I. atestácia u PZ odborných zdravotnníckych predmetov na SZŠ

Dobrý deň, úctivo Vás chcem poprosiť o vaše stanovisko, odborný výklad k vykonávaniu I. atestácie u PZ odborných zdravotn. predmetov na SZŠ: PZ odborných zdravot. predmetov predložil riaditeľke školy osvedčenie o vykonaní I. atestácie na MPC. Je platná daná atestácia pre toho PZ odborných predmetov, keď na SZŠ predmet psychológia, pedagogika, profesijná komunikácia je odborným predmetom - mal daný PZ vykonať I. atestáciu na SZU? Je podpis riaditeľa školy na prihláške MPC vyjadrením súhlasu s vykonávaním atestácie a či snáď len potvrdením správnosti údajov? Je pochybením riaditeľa školy, ak danú atestáciu vykonanú na MPC tomu PZ odborných predmetov uznal?


Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov atestáciu pedagogických zamestnancov môže organizovať atestačná organizácia, ktorou je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorým sa získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov , organizácia zriadená MŠVVaŠ SR, t.j. metodicko-pedagogické centrum, Akadémia Policajného zboru v Bratislave a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Zákon neustanovuje, že pedagogický zamestnanec zdravotníckej školy môže vykonať atestáciu len na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Aj podľa predpisov účinných do 31.8.2019 mohlo atestáciu vykonávať aj metodicko-pedagogické centrum, a to aj pre učiteľov odborných zdravotníckych predmetov. Z uvedeného vyplýva, že uznaním prvej atestácie učiteľovi odborných predmetov strednej zdravotníckej školy vykonanej v metodicko-pedagogickom centre nedošlo k pochybeniu riaditeľa školy.

Žiadosť pedagogického zamestnanca o vykonanie atestácie okrem iných zákonom ustanovených náležitostí obsahuje aj odtlačok pečiatky školy a podpis riaditeľa školy, ktorý potvrdzuje správnosť uvedených údajov v žiadosti o vykonanie atestácie. To znamená, že podpis riaditeľa školy na žiadosti zamestnanca o vykonanie atestácie nevyjadruje súhlas riaditeľa s vykonaním atestácie, ale je len potvrdením správnosti údajov uvádzaných v žiadosti. Aj v prípade, ak zamestnanec vykoná atestáciu bez súhlasu riaditeľa, nemožno mu jej vykonanie neuznať, ak spĺňa zákonom ustanovené podmienky na jej uznanie.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová