Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
pondelok, Január 1, 2018
Miesto výkonu práce: 
Jána Francisciho 11
Mesto: 
Jána Francisciho 11, Levoča
Rozsah úväzku: 
50%
Počet študentov školy: 
441
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Jána Francisciho 11, 05401 Levoča
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady a) spôsobilosť na právne úkony, b) vek nad 18 rokov, c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika, • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti. Úplné stredné odborné vzdelanie • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016 a) ovládanie štátneho jazyka, • b) zdravotná spôsobilosť, c) bezúhonnosť
Ďalšie požiadavky: 
Ďalšie požiadavky: Termín pracovného pohovoru: 08.12.2017 Miesto konania: ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levoča Kontaktná osoba: Mgr. Viera Adamkovičová 0910867463 franc@stonline.sk Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov: 1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania; 2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe; 3. Motivačný list ; 4. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške); 5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace); 6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch. Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 01.12.2017. Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Žiadosti do výberového konania je možné doručiť: - osobne na riaditeľstvo školy; - poštou na adresu Základná škola, Francisciho 11, 054 01 Levoča, - e-mailom na franc@stonline.sk Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Viera Adamkovičová
Telefónne číslo: 
0910867463
E-mailová adresa: