Prax za účelom zvýšenia platovej tarify

Chcel by som sa informovať ohľadom určenia platovej tarify. Moje vzdelanie a prax je nasledovná:

  • inžinierske štúdium – Ing. /Technická univerzita/
  • doktorandské štúdium – PhD. /Technická univerzita/
  • štátna jazyková skúška /ruský jazyk/
  • lektor na jazykovej škole /ruský jazyk/.

V súčasnosti vyučujem ruský jazyk na gymnáziu (2 roky praxe). Som zaradený do 10. platovej triedy ako samostatný pedagogický zamestnanec. Je možné, aby bolo obdobie doktorandského štúdia a lektorskej činnosti (na základe dohody o vykonaní práce) započítané do praxe za účelom zvýšenia platovej tarify?


Započítavanie praxe na účely zvýšenia platovej tarify pedagogickým zamestnancom je ustanovené § 6 ods. 2 až 5 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia zákona započítaná prax je odborná prax a prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa a ktorú zamestnávateľ započíta v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti najviac v rozsahu dvoch tretín.

Odbornou praxou je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa.

Do započítanej praxe sa, okrem iných dôb, započítava aj čas doktorandského štúdia v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie požadovanej pracovnej činnosti. To znamená, že započítanie doby doktorandského štúdia do započítanej praxe je v kompetencii zamestnávateľa, ktorý môže dobu doktorandského štúdia započítať do započítanej praxe v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti vykonávanej u zamestnávateľa. Z dôvodu, že vykonávate činnosť učiteľky ruského jazyka a doktorandské štúdium ste absolvovali na Technickej univerzite. predpokladám, že v technickom študijnom odbore, teda v inom zameraní odboru štúdia, ako je odbor, v ktorom vykonávate pedagogickú činnosť, zamestnávateľ Vám je povinný dobu doktorandského štúdia krátiť alebo ju nezapočítať vôbec.

Takisto zamestnávateľ nie je povinný započítať do započítanej praxe zamestnanca prax vykonávanú na základe dohody o pracovnej činnosti, a to ani v prípade, ak sa jednalo o lektorskú činnosť. Započítanie praxe je v kompetencii zamestnávateľa.

Poznamenávam, že doba doktorandského štúdia, ani vykonávanie lektorskej činnosti, sa nezapočítava do pedagogickej praxe pedagogického zamestnanca zadefinovanej v § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odpovedala : Ing. Jarmila Belešová