Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň, prosím Vás o radu pri zaradení a započítaní praxe učiteľky v materskej škole.

1. Bc. – Predškolská a elementárna pedagogika

2. Mgr. – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

3. PhD. – Predškolská a elementárna pedagogika

Je možnosť uznať dĺžku denného doktorandského štúdia (3 roky) a započítať ich do dĺžky pedagogickej praxe? Počas štúdia okrem vedeckej činnosti vykonávala aj pedagogickú činnosť na fakulte, vyučovala študentky bakalárskeho štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika.


Pedagogická prax je zadefinovaná § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno- vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku. Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo program kontinuálneho vzdelávania, a priama výchovná činnosť, ktorou sa uskutočňuje výchovný program, vykonávané pedagogickým zamestnancom.

Doktorand nie je pedagogickým zamestnancom podľa zákona č. 317/2009 Z. z. Doktorand je študentom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a vyučovanie študentov je len praktickou časťou doktorandského štúdia. Z uvedeného dôvodu dobu doktorandského štúdia nie je možné započítať do pedagogickej praxe pedagogického zamestnanca, takisto ako nie je možné do pedagogickej praxe pedagogického zamestnanca započítať prax učiteľa vysokej školy vzhľadom na to, že na vysokých školách sa neuskutočňuje školský vzdelávací program ani výchovný program. Aj súčasťou vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého stupňa, resp. štúdia na strednej škole na vykonávanie pedagogických činnosti, je vykonávanie pedagogickej činnosti (praxe) v školách a v školských zaradeniach, ktorá sa im do pedagogickej prax tiež nemôže započítať. Dobu doktorandského štúdia je možné v súlade s § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov započítať v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti do započítanej praxe pedagogického zamestnanca na účely zvýšenia platovej tarify.

Z uvedeného vyplýva, že dobu doktorandského štúdia započítate uvedenej učiteľke do započítanej praxe na účely zvýšenia platovej tarify, nie však do pedagogickej praxe.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová