Odchodné z dvoch pracovných pomerov

Zamestnanec požiadal o skončenie pracovného pomeru k 30. 6. 2015 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Nárok na starobný dôchodok mu vznikol od 1. 4. 2015. Ide o prvé skončenie pracovného pomeru. Má u nás uzavreté 2 pracovné pomery – jeden na 100 % úväzok, druhý na 30 %. Má nárok na vyplatenie odchodného z oboch pracovných pomerov, keďže sme jeden zamestnávateľ?


Podľa § 50 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce môže zamestnávateľ dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. Práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne. V ustanovení § 76a ods. 3 Zákonníka práce, ktorý upravuje poskytovanie odchodného, je ustanovené, že odchodné patrí zamestnancovi len od jedného zamestnávateľa, pričom však nie je ustanovené, že odchodné je možné vyplatiť zamestnancovi len z jedného pracovného pomeru. Z uvedeného dôvodu dochádza v aplikačnej praxi v prípade, ak má zamestnanec u zamestnávateľa uzatvorených viac pracovných pomerov, k nejednoznačnosti pri posudzovaní tohto nároku. Zastávam však názor, že zamestnancovi patrí nárok na odchodné z obidvoch pracovných pomerov uzatvorených u toho istého zamestnávateľa v prípade, ak obidva pracovné pomery skončil v ten istý deň.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová