Mária Terézia - Máj 2017

Dobrý deň,

májový Kaleidoskop je aristokratický, plný viedenskej noblesy a spomienkou na staré časy. Chceli sme si ním pripomenúť nevšednú ženu, ktoré zmenila životy mnohých ľudí k lepšiemu. Zanechala hlbokú stopu v histórii celej Európy. Presne 13. mája bolo 300 rokov od narodenia Márie Terézie, kráľovnej Uhorska, Česka, Chorvátska, Slavónska, arcivojvodkyne Rakúska, vojvodkyne Parmy a Piacenzy a veľkovojkodkyne Toskánska.

Biológia - Zdraví obyvatelia, zdravá monarchia

Po nástupe na trón zriadila Mária Terézia tzv. zdravotné komisie, ktoré mali za úlohu chrániť obyvateľstvo pred nákazlivými chorobami, napr. proti moru. Po roku 1767, potom, ako Viedeň zasiahla epidémia čiernych kiahní, s pomocou jej osobného lekára Gerharda van Swietena nariadila ... hádajte, čo. Dozviete sa v tajničke. 

 

Tematický celok:

 • Opakovanie a upevňovanie vedomostí o ľudskom tele.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Poznať základné časti ľudského tela.
 • Vedieť pomenovať rozmnožovacie a vyživovacie orgány.

Medzipredmetové vzťahy:

Osobnostný a sociálny rozvoj

Stiahnite si dokument

Fyzika - Sladký cisársky dvor

Mária Terézia milovala sladké, jej chute boli ovplyvnené pobytom na francúzskom kráľovskom dvore. Okrem čokolády vyhľadávala  pečené škoricové  jabĺčka, sušené a kandizované ovocie, nevedela odolať tokajskému vínu. Pripravili sme si pre vás sladký fyzikálny pokus. Roztopí sa smažená zmrzlina? 

Tematický celok:

 • Tepelné vlastnosti látok.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Formulovať hypotézy a overiť ich experimentom.
 • Jednoduchým experimentom overiť vlastnosti telies.

Medzipredmetové vzťahy:

Chémia: Vlastnosti látok.

Stiahnite si dokument

Chémia - Zmeny aj v poľnohospodárstve

Mária Terézia ovplyvnila hospodársky rozvoj monarchie. Podporovala zakladanie manufaktúr, ktorým sa venoval najmä jej manžel František Lotrinský. V poľnohospodárstve aktívne podporovala pestovanie nových plodín, najmä zemiakov, kukurice, tabaku a ďateliny.

Skúste spolu s nami skúmať chemické vlastnosti zemiakov.

Tematický celok:

 • Prírodné látky.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Poznať vlastnosti prírodných látok.
 • Poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
 • Poznať horenie ako chemický dej.
 • Vedieť uviesť príklad vplyvu katalyzátora na rýchlosť chemickej reakcie.

Medzipredmetové vzťahy:

Fyzika: Stanovenie energetickej hodnoty potravín.

Stiahnite si dokument

Matematika - Miery v Rakúsko-Uhorsku

Jednou z reforiem Márie Terézie bolo unifikovanie mier v celej krajine. Aké boli staré miery? Aké boli ich názvy? Aké sú v porovnaní s dnešnými? Viac vám napovie pripravený pracovný list.

Tematický celok:

 • Jednotky dĺžky.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Žiak pozná používané dĺžkové miery.
 • Žiak vie prepočítavať medzi jednotlivými dĺžkovými mierami, tzv. prevody jednotiek.

Medzipredmetové vzťahy:

Matematika: Jednotky dĺžky.

Prírodoveda - Čokoláda na cisárskom dvore

Mária Terézia milovala čokoládu, hovorila o nej, ako o svojej najväčšej vášni. Veľa času trávila so svojimi deťmi a manželom na zámku Scholss Hof, neďaleko Bratislavy. S obľubou si pochutnávala na čokoládovej polievke so škoricou. V duchu tejto cisárskej slabosti sme si pre vás pripravili  jedlý čokoládový experiment, do ochutnávania.

Tematický celok:

 • Zmena skupenstva vplyvom tepla.
 • Vlastnosti látok a zmeny vlastností látok.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Žiak vie, že hmota sa vplyvom tepla mení, pri čom sa menia skupenstvá.
 • Vie vysvetliť, že vplyvom sa mení skupenstvo tuhé na kvapalné a tento jav sa nazýva topenie.