Zaradenie účtovníčky školy

Do akej platovej triedy má byť zaradená účtovníčka školy, ktorá má vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru (VŠ Ekonomická Košice)?

Podľa analytických listov zverejnených na ministerstve práce vykonáva práce, ktoré sú uvedené v PT 8 pri pracovnej činnosti účtovník, a vykonáva aj pracovné činnosti uvedené v PT 10 rozpočtár alebo finančník.


Nepedagogickí zamestnanci škôl sa zaraďujú do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania alebo na iný druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ako je stupeň vzdelania alebo druh osobitného kvalifikačného predpokladu, ktoré sú v katalógu alebo v osobitnom predpise ustanovené pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť.

Z uvedených ustanovení zákona vyplýva, že zamestnankyňu uvedenú v otázke zaradíte do tej platovej triedy, v ktorej je zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú u Vás vykonáva, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné podľa katalógu na jej vykonávanie. Získanie vyššieho stupňa vzdelania, ako sa podľa katalógu vyžaduje na ňou vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť, nie je dôvodom pre zaradenie zamestnanca do vyššej platovej triedy.

V uvedenom prípade je rozhodujúce, akú najnáročnejšiu činnosť pracovnú činností uvedená zamestnankyňa vykonáva. Pracovná činnosť „Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend“ sú zaradené v 8. platovej triede s kvalifikačným predpokladom úplného stredného vzdelania. Uvedená pracovná činnosť podľa analytického listu zahŕňa vykonávanie nasledujúcich činností

– zabezpečovanie včasného zostavenia účtovných uzávierok, výkazov o hospodárení a účtovných výkazov,
– zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov a účtovných uzávierok voči nadriadenému orgánu a štátnemu rozpočtu,
– rozpracúvanie metodiky účtovníctva a rozpočtovníctva v organizácii, – vypracúvanie rozborov hospodárskych výsledkov organizácie,
– vypracúvanie príslušných daňových priznaní a vybavovanie poisťovacích záležitosti za organizáciu,
– vypracúvanie podkladov pre finančné a daňové orgány, orgány Soc. poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a pod.,
– zabezpečovanie kontroly hospodárenia organizácie a jej podriadených zložiek, overovanie dodržiavania kontroly správnosti účtovných podkladov,
– kontrolovanie zostatkov na účtoch, vypracúvanie prehľadov dlžníkov a veriteľov a zabezpečovanie likvidácie a vymáhania.

Pracovná činnosť na úseku rozpočtovania a financovania je zaradená aj v 9. platovej triede s kvalifikačným predpokladom vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Je to pracovná činnosť „Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania“, ktorá zahŕňa vykonávanie týchto činností:

– spolupráca pri príprave rozpisu rozpočtu investičných a neinvestičných výdavkov na priamo riadené organizácie,
– realizácie úpravy rozpočtu podľa podkladov schváleného rozpisu, resp. rozpočtových opatrení vo všetkých položkách rozpočtu na všetky priamo riadené organizácie,
– vystavovanie dokladov na čerpanie finančných prostriedkov pre organizácie v súlade s platnými rozpočtovými pravidlami,
– spolupráca pri previerkach hospodárenia organizácií a v prípade zistených nedostatkov navrhovanie opatrenia na ich odstránenie,
– príprava podkladov a práca v informačnom systéme Štátnej pokladnice.

V 10. PT s kvalifikačným predpokladom vysokoškolského vzdelania druhého stupňa je zaradená pracovná činnosť „Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania“. Uvedená pracovná činnosť podľa analytického listu zahŕňa vykonávanie nasledujúcich činností:

– spracovanie analýz a prognóz vývoja príjmov a výdavkov v členení rozpočtovej skladby,
– spracovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtových položiek za organizáciu alebo implementačný orgán,
– rozpis rozpočtu na jednotlivé rozpočtové položky a podpoložky v súlade s rozpisovým listom,
– sledovanie a dodržanie čerpania záväzných limitov rozpočtu, vrátane ostatných výdavkov,
– sledovanie dodržiavania plánovaných relácií medzi príjmami a výdavkami,
– spracovanie ročnej účtovnej uzávierky ako podklad pre záverečný účet rozpočtovej kapitoly,
– spracovanie vnútroorganizačných dokumentov a smerníc pre úsek rozpočtovania a financovania,
– vypracovanie žiadosti o zálohové, priebežné a záverečné platby vrátane požadovanej dokumentácie podľa finančných dohôd u projektov financovaných z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ,
– zabezpečovanie prijímania finančných prostriedkov z verejných zdrojov, zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie alebo z domácich alebo zo zahraničných finančných inštitúcií,
– príprava podkladov a práca v Informačnom systéme Štátnej pokladnice.

Zastávam názor, že pracovné činnosti ekonómky školy z oblasti účtovníctva, financovania a rozpočtu nezodpovedajú vykonávaniu pracovných činností zaradených podľa katalógu a analytických listov do 10. platovej triedy, a to aj z dôvodu, že už v 9. platovej triede sa vyžaduje napr. realizácia úpravy rozpočtu podľa podkladov schváleného rozpisu, resp. rozpočtových opatrení vo všetkých položkách rozpočtu na všetky priamo riadené organizácie a škola obvykle nemá priamo riadené organizácie. To, že zamestnankyňa získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru nie je dôvodom na jej preradenie do vyššej platovej triedy. Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy sa neprihliada na získanie vyššieho stupňa vzdelania, ako sa podľa katalógu vyžaduje pre ním vykonávanú najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ani na študijný odbor, v ktorom zamestnanec získal vzdelanie.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová