Zaradenie učiteľa ZŠ do platovej triedy

Som zástupkyňa v Základnej škole a obraciam sa na vás s prosbou potvrdiť alebo vyvrátiť znenie § 7 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z..

Na našej škole máme zamestnanca s aprobáciou nemecký jazyk. Jeho týždenný úväzok je 23 hodín, ale iba 8 hodín môže odučiť vo svojom aprobačnom predmete v nemeckom jazyku. Na škole je jediný s touto aprobáciou. Môže zostať vo svojej 10. platovej triede aj napriek tomu, že iba 8 hodín odučí kvalifikovane?


Učiteľ základnej školy, okrem získania vzdelania v požadovanom študijnom odbore na výkon svojej pedagogickej činnosti, musí spĺňať aj ustanovenú kvalifikačnú požiadavku. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o učiteľa základnej školy, strednej školy a základnej umeleckej školy, vyžaduje sa aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu (tzv. „kvalifikačná požiadavka“). To sa nevzťahuje na učiteľov školy so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím. Podľa § 7 ods. 4 uvedeného zákona zamestnávateľ môže učiteľovi znížiť kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jeho týždennej priamej výchovno- vzdelávacej činnosti, čo je vo všetkých školách 8 hodín týždenne, ak by nebolo možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov.

Ustanovenie § 7 ods. 4 zákona môžete využiť u učiteľa uvedeného v otázke a považovať ho na účely zaradenia do platovej triedy za kvalifikovaného so zaradením do 10. platovej triedy v prípade, ak sa na vašej škole vyučuje nemecký jazyk v rozsahu len 8 hodín týždenne alebo v prípade, ak iný učiteľ vyučuje nemecký jazyk celý svoj úväzok a uvedenému učiteľovi zostalo len 8 hodín vyučovania nemeckého jazyka.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová