Preradenie učiteľa na pozíciu asistent učiteľa

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o radu: učiteľka 2. stupňa je zamestnaná od roku 2004 na dobu neurčitú, od roku 2010 je striedavo na materskej a rodičovskej dovolenke. V júli 2018 chcela nastúpiť do práce, oznámila to už aj riaditeľovi školy, ten jej ponúkol miesto asistenta učiteľa od januára 2018, resp. po vyčerpaní dovolenky neskôr z dôvodu, že nemá voľné pracovné miesto učiteľky. Teraz je zaradená v 11. platovej triede, má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (GEO, EKO), tiež rozširujúce štúdium na I. stupeň a výchovy.

Chcem sa spýtať, aké má možnosti spomínaná učiteľka, ak nechce prijať pozíciu asistenta učiteľa (keďže by klesla aj do nižšej platovej triedy)? Ak som správne pochopila, tak asistent učiteľa je zaradený najviac do 9. platovej triedy (bez ohľadu či má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa)? Má nejakú možnosť dohodnúť sa so zamestnávateľom, resp. môže jej zamestnávateľ ponúknuť takúto prácu? Keď odmietne túto ponuku, má nárok na výpovednú lehotu alebo odstupné?


Podľa § 157 ods. 1 Zákonníka práce ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce, t.j. po materskej dovolenke v trvaní 34 týždňov, u osamelej ženy v trvaní 37 týždňov a u ženy, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, v trvaní 43 týždňov, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu a zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce, a zamestnankyňa a zamestnanec majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods.1 Zákonníka práce.

Podľa odseku 2 uvedeného ustanovenia Zákonníka práce, ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce, t.j rodičovskej dovolenky v trvaní až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, a ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.

Z citovaných ustanovení Zákonníka práce vyplýva, že učiteľka uvedená v otázke, ktorá nastupuje do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce, má právo na zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko, akú vykonávala pred nástupom na rodičovskú dovolenku. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, napr. ak jej miesto bolo medzitým zrušené, zamestnávateľ je povinný zaradiť ju na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Ak, ako zamestnávateľ, takúto prácu nemáte, dáte jej výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Zamestnávateľ však môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 Zákonníka práce pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, alebo ak zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

To znamená, že pred daním výpovede ste v takomto prípade povinný ponúknuť uvedenej učiteľke vhodnú prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. Ak takéto miesto nemáte alebo ak uvedená zamestnankyňa nie je ochotná prejsť na inú pre ňu vhodnú prácu, ktorú ste jej ponúkli v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu, až vtedy jej môžete doručiť výpoveď z nadbytočnosti. V takomto prípade jej plynie výpovedná doba podľa § 62 Zákonníka práce, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca výpovednej doby v závislosti od dĺžky jej trvania.

Vzhľadom na to, že pracovný pomer uvedenej učiteľky vo Vašej škole by trval ku dňu doručenia výpovede najmenej päť rokov, jej výpovedná doba je najmenej tri mesiace. Zároveň prináleží uvedenej učiteľke v súlade s § 76 Zákonníka práce a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, na kalendárny rok 2017, odstupné vo výške štvornásobku funkčného platu vzhľadom na to, že jej pracovný pomer trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov. Uvedené platí v prípade, ak nemáte v podnikovej kolektívnej zmluve ustanovené zvýšenie odstupného nad uvedený zákonný rámec.

V prípade, ak by uvedená učiteľka skončila pracovný pomer dohodou v nadväznosti na nadbytočnosť, teda nečerpala by výpovednú dobu, patrilo by jej odstupné vo výške päťnásobku funkčného platu, ak nemáte v podnikovej kolektívnej zmluve ustanovené zvýšenie odstupného nad uvedený zákonný rámec.

V prípade, ak uvedená učiteľka neprijme ponúknutú prácu asistenta učiteľa postupujete pri riešení jej pracovno- právneho vzťahu spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcom texte a s uvedenými nárokmi.

Pri posudzovaní vhodnej práce je možné vychádzať z ustanovenia § 55 ods. 5 Zákonníka práce, podľa ktorého práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

Pedagogického asistenta, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon svojej pedagogickej činnosti, teda aj pedagogického zamestnanca, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a vykonáva činnosť pedagogického asistenta, je možné zaradiť najvyššie do 9. platovej triedy.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová