Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s materskou školou
Termín nástupu: 
pondelok, september 9, 2019
Miesto výkonu práce: 
Hlavná 66
Mesto: 
Hlavná 66, Ožďany
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
138
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s materskou školou, Hlavná 66, 98011 Ožďany
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
● Požadované vzdelanie: V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ čo znamená: Úplné stredné odborné vzdelanie: 1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo; 2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti; 3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC skončené do 31. 08. 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia zákona č. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31. 12. 2016. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: 1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika; 2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov; 3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika; 4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer; 5. v študijnom odbore vychovávateľstvo; 6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Ďalšie požiadavky: 
INFORMÁCIA O PRACOVNOM MIESTE ● Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú počas realizácie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ v trvaní od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2022 Ďalšie požiadavky: ● ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť ● zdravotná spôsobilosť ● vítané sú skúsenosti s prácou so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a prax v školstve - práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. (zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov) Zoznam požadovaných dokladov: - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania - profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe, - kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu. Dátum a spôsob doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: - poštou na adresu: ZŠ s MŠ, Hlavná 66, Ožďany, Hlavná 66, 98011 Ožďany alebo e-mailom na adresu: zsozdany@zsozdany.edu.sk, do 30.08.2019 do 14:00 hod. Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ bude kontaktovať vybraných uchádzačov.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Judita Hercegová
Telefónne číslo: 
0905716505
E-mailová adresa: