Ponuka inej vhodnej práce učiteľka SŠ pred výpoveďou podľa §63 ZP

Od 1. 9. 2016 nemáme úväzok pre učiteľku SŠ, aprobácia telesná výchova – ruský jazyk, je nadbytočná.
Máme Rozhodnutie riaditeľa o organizačnej zmene, výpoveď prerokovanú s odbormi, predchádzajúci súhlas TSK na vydanie Dodatku k org. poriadku na základe žiadosti o org. zmeny. Viackrát sme uvedenej učiteľke ponúkali uvoľnené, resp. neobsadené pracovné miesta, ktoré odmietla prijať (máme v písomnej forme).
Keďže ide o učiteľku so ZPS, žiadali sme o predchádzajúci súhlas ÚPSVaR – súhlas nám bol doručený.
Od 1. 1. 2017 sa uvoľní pracovné miesto učiteľky matematiky, ktoré sme jej tiež ponúkli (ponuková povinnosť). Uvedená učiteľka prijala túto inú vhodnú prácu.
1. Môže učiteľka s aprobáciou telesná výchova – ruský jazyk vyučovať matematiku
– úväzok 22 hod. (samozrejme, bude zaradená v 9. PT ako nekvalifikovaná)?
2. Keďže uvedená učiteľka nemá aprobáciu na vyučovanie matematiky, môžeme ju následne prepustiť v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 – nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce?


Pred daním výpovede z nadbytočnosti je zamestnávateľ povinný ponúknuť zamestnancovi inú prácu, t. j. iné pracovné miesto, ak takéto má, ešte pred podaním výpovede. V prípade, že zamestnávateľ má voľné pracovné miesto a zamestnancovi ho neponúkne, je výpoveď z tohto dôvodu neplatná. Skutočnosť, či je práca pre zamestnanca vhodná, je potrebné posudzovať podľa ustanovenia § 55 ods. 5 Zákonníka práce, podľa ktorého musí vhodná práca zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, a zamestnávateľ je povinný pri hliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu. Ak zamestnanec ponúknuté miesto odmietne alebo nie je ochotný podrobiť sa predchádzajúcej príprave na túto inú vhodnú prácu, povinnosť zamestnávateľa, ktorou je ponuka inej vhodnej práce, sa považuje za splnenú. U pedagogických zamestnancov je potrebné v tomto prípade posudzovať, či spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v niektorej kategórii pedagogického zamestnanca v príslušnom druhu a type školy alebo školského zariadenia, v ktorom vykonávajú pedagogickú činnosť. Poznamenávam, že aj v prípade ak zamestnanec odmietne ponuku inej práce, nárok na odstupné mu nezanikne.

Podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u učiteľa základnej školy, strednej školy a základnej umeleckej školy sa vyžaduje aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu, tzv. kvalifikačná požiadavka. Uvedená kvalifikačná požiadavka sa nevzťahuje na učiteľov školy so vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Plnenie, resp. neplnenie kvalifikačnej požiadavky sa zohľadňuje len na účely zaradenia uvedených podkategórií učiteľov do platovej triedy. To znamená, že v prípade, ak učiteľ neplní uvedenú kvalifikačnú požiadavku, čo je u učiteľa strednej školy vyučovanie jeho aprobačných predmetov v rozsahu minimálne 10 hodín týždenne, považuje sa na účely zaradenia do platovej triedy za „nekvalifikovaného“ so zaradením do príslušnej platovej triedy, t. j. u učiteľov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa zaradením do 9. platovej triedy, u učiteľov s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa do 8. plato vej triedy a u učiteľov s vyšším odborným vzdelaním do 7. platovej triedy.

Neplnenie kvalifikačnej požiadavky však v uvedenom prípade nie je možné považovať za nespĺňanie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce. Z uvedeného dôvodu nie je možné dať učiteľovi, ktorý neplní kvalifikačnú požiadavku, výpoveď z pracovného pomeru pre nespĺňanie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce. Vzhľadom na uvedené učiteľke uvedenej v otázke, ktorá by vyučovala predmet matematika, na vyučovanie ktorého nespĺňa kvalifikačné predpoklady, nemôžete dať výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce pre nespĺňanie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, a to ani v prípade, keď bude predmet matematika vyučovať v rozsahu celého základného úväzku. Uvedená učiteľka totiž získaním vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia ruský jazyk – telesná výchova, spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti učiteľa strednej školy, teda spĺňa predpoklady na výkon dohodnutej práce a neplnenie kvalifikačnej požiadavky nie je možné považovať za ich nespĺňanie a dať jej z tohto dôvodu výpoveď z pracovného pomeru.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová