Zaradenie učiteľky ZUŠ do platovej triedy

Učiteľka základnej školy je momentálne na materskej dovolenke. V roku 2002 skončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aprobácia hudobná a náboženská výchova (kategória učiteľ/učiteľ pre nižšie stredne vzdelanie), prvú atestáciu si urobila 5. apríla 2014 (téma Predmet výchova umením v školskom vzdelávacom programe ZS), druhú atestáciu 27. mája 2016 (téma Rozvoj hudobno-tvorivých schopností žiaka na hodinách hudobnej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní). Učí na Základnej škole s materskou školou, zároveň je aj učiteľkou v Základnej umeleckej skole.

Riaditeľ ZUŠ ju zaradil do 11. platovej triedy. Nemala by byť zaradená do 12. platovej triedy?


Podľa § 49 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň vzdelania a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal.

Vykonaná atestácia v niektorej z podkategórií učiteľa podľa § 13 zákona platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady. Z uvedeného vyplýva, že vykonaná prvá atestácia platí učiteľke vo všetkých školách, v ktorých spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie. Vzhľadom na to, že získaným vzdelaním uvedená učiteľka spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie v základnej škole aj v základnej umeleckej škole, prvá aj druhá atestácia jej platia ako učiteľke základnej školy a aj ako učiteľke základnej umeleckej školy. Z uvedeného dôvodu jej v základnej škole prináleží zaradenie do kariérového stupňa učiteľka prvého, resp. druhého stupňa základnej školy s druhou atestáciou. V základnej umeleckej škole jej prináleží zaradenie do kariérového stupňa učiteľka základnej umeleckej školy s druhou atestáciou.

Podľa § 7 ods. 3 zákona, ak ide o učiteľa základnej školy, strednej školy a základnej umeleckej školy, vyžaduje sa aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu (tzv. „kvalifikačná požiadavka“). To sa nevzťahuje na učiteľov školy so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím. So zohľadnením uvedeného ustanovenia zákona jej v základnej škole prináleží zaradenie do 12. platovej triedy v prípade, ak spĺňa uvedenú kvalifikačnú požiadavku, teda v prípade, ak vyučuje svoje aprobačné predmety (náboženská výchova a hudobná výchova) v rozsahu najmenej jednej polovice jej základného úväzku zníženého o jednu hodinu, t. j. v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne. Aj v základnej umeleckej škole jej prináleží zaradenie do 12. platovej triedy v prípade, ak spĺňa kvalifikačnú požiadavku, teda v prípade, ak vyučuje predmety, na vyučovanie ktorých spĺňa kvalifikačné predpoklady (napr. predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba a spev alebo teoretických umeleckých predmetov a zborového spevu v hudobnom odbore) v rozsahu najmenej jednej polovice jej základného úväzku zníženého o jednu hodinu, t. j. tiež v rozsahu minimálne 11 hodín týždenne.

Zaradenie do kariérového stupňa učiteľka základnej umeleckej školy s prvou atestáciou a do 11. platovej triedy by jej prináležalo v prípade, ak v uvedenej základnej umeleckej škole nie je hudobný odbor, teda ak by nespĺňala kvalifikačné predpoklady na vyučovanie v tejto základnej umeleckej škole. V prípade, ak nespĺňa uvedenú kvalifikačnú požiadavku, t. j. ak nevyučuje svoje aprobačné predmety v zákone stanovenom rozsahu, prináleží jej zaradenie do 9. platovej triedy, a to aj vtedy, ak je zaradená do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou, resp. učiteľka s druhou atestáciou.

Poznamenávam, že v prípade, ak má učiteľ pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, kvalifikačná požiadavka sa vypočítava zo skráteného úväzku.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová