Môže sa stať uvádzajúci pedagóg (s VŠ vzdelaním I. stupňa, ale bez I. kvalifikačnej skúšky) vedúcim vychovávateľom ?

Do zamestnania - do školského klubu nastúpila začínajúca vychovávateľka. Potrebuje si spraviť adaptačné vzdelávanie. Môže byt uvádzajúci pedagóg vedúca vychovávateľka s VS vzdelaním I. stupňa Bc. ( odbor vychovávateľstvo) , ale bez I. kvalifikačnej skúšky?


Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca môže byť pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca ako je začínajúci pedagogický zamestnanec a najmenej do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.

Z uvedeného dôvodu vychovávateľka s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa, ktorá nemá vykonanú prvú atestáciu, nemôže vykonávať činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca vychovávateľka zaradenej do kariérového stupňa začínajúca vychovávateľka.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová