Preradenie učiteľky do vyššej platovej triedy

Dobrý deň, prosím vás o usmernenie pri zaradení pedagogického zamestnanca. Kvalifikovaná učiteľka s VŠ vzdelaním II. stupňa mala za vykonanú rigoróznu skúšku v novembri 2015 priznaných 60 kreditov. Získala titul PaedDr. Zostala zaradená v 10. platovej triede a mala priznaný kreditový príplatok vo výške (6 % + 6 %). V novembri 2016 vykonala prvú atestáciu. Neabsolvovala prípravné atestačné vzdelávanie. Bola preradená do 11. platovej triedy, ale bolo jej ponechaných 30 kreditov a naďalej poberá kreditový príplatok vo výške 6 %. Je tento postup správny? Nemali podľa § 50 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. stratiť platnosť všetky kredity a nemala mať odobratý celý kreditový príplatok? Učiteľka sa pýtala, aký má z titulu PaedDr. benefit, keď jej kredity neplatia naďalej, lebo ona mala informáciu, že kredity za vykonanú rigoróznu skúšku platia stále.


Podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov od jeho priznania; zo závažných dôvodov, najmä čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo práceneschopnosti trvajúcej dlhšie ako šesť mesiacov nepretržite, môže zamestnávateľ na základe písomnej žiadosti zamestnanca túto dobu predĺžiť najviac o tri roky. Takto stanovená doba platnosti kreditov sa vzťahuje na všetky kredity, teda aj na kredity priznané za vykonanú rigoróznu skúšku.

Podľa § 50 uvedeného zákona o vykonanie atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín alebo ktorý získal 60 kreditov. Po úspešnom vykonaní atestácie strácajú takto uplatnené kredity platnosť na účely priznania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu. To znamená, že pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonal atestáciu a neabsolvoval prípravné atestačné vzdelávanie, vykonaním atestácie stratí platnosť 60 kreditov.

Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak uplynie doba platnosti kreditu alebo ak pedagogický zamestnanec uplatní požadovaný počet získaných kreditov podľa § 50 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. na vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

Z uvedených ustanovení zákonov vyplýva, že učiteľke uvedenej v otázke ste mali dňom vykonania prvej atestácie zastaviť vyplácanie kreditového príplatku, ktorý poberala za 60 kreditov priznaných za vykonanú rigoróznu skúšku, vzhľadom na to, že vykonaním atestácie v jej prípade stratilo platnosť 60 kreditov z dôvodu, že neabsolvovala prípravné atestačné vzdelávanie a iné kredity už pravdepodobne nemá. Odo dňa nasledujúceho po dni vykonania prvej atestácie ste ju mali zaradiť do 11. platovej triedy za predpokladu, že spĺňa kvalifikačnú požiadavku ustanovenú v § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová