2 pracovné pomery: učiteľ informatiky a správca PC siete

V organizačnom poriadku školy (stredná odborná škola) máme vytvorenú kumulovanú pracovnú pozíciu 0,5 pracovného úväzku pre učiteľa odborných predmetov informatických a 0,5 pracovného úväzku pre správcu PC siete. Túto pracovnú pozíciu sme obsadili jedným zamestnancom, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe učiteľstvo informatiky. Zamestnanec spĺňa kvalifikačnú požiadavku vzdelania na prácu učiteľa strednej školy. Vyučuje 11 hodín odborných predmetov informatických. Je zaradený do 10. platovej triedy v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec.

V súlade so štruktúrou kariérových pozícií bol poverený vykonávaním špecializovaných činností správca PC siete.

Môžeme mať s uvedeným zamestnancom uzatvorenú jednu pracovnú zmluvu, v ktorej je uvedený druh práce, na ktorú sa zamestnanec prijíma, teda učiteľ odborných predmetov informatických v rozsahu 0,5 pracovného úväzku a správca PC siete v rozsahu 0,5 pracovného úväzku? Alebo s ním musíme uzatvoriť dve pracovné zmluvy, jednu na učiteľa odborných predmetov informatických v rozsahu 0,5 pracovného úväzku a druhú na správcu PC siete v rozsahu 0,5 pracovného úväzku? V tom prípade bude ako správca PC siete zaradený medzi nepedagogických zamestnancov, podľa druhu práce, ktorú u nás v škole vykonáva, zaradený podľa katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce do 10. platovej triedy (samostatná administrácia a údržba dát v informačných systémoch a zabezpečovanie chodu a údržby informačných systémov)?

Ide nám o to, že ako nepedagogický zamestnanec klesne s výškou funkčného platu a tiež s nárokom na dovolenku a môžeme očakávať jeho odchod zo školstva do súkromnej sféry.


Podľa § 50 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. Práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne. To znamená, že u uvedeného zamestnanca, ktorý má vo vašej škole, teda toho istého zamestnávateľa, uzatvorené dva pracovné pomery, budete jeho nároky z každého pracovného pomeru posudzovať samostatne.

Rozhodnúť o tom, či so zamestnancom uvedeným v otázke uzatvoríte jeden pracovný pomer na výkon kumulovaných činností alebo dva pracovné pomery na kratší pracovný čas, je v kompetencii zamestnávateľa. Avšak vzhľadom na to, že pri odmeňovaní pedagogického zamestnanca a správcu siete sa postupuje podľa rôznych stupníc platových taríf a tiež nároky na dovolenku týchto skupín zamestnancov sú rozdielne, „čistejšie“ a správnejšie je v uvedenom prípade uzatvoriť dva pracovné pomery. Vykompenzovať rozdiel na plate správcu siete môžete inými inštitútmi platu, akým je napr. osobný príplatok, prípadne odmena.

Navrhovaný spôsob riešenia tohto pracovno-právneho vzťahu potvrdzuje aj skutočnosť, že nie je možné zadať v súlade so zákonom vykonávanie špecializovanej činnosti pedagogického zamestnanca spôsobom, ktorý uvádzate v otázke. Nie je možné vykonávať špecializovanú činnosť pedagogického zamestnanca na základe ďalšej pracovnej zmluvy. Podľa § 33 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. totiž špecializované činnosti a riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec súčasne s výkonom pedagogickej činnosti príslušnej kategórie alebo podkategórie pedagogických zamestnancov a výkonom odborných činností príslušnej kategórie odborných zamestnancov. To znamená, že činnosť špecialistu – správcu PC siete, by uvedený zamestnanec musel vykonávať popri svojej pedagogickej činnosti a nie na základe ďalšej pracovnej zmluvy, ani na základe jednej pracovnej zmluvy ako výkon kumulovanej činnosti učiteľa a špecializovanej činnosti správcu PC siete. Je však možné uzatvoriť s týmto pedagogickým zamestnancom ďalší pracovný pomer na výkon pracovnej činnosti správcu PC siete, a teda nie na výkon špecializovanej činnosti pedagogického zamestnanca.

V krajnom prípade môžete uzatvoriť s uvedeným zamestnancom aj jednu pracovnú zmluvu na výkon kumulovaných pracovných činností a to na výkon pedagogickej činnosti učiteľa odborných predmetov a na výkon pracovnej činnosti správcu PC siete (nie na výkon špecializovanej činnosti pedagogického zamestnanca). Ani v jednom z navrhovaných spôsobov riešenia tohto pracovno- právneho vzťahu teda nemôžete mať v štruktúre kariérových pozícií pedagogických zamestnancov špecialistov školy uvedenú pozíciu pedagogického zamestnanca špecialistu – správca PC siete.

Poznamenávam, že ak so zamestnancom uzatvoríte dva pracovné pomery, ich celkový rozsah môže presiahnuť ustanovený pracovný čas, teda nemusia byť uzatvorené len na dva polovičné pracovné úväzky, ale ich rozsah spolu môže byť väčší, ako je plný pracovný úväzok.

Odpovedala: Ing. Jarmila Belešová