Absolvovanie skúšky počas PN zamestnanca

Prosíme o právnu radu ohľadne vychádzky pracovníka, ktorý je dočasne práceneschopný.

Môže pracovník počas vychádzky absolvovať skúšky?


Počas dočasnej pracovnej neschopnosti je práceneschopná osoba povinná dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. Podľa § 12a ods. 6 a 7 zákona č 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár podľa odseku 1 písm. a) môže dočasne práceneschopnej osobe spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení povoliť vychádzky, ktoré súčasne časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby.

Ošetrujúci lekár môže zmeniť čas vychádzok, zrušiť vychádzky a zo závažných dôvodov povoliť zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti na základe jej predchádzajúceho požiadania. Čas vychádzok a zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti ošetrujúci lekár zaznamená, ak ich povolil, na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.

Právne predpisy neustanovujú, či môže práceneschopná osoba počas povolených vychádzok vykonávať nejaké činnosti, napr. absolvovať skúšky. Vzhľadom na uvedené zastávam názor, že ak to charakter choroby umožňuje, zamestnanec môže počas dočasnej pracovnej neschopnosti v čase povolených vychádzok absolvovať skúšky v prípade, ak týmto konaním nedochádza k porušeniu liečebného režimu stanoveného ošetrujúcim lekárom.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová