Koniec poberania kreditového príplatku

Dobrý deň, prosím Vás o radu.

Dokedy sa vyplácajú kredity pri skončení ich platnosti u učiteľa, keď napr. kredity majú platnosť do 10. 4. 2017 vrátane?

Ktorým dátumom sa skončí poberanie kreditového príplatku? Je to od nasledujúceho dňa ich skončenia platnosti, t. j. od 11. 4. 2017, alebo tak, ako im vzniká nárok pri ich uplatnení – zamestnávateľ prizná kreditový príplatok od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal potrebný počet kreditov.

Znamená to, že poberanie kreditov sa zastaví dňom 30. 4. 2017, alebo aký dátum je ten správny?


Podľa § 27 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zamestnávateľ rozhodol o zmene príplatku priznaného v mesačnej sume, ktorý je súčasťou funkčného platu, zamestnancovi patrí príplatok odo dňa účinnosti tohto rozhodnutia o zmene príplatku. Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. kreditový príplatok zamestnávateľ prizná na dobu platnosti priznaného kreditu podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov od jeho priznania. Kreditový príplatok sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec získal potrebný počet kreditov, na dobu platnosti získaných kreditov.

Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak uplynie doba platnosti kreditu alebo ak pedagogický zamestnanec uplatní požadovaný počet získaných kreditov na vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

Z uvedených ustanovení zákonov vyplýva, že v prípade, ak platnosť kreditov, na základe ktorých poberal zamestnanec uvedený v otázke kreditový príplatok, uplynula 10. 4. 2017, uvedeným dňom mu zastavíte aj vyplácanie kreditového príplatku. Teda kreditový príplatok bude poberať do 10. 4. 2017 vrátane. Dátum, od ktorého zamestnanec začal poberať za uvedené kredity kreditový príplatok, nie je v tomto prípade rozhodujúci.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová