Zaradenie kuchárky do platovej triedy

Chceme Vás poprosiť o radu. V našej ŠJ pracuje zamestnankyňa, ktorá má ukončené SOU obchodné, Na pántoch, BA, pracovala ako pomocná sila v ŠJ. Dňa 29. 4. 2014 absolvovala rekvalifikačný kurz s odborným zameraním ,,Kuchárka“ v rozsahu 360 hodín. Naša otázka je, do akej platovej triedy má byť zaradená?


Nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení sa zaraďujú do platovej triedy v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú majú vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Z informácií uvedených v otázke nie je možné konkrétne sa vyjadriť ku zaradeniu uvedenej zamestnankyne do platovej triedy z dôvodu, že v otázke nie je uvedené, aký stupeň vzdelania menovaná dosiahla a aké pracovné činnosti vykonáva. Zákon č. 553/2003 Z. z. a nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „katalóg“), ustanovujú na vykonávanie jednotlivých pracovných činností kvalifikačný predpoklad vo vzťahu k požadovanému stupňu vzdelania. Neustanovujú odbor ani zameranie študijného odboru, v ktorom má zamestnanec získať ustanovený stupeň vzdelania. Rekvalifikačným kurzom si menovaná nezvýšila stupeň vzdelania a uvedený kurz nemá vplyv na jej zaradenie do platovej triedy.

Kuchárky v školských stravovacích zariadeniach sa podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti prílohy č. 2 katalógu zaraďujú do 2. až 4. platovej triedy. V prípade, že kuchárka vyrába najzložitejšie diétne jedlá podľa diétneho programu záväzného v školskom zariadení, môže byť zaradená do 5. platovej triedy. Na vykonávanie pracovných činností zaradených do 2. platovej triedy nie je ustanovený kvalifikačný predpoklad, teda tieto činnosti môže vykonávať aj zamestnanec so základným vzdelaním. Na vykonávanie pracovných činností zaradených do 3. a 4. platovej triedy sa vyžaduje stredné vzdelanie, t. j. vyučenie v odbore, bez ohľadu na odbor vyučenia, a na vykonávanie pracovných činností zaradených do 5. platovej triedy sa vyžaduje tiež stredné vzdelanie, prípadne úplné stredné vzdelanie.

Z uvedeného vyplýva, že uvedenú kuchárku zaradíte do tej platovej triedy, do ktorej sú zaradené najnáročnejšie pracovné činnosti, ktoré bude podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve v školskej jedálni vykonávať, a podľa spĺňania stupňa vzdelania ustanoveného v katalógu na jej vykonávanie.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová