Odmeny – priznávanie, kontrola

Dovoľujeme si Vás požiadať o stanovisko ohľadne vyplácania odmien. Sme základná škola s materskou školou, rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou a naším zriaďovateľom je obec. Odmeňovanie zamestnancov je financované z dvoch zdrojov. Financovanie ZŠ je zabezpečované z prostriedkov prenesených kompetencií a financovanie materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne je zabezpečované z prostriedkov originálnych kompetencií, ktoré poskytuje obec z podielových daní.

1. Má zriaďovateľ (konkrétne starosta alebo kontrolór obce) právo kontrolovať výšku priznaných odmien jednotlivým zamestnancom a výplatné pásky? Ak toto právo má, v akom rozsahu a aký zákon mu to umožňuje?

2. Akým postupom by malo prebiehať priznanie odmeny riaditeľke školy? Je správny postup starostu, ak dá písomný návrh na odmenu, kde je vyčíslená jej výška, zaevidovať pracovníčke obecného úradu do prijatej pošty a následne ho dá prekopírovať a založiť do spisov na obecnom úrade?


Podľa § 25 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca; tým nie je dotknutá povinnosť poskytnúť údaje o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach, ak tak ustanoví osobitný zákon. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia zákona zamestnávateľ sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme, za podmienok ustanovených osobitným zákonom o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom, poslancom obecného zastupiteľstva, predstaveným v štátnej službe, odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci, nadriadeným v služobnom pomere1 alebo členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov.

Podľa prvej vety sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu

a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania
do funkcie,
e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej
činnosti,
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.

To znamená, že starosta obce nemá právo žiadať od riaditeľa školy s právnou subjektivitou informáciu o výške odmien poskytnutých jednotlivým zamestnancov školy. Takúto informáciu môže žiadať len o vedúcich zamestnancoch školy. Kontrolór obce môže žiadať informáciu o výške odmien jednotlivých zamastencov školy len v rámci prebiehajúcej vykonávanej kontroly v škole.

Výplatné pásky jednotlivých zamestnancov školy, a to ani vedúcich zamestnancov školy, nemá právo kontrolovať ani kontrolór, ani starosta obce. Výplatná páska sa vydáva pre potreby zamestnanca.

Podľa Zákonníka práce pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. To znamená, že výplatná páska sa vydáva len pre potreby zamestnanca. Zamestnávateľ nemá právo akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zamestnanca vo voľnom nakladaní s vyplatenou mzdou.

Na účely kontroly pre informáciu o vyplatených sumách jednotlivých zložiek platu zamestnancom slúži mzdový list. A aj kontrola mzdových listov sa môže vykonávať len v rámci prebiehajúcej kontroly školy.

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 553/203 Z. z. vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, určí plat podľa § 4 zákona ten, kto ho do funkcie ustanovil, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak tohto vedúceho zamestnanca do funkcie ustanovil kolektívny orgán, plat mu určí ten, kto vystupuje v mene tohto kolektívneho orgánu. Odmena je v súlade s § 4 ods. 1 zákona platom. To znamená, že odmenu ako súčasť platu riaditeľom škôl určuje starosta. Pri jej určovaní postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi, teda podľa § 20 zákona č. 553/2003 Z. z., t. j. odmena sa poskytuje na základe písomného návrhu a tiež aj v súlade so zákonom o registratúre a zákonom o ochrane osobných údajov.

Podľa § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, robí orgán, ktorý ho vymenoval alebo zvolil. Starosta obce teda vystupuje voči riaditeľovi školy v pracovnoprávnych vzťahoch v úlohe zamestnávateľa, teda obec vedie aj jeho osobný spis, ktorého vedením v rámci svojej kompetencie starosta poverí napr. zamestnanca personálneho útvaru. Pritom obec postupuje v súlade s vnútorným predpisom o obehu dokladov obce a zároveň je povinná dodržať ustanovenie zákona o ochrane osobných údajov a ostatných právnych predpisov (zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru a pod.).

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová