Určovanie úväzku učiteľovi

Pracovník by podľa rozvrhu hodín od nového školského roka nemal vo svojom úväzku potrebný počet hodín jeho aprobačných predmetov, čím nemôže byť zaradený do platovej triedy podľa svojej kvalifikácie (doteraz 12. PT), ale bude zaradený ako nekvalifikovaný pracovník (9. PT)?
Je porušením zákona zo strany zamestnávateľa, keď mu v rozvrhu hodín určí predmety, ktoré nie sú jeho aprobačnými predmetmi?
Čo v prípade, že menovaný odmietne prijať takto stanovený rozvrh hodín?


Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týždenný rozsah hodín priamej výchovno- vzdelávacej činnosti pedagogickému zamestnancovi určí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia najviac na obdobie školského roka. To znamená, že je v kompetencii riaditeľa školy určiť, aké predmety bude učiteľ vyučovať.

Zároveň však riaditeľ školy zodpovedá za kvalitu výchovno- vzdelávacieho procesu, teda mal by zabezpečiť vyučovanie prednostne učiteľmi, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov tak, aby vyučovali svoje aprobačné predmety alebo predmety svojho študijného odboru, minimálne v rozsahu ustanovenom v § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., t. j. mal by im určiť vyučovanie ich aprobačných predmetov alebo predmetov ich študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice ich týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu. Zamestnanec nemôže odmietnuť vyučovanie predmetov, ktoré mu určí riaditeľ školy.

Podľa § 47 Zákonníka práce odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou, a zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Odmietnutím vyučovania riaditeľom určených predmetov by zamestnanec porušil pracovnú disciplínu, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve je u učiteľa výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná učiteľom. Teda odmietnutím vyučovania riaditeľom určených predmetov by učiteľ odmietol vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve, čím by došlo k porušeniu pracovnej disciplíny.

Pri určovaní úväzku uvedenému učiteľovi môže riaditeľ školy využiť aj ustanovenie § 7 ods. 4 zákona, podľa ktorého zamestnávateľ môže učiteľovi znížiť kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ak by nebolo možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov, a určiť uvedenému učiteľovi vyučovanie predmetov jeho aprobácie alebo študijného odboru v rozsahu aspoň 8 hodín týždenne. Zostatok základného úväzku mu môže určiť aj vyučovaním tých predmetov, na vyučovanie ktorých nespĺňa kvalifikačné predpoklady. V prípade, keby vyučoval minimálne 8 hodín predmetov, na vyučovanie ktorých spĺňa kvalifikačné predpoklady, by uvedený učiteľ bol zaradený do 12. platovej triedy so zohľadnením skutočnosti, že má vykonajú druhú atestáciu.

Ak uvedený učiteľ nebude vyučovať svoje aprobačné predmety alebo predmety svojho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu alebo v rozsahu podľa § 7 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z., t. j. minimálne 8 hodín týždenne, ak využijete uvedené ustanovenie zákona, bude mu prináležať zaradenie do 9. platovej triedy.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová