Za ktoré vzdelávacie podujatie možno získať kredity?

Email this Článok
Pedagogickí a odborní zamestnanci nás zaplavujú otázkami, za aké vzdelávanie môžu už teraz získať kredity a ako je to s uznávaním I. alebo II. kvalifikačnej skúšky za I. alebo II. atestáciu. Tak teda, čo hovorí zákon? Môže pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získať kredity za vzdelávacie podujatie, ktoré absolvoval v priebehu tohto roka?
Zdroj: http://www.24hod.sk, Fotokoláž: AQ

Ako je to so vzdelávaním
do 1. novembra 2009?

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepopiera žiadne ďalšie vzdelávanie, ktoré pedagogickí alebo odborní zamestnanci absolvovali do
1. novembra 2009, takže všetky certifikáty takto získané sú platné, zákon len neumožňuje za takéto vzdelávanie prideľovať kredity. Takže, ak ste absolvovali a ukončili akékoľvek vzdelávanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. do 1. novembra 2009, tak kredity nezískavate.

Výnimkou však je, ak ste takéto vzdelávanie začali po
1. septembri 2008, teda po nadobudnutí účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a takéto vzdelávanie sa skončí až po nadobudnutí účinnosti zákona č. 317/2009 Z. z. V tomto prípade môže organizátor tohto vzdelávacieho programu dodatočne požiadať Ministerstvo školstva SR o akreditáciu programu, najneskôr však do 28. 2. 2010. Vy ako uchádzač môžete potom po ukončení získať príslušný počet kreditov, ktoré mu boli uznané.

Ak ste však ukončili program pred jeho akreditáciou, nie je možné kredity priznať. To, či poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania požiada ministerstvo o akreditáciu, je výsostne v rukách poskytovateľa.

Kvalifikačná skúška verzus atestácia

Zákon taktiež svojím ustanovením § 61 ods. 7 a 8 hovorí, že každý pedagogický a odborný zamestnanec, ktorý vo svojej kategórii získal I. alebo II. kvalifikačnú skúšku a po 1. novembri pracuje v tej istej kategórii, stáva sa zamestnancom s I. alebo II. atestáciou.

Uvediem príklad:

Ak som ako učiteľ I. stupňa základnej školy získal II. kvalifikačnú skúšku a naďalej pracujem ako učiteľ I. stupňa základnej školy, tak som od 1. novembra učiteľ s druhou atestáciou. Ak som však prešiel do kategórie napríklad vychovávateľa alebo odborného zamestnanca (takáto možnosť sa vyskytuje napríklad u špeciálnych pedagógov), tak sa mi dosiahnutý kariérny stupeň podľa § 27 ods. 5 zníži o jeden stupeň, teda budem vychovávateľ s prvou atestáciou alebo špeciálny pedagóg s prvou atestáciou.

Zákon taktiež umožňuje priznať I. alebo II. atestáciu aj za absolvovanie ďalšieho vzdelávania, ktoré doterajšia vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. považovala za náhradu I. alebo II. kvalifikačnej skúšky a ktoré sa začalo pred účinnosťou zákona č. 317/2009 Z. z. a ukončí sa až po 1.novembri 2009. Napríklad, ak ste začali v septembri 2009 rozširujúce štúdium niektorého predmetu a ukončíte ho až v roku 2011, tak po jeho ukončení vám bude priznaná I. atestácia.

Prečo je potrebné ďalšie vzdelávanie?

Veľa pedagogických a odborných zamestnancov pociťuje ako krivdu, že za ich doterajšie ďalšie vzdelávanie zákon neumožňuje získať kredity. A tu je správne vysvetliť, na čo kredity slúžia.

Ak by Národná rada Slovenskej republiky neprijala tento zákon, postupovalo by sa „po starom“, kredity by neboli naďalej za žiadne vzdelávanie, po vykonaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady by pedagogickí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa postúpili do vyššej platovej triedy a ostatní pedagogickí zamestnanci s nižším stupňom vzdelania a odborní zamestnanci by nemali ani túto možnosť. Žiadne kredity, žiadny postup do vyššej platovej triedy za získanie II. kvalifikačnej skúšky.

Spoločnosť má však záujem o ďalšie vzdelávanie tak pedagogických, ako aj odborných zamestnancov, a to najmä v súvislosti s reformou výchovy a vzdelávania, kde je rozhodujúcim článkom pedagogický a odborný zamestnanec. Zákon tak prináša kreditový systém ako motivačný prvok za ďalšie vzdelávanie zamestnancov do budúcnosti. Motiváciou by mal byť kreditový príplatok alebo prístup k vykonaniu atestácie a postup do vyššej platovej triedy.

Ako zistím, či má program kontinuálneho vzdelávania akreditáciu?

Ak poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania tvrdí, že jeho ponúkaný program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, musí sa preukázať číslom rozhodnutia o akreditácii. Ak toto číslo nemá, zavádza vás.

Udeľovanie akreditácií sa totiž mohlo začať až po účinnosti zákona č. 317/2009 Z. z., t. j. od 1. novembra 2009. Keďže akreditácia podlieha správnemu konaniu, musí prebehnúť celým procesom odborného posudzovania programu zo strany akreditačnej rady, následne je vydané rozhodnutie a určený termín jeho právoplatnosti.

Informácie o akreditovaných programoch si budete môcť overiť na stránkach ministerstva školstva.

Mgr. Zdenko Krajčír

 

Celé znenie zákona si môžete prečítať aj tu.Vaše názory