Projekt Interaktívne vyučovanie - moderná forma vzdelávania

14.02.2011
Prevádzka školy

Dňa 7. februára 2011 sa v priestoroch PKO v Prešove uskutočnila konferencia pod názvom Interaktívne vyučovanie – moderná forma vzdelávania. Konferencia bola záverečnou aktivitou rovnomenného projektu realizovaného prostredníctvom operačného programu Európskeho sociálneho fondu vo výzve Vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť v opatrení Premena tradičnej školy na modernú.

Projekt podalo mesto Prešov ako zriaďovateľ základnej školy. Dvojročné úsilie pedagógov na Základnej škole na ul.
Československej armády pod vedením projektovej manažérky Ing. Jany Vrteľovej a riaditeľky školy Mgr. Ľubice Kohániovej bolo na tejto konferencii predstavené v príspevkoch určených pre širokú pedagogickú verejnosť. Konferenciu otvoril viceprimátor mesta Prešov René Pucher.

Medzi hosťami bola poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Prešove Štefánia Andraščíková i zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie, Metodicko-pedagogického centra a iných inštitúcií. Používanie interaktívnych pomôcok a s tým spojenej novej metodiky vyučovania v rôznych predmetoch – to bol hlavný obsah jednotlivých prezentácií. Mgr.
  
Danka Richterová do svojej ukážky zapojila žiakov, ktorí ukázali, že ani angličtina, ani interaktívna tabuľa im nerobia problém. Prierez ukážkami programov, ktoré boli vytvorené pre predmety na I. stupni, prezentovali Mgr. Jana Hirková a Mgr. Tatiana Šromová. Ako spestriť a zintenzívniť vyučovanie anglického, či nemeckého jazyka ukázali prítomným Mgr.
  
Michaela Ilavská a Mgr. Iveta Janeková. Aj zemepis možno učiť po novom a zaujímavo. O tom presvedčila Mgr. Mária Havrilová. Všetko, čo učitelia predstavili, bolo výsledkom ich vlastnej tvorivej práce a zručností, ktoré získali počas dvojročnej realizácie projektu.

Súčasťou konferencie boli aj prezentácie partnerov, ktorí poskytli projektu technickú podporu. Závery konferencie boli zamerané na ďalšie kroky nadväzujúce na aktivity projektu smerom k škole, smerom k ostatným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a reflektovali aj na opatrenia Koncepcie školstva, kultúra a športu mesta Prešov na roky 20112015.

Výstupom konferencie bude elektronický zborník, ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy a mesta Prešov (OŠkaŠ). Je zámerom, aby vedomosti, skúsenosti a zručnosti, ktoré pedagógovia v projekte získali, mali svoju kontinuitu nielen na tejto škole, ale aby z nich čerpali aj pedagógovia ostatných našich škôl. Tento projekt posunul úroveň vzdelávania na tejto škole vpred – smerom, ktorý naozaj patrí k 21. storočiu.

Zdroj: SITA (Prešovské ECHO)

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte