Preukázanie zdravotnej spôsobilosti potvrdením od lekára

Dobrý deň, sme ZŠ s právnou subjektivitou. Chcela by som sa opýtať: pedagogický zamestnanec je v zmysle § 10 zákona č.317/2009 Z.z o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukázať zdravotnú spôsobilosť potvrdením od lekára , či je duševne a telesne spôsobilý vykonávať pedagogickú činnosť. Novoprijatý ZC to predloží pred uzatvorením pracovnej zmluvy (predzmluvné vzťahy). Prosím Vás sme mu povinný potvrdenie od lekára preplatiť ( výpis z registra trestov nepreplácame)? Napr. Do pracovného pomeru nastúpi od 28.8.2019 a pokladničný doklad je z 21.8.2019. Ak áno z akej rozpočtovej položky?


Zdravotnú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca vyžaduje osobitný predpis. Od 1. septembra 2019 preukazuje pedagogický zamestnanec v súlade s § 16 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zdravotnú spôsobilosť pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu lekárskym potvrdením, ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Podľa § 30e ods. 18 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 9 písm. e) zákona, uhrádza zamestnávateľ, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Z uvedeného vyplýva, že aj náklady, ktoré vznikli pedagogickému zamestnancovi v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu uhrádza zamestnávateľ. Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer vznikol 28.8.2019 sa uhrádzajú na základe dokladu vydaného pred uvedeným dátumom. t.j. aj na základe dokladu vydaného 21.8.2019. Náklady na pracovné podmienky, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť pri práci sa účtujú na účte 527 – zákonné sociálne náklady, ako daňový výdavok.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová