Súhlas zamestnávateľa na vykonávanie inej zárobkovej činnosti

Potrebuje učiteľ našej ZŠ súhlas odo mňa ako zamestnávateľa na vykonávanie vedľajšej pracovnej činnosti? V jeho prípade ide o vyučovanie v základnej umeleckej škole. Aký úväzok môže mať v ZUŠ-ke, keď v našej škole je zamestnaný na celý úväzok?


Zákonník práce v súčasnosti pojem „vedľajšia činnosť“ nepozná. Umožňuje však zamestnávateľovi dohodnúť so zamestnancom pracovný pomer aj na kratší pracovný čas. Podľa § 83 Zákonníka práce zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.

Zamestnávateľ môže udelený súhlas podľa odseku 1 z vážnych dôvodov písomne odvolať; v písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť tieto dôvody. Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom podľa prvej vety je zamestnanec povinný bez zbytočného odkladu inú zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov.

Súhlas zamestnávateľa podľa odseku 1 sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

To znamená, že právne predpisy umožňujú zamestnancovi byť zamestnaný aj u viacerých zamestnávateľov. Súhlas vykonávať aj inú zárobkovú činnosť je potrebný iba v prípade, ak by zamestnanec vykonával takú zárobkovú činnosť, ktorá by mala k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Avšak ani v takomto prípade sa súhlas nevyžaduje, ak zamestnanec vykonáva zárobkovú činnosť, ktorou je pedagogická činnosť.

Ak ste zamestnávateľom, na ktorého sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, napr. škola s výnimkou cirkevných a súkromných škôl, vzťahuje sa na Vás a Vašich zamestnancov aj ustanovenie § 9a uvedeného zákona, ktoré umožňuje aj vykonávanie iných činností bez súhlasu zamestnávateľa. Podľa uvedeného ustanovenia zákona zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, bez jeho súhlasu:

a) na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, realizovanom ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou,
b) pri posudzovaní projektu financovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo z iných zdrojov,
c) ktorej predmetom je uskutočňovanie programu supervízie.

Z uvedených ustanovení zákonov vyplýva, že zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť učiteľa základnej školy, môže vykonávať pedagogickú činnosť učiteľa aj v inej škole, a to aj na ZUŠ a bez súhlasu zamestnávateľa. V takomto prípade zamestnanec ani nie je povinný oznamovať svojmu zamestnávateľovi, u ktorého vykonáva prácu na plný pracovný úväzok, to, že má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas v inej škole na výkon pedagogickej činnosti učiteľa. Zákonník práce neustanovuje rozsah, na ktorý je možné dohodnúť so zamestnancom pracovný pomer na kratší pracovný čas popri pracovnom pomere dohodnutom na plný pracovný úväzok. Podstatné je, aby si zamestnanec u každého zamestnávateľa plnil pracovné povinnosti v rozsahu dohodnutom v pracovnej zmluve.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová