Pozícia asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Dobrý deň, je možné a za akých podmienok prijať do pracovného pomeru na pozíciu asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia osobu s úplným stredoškolským vzdelaním - Hotelová akadémia? Ak áno, do akej PT ju máme zaradiť? Sú odlišné kvalifikačné predpoklady pre asistenta učiteľa pre žiakov zo SZP a pedagogického asistenta ?


Pedagogický zamestnanec má vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii, ak získal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo v študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe. Pedagogický zamestnanec, ktorý nespĺňa uvedené podmienky, teda ten, ktorý nezískal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo v študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe, na výkon pracovnej činnosti, ktorú vykonáva, získa vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii absolvovaním kvalifikačného vzdelávania. Pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia. Vyžadovaným stupňom vzdelania pre pedagogického asistenta je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie.

Z uvedeného vyplýva, že do pracovného pomeru na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta možno prijať aj uchádzača, ktorý nezískal vzdelanie vyžadované na výkon na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta, teda aj uchádzača so získaným vzdelaním uvedeným v otázke. Tento pedagogický asistent bude povinný najneskôr do štyroch rokov od vzniku jeho pracovného pomeru splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta, ktorý získa napr. absolvovaním pomaturitného kvalifikačného štúdia v niektorom pedagogickom odbore vzdelania alebo absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent. V uvedenom období sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta a pedagogického asistenta v školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú rovnaké. Zákon ustanovuje na výkon uvedenej pracovnej činnosti len získanie najmenej úplného stredného vzdelania bez ohľadu na miesto pôsobenia. To znamená, že na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta v školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa nevyžaduje absolvovanie štúdia špeciálnej pedagogiky.

Pedagogickí zamestnanci sa zaraďujú do platových tried podľa získaného kariérového stupňa v nadväznosti na získaný stupeň vzdelania. V prípade, ak sa jedná o prvý pracovný pomer uvedeného uchádzača, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca, zaradí sa do kariérového stupňa začínajúci pedagogický asistent a do 4. platovej triedy. Zároveň mu bude od prijatia do pracovného pomeru patriť príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca podľa § 14c zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení adaptačného vzdelávania sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický asistent a do 5. platovej triedy, a to aj v prípade, ak ešte nebude mať ukončené kvalifikačné vzdelávanie a zastaví sa mu vyplácanie príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová