Kreditový príplatok z dvoch pracovných pomerov

Prosím vás o odpoveď na našu otázku týkajúcu sa vyplácania kreditového príplatku. Máme odbornú zamestnankyňu, ktorá má v našej škole dva pracovné pomery. Pracuje ako psychologička a odborná zamestnankyňa v centre špeciálnopedagogického poradenstva. Máme jej vyplácať kreditový príplatok v obidvoch pracovných pomeroch?

Ďakujeme za odpoveď a prajeme vám príjemný deň.


Podľa § 50 Zákonníka práce môže zamestnávateľ dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. Práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne. To znamená, že u zamestnankyne, ktorá má vo vašej škole, teda u toho istého zamestnávateľa, uzatvorené dva pracovné pomery, budete nároky z každého pracovného pomeru posudzovať samostatne.

Odborní zamestnanci sa podľa § 19 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov členia na kategórie psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a kategóriu sociálny pedagóg.

Neuvádzate, v akej kategórii odborného zamestnanca zamestnankyňa vykonáva odbornú činnosť v centre špeciálnopedagogického poradenstva, ani za aké aktivity získala kredity. Tieto informácie sú potrebné, pretože kredity získané za akreditované programy kontinuálneho vzdelávania sa na účely vyplácania kreditového príplatku uznávajú, z niektorých priznaných kreditov je možné zamestnancovi uznať na účely vyplácania kreditového príplatku len 30 kreditov a na niektoré kredity má zamestnanec právny nárok bez ohľadu na kategóriu, v ktorej je zaradený.

Podľa § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia uzná odbornému zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu, v ktorej je odborný zamestnanec zaradený, v závislosti od potrieb a zamerania školy alebo školského zariadenia a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pritom riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia uzná kredity priznané poskytovateľom len za jeden program kontinuálneho vzdelávania, ak odborný zamestnanec získal profesijné kompetencie v rôznych programoch kontinuálneho vzdelávania alebo u rôznych poskytovateľov, ak sa tieto programy kontinuálneho vzdelávania neodlišujú obsahom a cieľmi.

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená odborná zamestnankyňa má s vašou školu uzatvorené dva pracovné pomery, musia to byť pracovné pomery uzatvorené len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. Z dôvodu, že v škole vykonáva pracovnú činnosť školského psychológa, v centre špeciálnopedagogického poradenstva nemôže vykonávať pracovnú činnosť psychológa, ale musí vykonávať pracovné činnosti inej kategórie odborného zamestnanca.

Ak odborná zamestnankyňa uvedená v otázke získala kredity za programy kontinuálneho vzdelávania, na účely vyplácania kreditového príplatku jej môžete uznať len tie kredity, ktoré boli absolvované pre príslušnú kategóriu, v ktorej je ako odborná zamestnankyňa zaradená. Teda, ak získala kredity pre obidve kategórie odborného zamestnanca, v ktorých je zaradená, a riaditeľ jej tieto kredity na účely kreditového príplatku uznal, kreditový príplatok jej budete vyplácať v obidvoch pracovných pomeroch. Ak získala kredity pre inú kategóriu odborného zamestnanca, ako je tá, v ktorej vykonáva odbornú činnosť, tieto kredity jej na účely vyplácania kreditového príplatku nemôžete uznať.

Taktiež jej budete vyplácať kreditový príplatok v obidvoch pracovných pomeroch v prípade, ak jej boli kredity priznané za vykonanú rigoróznu skúšku alebo za štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka. V prípade, ak získala kredity za vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom jej odbornej činnosti alebo za autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej podobe a ich pracovných zošitov, z týchto priznaných kreditov je možné uznať jej na účely vyplácania kreditového príplatku maximálne 30 kreditov, a to aj v obidvoch pracovných pomeroch. O ich uznaní, resp. neuznaní na účely vyplácania kreditového príplatku v súlade s ustanovením § 47a ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v tomto prípade rozhoduje riaditeľ školy.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová