Doplatenie kreditového príplatku

Dobrý deň,

prosím Vás o usmernenie pri vyplácaní kreditového príplatku. Je zamestnávateľ povinný doplatiť zamestnancovi kreditový príplatok spätne od 01.10.2017, ak potrebný počet kreditov získal 18.09.2017, ale osvedčenie mu vzdelávacia inštitúcia zašle až v 11/2017? Vzdelávania boli v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania.


Odpoveď:

V súčasnosti žiadny právny predpis neustanovuje lehotu, do ktorej je povinný poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania vydať zamestnancovi osvedčenie o absolvovaní programu kontinuálneho vzdelávania. A pravdepodobne z uvedeného dôvodu nastávajú v praxi prípady uvedené v otázke, kedy poskytovateľ vydá zamestnancovi osvedčenie o absolvovaní programu kontinuálneho vzdelávania so značným oneskorením po absolvovaní vzdelávania, hoci nevidím dôvod na takéto konanie poskytovateľa. A vzhľadom na to, že oneskorené doručenie osvedčenia nie je v uvedenom prípade zavinené zamestnancom, zamestnávateľ by mal v prípade uvedenom v otázke priznať zamestnancovi kreditový príplatok od 1.10.2017. samozrejme za predpokladu, že riaditeľ školy tomuto zamestnancovi získané kredity za absolvovaný program kontinuálneho vzdelávania uzná na účely vyplácania kreditového príplatku v súlade s § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené vyplýva aj zo skutočnosti, že podľa § 14 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kreditový príplatok zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec získal potrebný počet kreditov, na dobu platnosti získaných kreditov.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová