa na všetky tri časti
online školenia; len po absolvovaní všetkých troch
získate certifikát o absolvovaní a vzorku učebnej
publikácie ZADARMO.

Registrácia na online školenie 1 TU

Registrácia na online školenie 2 TU

Registrácia na online školenie 3 TU