Zaradenie pedagogického zamestnanca do 12. platovej triedy

Chcela by som sa poradiť. Máme zamestnanca, ktorý dokončil 3. stupeň vysokoškolského štúdia a od novembra 2017 prešiel z 10. platovej triedy do 11. platovej triedy.

Keďže má už 8 rokov pedagogickej praxe, mohol by byť aj v 12. platovej triede, ale na školení nám povedali, že nemôže preskočiť jednu platovú triedu, a preto je potrebné takého zamestnanca zaradiť najprv do 11. platovej triedy. Moja otázka je: odkedy ho už môžem zaradiť do 12. platovej triedy keďže má na ňu nárok?


Skutočnosť, že pedagogického zamestnanca s minimálne šiestimi rokmi pedagogickej praxe, ktorý získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti, je možné zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a s tým súvisiacim zaradením do 12. platovej triedy iba vtedy, ak bol predtým zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, je ustanovená zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 27 ods. 6 uvedeného zákona do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti. Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.

Uvedený zákon neustanovuje, dĺžku obdobia, počas ktorého má byť takýto pedagogický zamestnanec zaradený najskôr do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Rozhodnutie o tom, na aké dlhé obdobie bude pedagogický zamestnanec, ktorý splnil podmienky na zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, predtým zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, je v kompetencii zamestnávateľa.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová