Zaradenie účtovníčky školy

Dobrý deň, chceme Vás požiadať o právnu radu.

Otázka č. 1: Do akej platovej triedy môžeme zaradiť zamestnankyňu, ktorá komplexne zabezpečuje ekonomické práce – mzdy, rozpočet, financovanie, personalistiku, tvorbu vnútorných predpisov, teda vykonáva činnosti 9. platovej triedy. Zamestnankyňa má úplné stredné vzdelanie.

Otázka č. 2: Čo to znamená, že do 9. platovej triedy možno zaradiť zamestnanca s úplným stredným vzdelaním len vtedy, ak spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným právnym predpisom na vykonávanie uvedenej pracovnej činnosti?


Podľa § 5 ods. 9 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca, ktorý dosiahol úplné stredné vzdelanie, do 9. platovej triedy len vtedy, ak má podľa druhu práce vykonávať pracovnú činnosť zaradenú v nariadení vlády SR č. 341/02004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, do tejto platovej triedy a spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu ustanovený na jej vykonávanie.

To znamená, že zamestnanca, ktorý získal len úplné stredné vzdelanie, nie je možné zaradiť do platovej triedy na vykonávanie pracovných činností, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje vyššie ako úplné stredné vzdelanie. A keďže na vykonávanie pracovných činností uvedených v otázke, zaradených do 9. platovej triedy, sa vyžaduje podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. už vysokškolské vzdelanie prvého, resp. druhého stupňa, nie je možné uvedenú zamestnankyňu, ktorá získala len úplné stredné vzdelanie, zaradiť do 9. platovej triedy. Taktiež jej nie je možné dať vykonávať pracované činnosti zaradené v tejto platovej triede, pretože nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený na ich vykonávanie. Podľa § 5 ods. 1 uvedeného zákona totiž zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Podľa § 2 ods. 5 uvedeného zákona osobitný kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona je absolvovanie špeciálnych skúšok alebo špecializačných foriem vzdelávania ustanovených osobitným predpisom, ktoré sú nevyhnutné na získanie oprávnenia vykonávať určenú pracovnú činnosť. Ustanovenie zákona, podľa ktorého zamestnanca, ktorý dosiahol úplné stredné vzdelanie, je možné zaradiť do 9. platovej triedy len vtedy, ak má podľa druhu práce vykonávať pracovnú činnosť zaradenú v katalógu do tejto platovej triedy a spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu ustanovený na jej vykonávanie, znamená, že na to, aby mohol byť zamestnanec s úplným stredným vzdelaním zaradený do 9. platovej triedy, je potrebné, aby bolo v nejakom právnom predpise ustanovené nejaké ďalšie vzdelávanie alebo absolvovanie špeciálnych skúšok, ktoré musí zamestnanec vykonať na to, aby mohol túto pracovnú činnosť vykonávať.

A keďže na vykonávanie administratívnych pracovných činností, ako je napr. mzdový účtovník, rozpočtár, účtovník, personalista a pod., sa podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. nevyžaduje žiadne ďalšie vzdelávanie, ale na ich vykonávanie je ustanovený len požadovaný stupeň vzdelania, zamestnanca s úplným stredným vzdelaním je možné zaradiť najvyššie do 8. platovej triedy.

Uvedené vyplýva aj z kvalifikačných predpokladov ustanovených v nariadení vlády SR č. 341/2004 Z. z,. pre 8. platovú triedu a pre 9. platovú triedu pri požiadavke úplného stredného vzdelania. Na vykonávanie pracovných činností zaradených do 8. platovej triedy sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, ale na vykonávanie pracovných činností zaradených do 9. platovej triedy sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom. Teda na vykonávanie pracovných činností zaradených do 9. platovej triedy sa vyžaduje, aby na vykonávanie týchto pracovných činností s požiadavkou úplného stredného vzdelania bol ustanovený osobitný kvalifikačný predpoklad. Osobitný kvalifikačný predpoklad pre zamestnancov s úplným stredným vzdelaním na vykonávanie pracovných činností zaradených do 9. platovej triedy je ustanovený napr. zákonom č. 317/2009 Z. z,. na vykonávanie niektorých pedagogických činností. Sú to pracovné činnosti vychovávateľa, majstra odbornej výchovy a učiteľky materskej školy s úplným stredným vzdelaním, ktorí sa po vykonaní prvej atestácie, t.j. po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoveného osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaraďujú v súlade s časťou 17. Školstvo a telovýchova prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. do 9. platovej triedy.

Alebo podľa časti 21 Zdravotníctvo prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. sa do 9. platovej triedy zaraďujú farmaceutickí laboranti s úplným stredným vzdelaním po získaní špecializácie v príslušnom odbore, teda po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoveného osobitným predpisom, ktorým je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová