Stanovenie pracovného úväzku zástupcu riaditeľa školy

Ako sa stanovuje základný pracovný úväzok zástupcu riaditeľa strednej školy v prípade strednej odbornej školy, ktorá má 23 tried a ustanovených dvoch zástupcov riaditeľa školy? Jeden je zástupcom riaditeľa školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety a riadi 19 učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov a druhý je zástupcom riaditeľa školy pre odborné predmety a riadi 14 učiteľov. Určuje sa ich úväzok na 5 hodín týždenne (19 a viac tried) alebo každý zástupca má týždenný úväzok 11 hodín – počet tried 8 – 12. V gymnáziu je 27 tried a podľa organizačného poriadku sú ustanovení traja zástupcovia riaditeľa školy. Určuje sa im úväzok na 5 hodín týždenne alebo 11 hodín týždenne?


Základný úväzok vedúcich pedagogických zamestnancov vrátane základných úväzkov zástupcov riaditeľa školy je uvedený v I. oddieli prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády SR č. 433/2012 Z. z.

Podľa uvedeného nariadenia vlády sa základný úväzok zástupcu riaditeľa strednej školy neustanovuje podľa počtu zamestnancov, ktoré riadi, ale podľa počtu tried dennej formy štúdia, tried externej formy štúdia alebo tried kombinovanej formy štúdia, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia. U zástupcu riaditeľa spojenej školy sa základný úväzok určuje podľa počtu tried, oddelení, záujmových útvarov a výchovných skupín príslušnej organizačnej zložky spojenej školy, ktorá patrí do pôsobnosti jeho riadenia. Určovanie základného úväzku vedúcim pedagogickým zamestnancom v závislosti od počtu tried vyplýva aj zo znenia názvu I. oddielu uvedeného nariadenia vlády, podľa ktorého je základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca určený podľa počtu tried v škole alebo v školskom zariadení.

Podľa znenia jednotlivých ustanovení a prílohy uvedeného nariadenia vlády sa zástupcovi riaditeľa strednej školy pre všeobecnovzdelávacie predmety do základného úväzku započítavajú všetky triedy školy, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia, teda všetky triedy, v ktorých sa vyučujú všeobecnovzdelávacie predmety. A to isté platí aj u zástupcu riaditeľa strednej školy pre odborné predmety, ktorému sa do základného úväzku započítavajú všetky triedy školy, v ktorých sa vyučujú odborné predmety.

V gymnáziu sa jednotlivým zástupcom riaditeľa školy započítavajú do základného úväzku tiež všetky triedy gymnázia, ktoré patria do pôsobnosti riadenia konkrétneho zástupcu riaditeľa školy, podľa organizačného poriadku školy.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová