Čaro vedy sa začína v škole

Email this Článok
Aj vo vašej škole patria prírodovedné predmety medzi najmenej obľúbené medzi žiakmi? Ako ich motivovať a ukázať im kúzlo prírodných vied v podmienkach slovenských škôl?
Čaro vedy sa začína v škole

Podľa výsledkov testovaní majú naši žiaci síce osvojené veľké množstvo prírodovedných poznatkov, ale nevedia ich aplikovať v zmenených situáciách. Nevedia samostatne zvažovať, skúmať a tvoriť predpoklady, riešiť problémy a argumentovať.

Nakladateľstvo RAABE v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave sa preto rozhodlo zorganizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Čaro vedy sa začína v škole – Prírodné vedy v slovenskom školstve a ich budúcnosť, ktorá je určená pedagogickým a vedúcim pedagogickým zamestnancom, zamestnancom štátnej správy v školstve a školskej samosprávy. Konferencia sa uskutoční 21. júna 2013 v Bratislave.

Príďte sa aj vy pozrieť na konferenciu a inšpirujte sa aktuálnymi trendmi v prírodovednom vzdelávaní u nás, ale aj v zahraničí.

Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča

 

Hlavné témy konferencie:
• Stav prírodovedného vzdelávania na Slovensku
• Príčiny neobľúbenosti prírodovedných predmetov a neuspokojivých výsledkov u žiakov – zistenia a výsledky relevantných štúdií.
• Možnosti riešenia – od popularizácie prírodných vied cez nové prístupy v didaktike po aplikovanie dobrej praxe zo zahraničia

Ciele konferencie:
• Poukázať na hlavné problémy v prírodovednom vzdelávaní s otvorenou diskusiou o tejto problematike.
• Identifikovať aktuálne príčiny dlhodobej nízkej prírodovednej gramotnosti žiakov, navrhnúť efektívne riešenia smerujúce ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu v prírodovedných predmetoch.
• Poskytnúť platformu na výmenu skúseností z oblasti prírodovedného vzdelávania – ťažisko bude sústredené najmä na prezentáciu aktuálnych trendov vo vzdelávaní a prezentáciu vedeckovýskumnej činnosti i projektov dobrej praxe; zároveň sa budú hľadať riešenia, ako môžu školy (učitelia) zmeniť stereotypy vo výučbe prírodovedných predmetov.
• Poskytnúť účastníkom priestor na prezentovanie výsledkov ich vedeckovýskumnej činnosti a výchovno-vzdelávacej praxe s dôrazom na didaktické aspekty výučby a analýzu príčin dlhodobého nezáujmu žiakov o prírodovedné predmety a s tým súvisiaci nelichotivý stav ich vedomostí v tejto oblasti.

Hlavný cieľ:
Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu medzi pedagogickými pracovníkmi, akademickou obcou, zamestnancami ministerstva a vedeckovýskumných inštitúcií s cieľom analyzovať súčasný stav prírodovedného vzdelávania i potreby škôl.

Konferencia poskytuje priestor na prezentáciu projektov zameraných na popularizáciu prírodných vied a využívanie netradičných spôsobov vzdelávania v oblasti prírodných vied. Sústreďuje sa najmä na aktivizujúce metódy vo vyučovaní a na popularizovanie prírodovedných predmetov.

Špecifické ciele:
• popularizácia prírodovedných predmetov,
• popularizácia vedy (vedeckých prístupov),
• nové prístupy k prírodovednému vzdelávaniu,
• využitie úspešných projektov z domova a zo zahraničia,
• zaraďovanie reálnych a virtuálnych experimentov do vzdelávania,
• "outdoor education",
• zaraďovanie vedeckých prístupov do vzdelávania – bádateľský prístup,
• využívanie súkromného sektora pri popularizácii prírodných vied a interaktívnych prírodovedných múzeí vo vzdelávaní.

8:00 – 9:00   Registrácia
9:00 – 9:30   Príhovor ministra školstva a významných hostí 
9:30 – 10:30 Prírodné vedy – kde sme a kam smerujeme

Hlavné referáty
 

1. Výstupy z národných a medzinárodných meraní v prírodných vedách
(Aktuálny stav vo vzdelávaní prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ – porovnanie výsledkov SR a krajín OECD, odporúčania.)
PhDr. Romana Kanovská, Národný ústav certifikovaných meraní

2. Zistené nedostatky vo vzdelávaní prírodovedných predmetov
(Kvalita pedagogickej práce vo výučbe prírodovedných predmetov, hlavné nedostatky, ale aj dobré príklady z praxe.)
Mgr. Jozef Javorek, Štátna školská inšpekcia

3. Nielen pamätať, ale aj vytvárať významy
(Východiská pre posilnenie prírodovedného vzdelávania v školách, kde sa nachádzame a čo nás čaká v blízkej budúcnosti.)
Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., Štátny pedagogický ústav

4. Popularizácia vedy a techniky ako podpora vyučovacieho procesu
Mgr. Andrea Putalová, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR

10:30 – 11:00 Prestávka – občerstvenie, výstava a prezentácia učebných pomôcok
11:00 – 13:00 Plenárne príspevky s moderovanou diskusiou

Plenárne príspevky 1
 

5. Radosti a starosti učiteľa fyziky
RNDr. Miroslav Randa, PhD., Západočeská univerzita v Plzni

6. Classroom-Management – aby vyučovanie klapalo
Christoph Eichhorn, Švajčiarsko

7. Škola hrou, hra školou v digitálnej ére
Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave

8. Živá chémia – firmy pomáhajú školám
Silvia Tajbliková, BASF Slovensko, s. r. o.

13:00 – 14:00 Obed

Sprievodné podujatie počas obednej prestávky:
13:00 – 13:20 Cirkus Mirage – chemická performance Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
13:40 – 14:00 Cirkus Mirage – opakovanie

14:00 – 15:30 Plenárne príspevky s moderovanou diskusiou

Plenárne príspevky 2

9. Experiment ako nástroj motivácie žiakov
RNDr. Peter Spišák, CSc., PMS Delta s.r.o.

10. Od popularizácie fyziky k vyučovacej hodine
PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin

11. Veda do škôl, cesta k vede
RNDr. Katarína Teplanová, PhD., SCHOLA LUDUS

12. Vzťah popularizácie a inovácie prírodovedného vzdelávania
Doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. RNDr. Dušan Šveda, Csc., PF UPJŠ v Košiciach

13. Najvyššia kvalita pre digitálne vyučovanie od HITACHI - IVEKO
Mgr. Richard Trnený, IVEKO, s.r.o.

14. Čaro vedy s kvalitným učiteľom v škole dneška a budúcnosti
Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., Mgr. Katarína Javorová, Mgr. Martin Šponiar, Univerzita Komenského v Bratislave

14:00 – 15:00 Workshop „Classroom-Management“ s Christophom Eichhornom
                     (obmedzená kapacita 30 účastníkov)
15:45             Záver – tombola

Zmena programu vyhradená.

Odborný garant Organizátor Generálny partner Hlavný partner
       
Partneri      
       
Mediálni partneri      
 

 

Hlavným partnerom konferencie je firma IVEKO, s. r. o., Hlohovec – distribútor interaktívnych tabúľ a projektorov HITACHI pre SR. HITACHI tabule sú vhodným pomocníkom každého učiteľa na interaktívnu prácu - prstom i perom. Vyznačujú sa mimoriadne jednoduchou a pohodlnou obsluhou. Ponúkajú užitočné nástroje na rýchlu prípravu lekcií. Projektory so superkrátkou i ultra krátkou vzdialenosťou zaisťujú komfortnú prácu bez tieňov a osvetľovania. Spoľahlivosť zariadení dosvedčuje 5-ročná záruka na tabule a 3-ročná záruka na projektory vrátane lampy. Viac informácii na www.hitachisk.sk.Vaše názory