Medzinárodná odborná konferencia 2014

Email this Článok
Rola učiteľa vo vzťahu žiak a škola Vám určite nie je ľahostajná. Využite preto príležitosť a zúčastnite sa zaujímavých prednášok a seminárov pod vedením renomovaných odborníkov, zapojte sa do praktických workshopov a vyjadrite svoj názor pri okrúhlych stoloch.
„Učiteľ nie je Google - nemôže ani nemusí vedieť všetko“

Medzinárodná odborná RAABE konferencia pre pedagógov


Učiteľ nie je Google
          – nemôže ani nemusí vedieť všetko

 

Na 3. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov  pozývame všetkých, ktorí chcú:

•   získať nové zaujímavé odborné informácie podporené
    medzinárodnou skúsenosťou,
 
•    vypočuť si názory a skúsenosti renomovaných domácich a zahraničných odborníkov,
•    vyjadriť svoj názor a prediskutovať aktuálne témy z oblasti výchovy a vzdelávania,
•    stretnúť sa s viac ako 300 učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a výchovnými poradcami,
•    vybrať si z množstva odborných prednášok, seminárov, workshopov a okrúhlych stolov.
   
Zostavte si konferenciu na mieru - vyplňte krátky formulár TU

 

Termín: 5.6 - 6.6. 2014  
Miesto: Hotel Saffron ****, Bratislava  

Účastnícky
poplatok:

60 €

 

Horúce novinky o Konferencii sledujte aj na
www.facebook.com/SkolskyPortal/events

PRIHLÁSTE SA TU

Poplatok na konferenciu zahŕňa:

•    účasť na konferencii
•    všetky materiály ku konferencii
•    dopravu podľa výberu (na/z miesta konferencie alebo obojsmerne)
•    občerstvenie počas celého trvania konferencie
•    obed 1. deň konferencie
•    slávnostná recepcia s programom a prekvapením + krst knihy Christopha Eichhorna
•    obed 2. deň konferencie

*Poplatok nezahŕňa ubytovanie pre účastníkov (účastníci konferencie majú nárok na zvýhodnené ceny za ubytovanie vo vlastnej réžii v Hoteli Saffron, www.hotelsaffron.sk)

Pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika

logoba_1colour_neg.jpg

Mediálni partneri konferencie:
 
a_logortvs_.gif

 pravda-logo.jpg   logo_edu.gif
    
        
Partneri konferencie:

    axafond.jpg         stabilo_logo.jpg    

Hotel Saffron Bratislava
Štvrtok, 5.6.2014
 
Čas Program
   
8:00-9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
   
9:00-9:30 OTVORENIE KONFERENCIE
   
  Mgr. Mira Schrimpelová 
  Dr. Josef Raabe Slovensko, konateľka
   
  prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
  Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium UK Bratislava
   
9:30-10:30 HLAVNÉ REFERÁTY I
   
  Postavenie učiteľa a žiaka: kľúčové trendy vo vzdelávacom systéme v Nemecku
  Dr. David Klett
  Klett, Nemecko
   
  Učme (deti) myslieť. K možnej didaktickej stratégii výučby.
  doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
  Štátny pedagogický ústav; riaditeľ
   
  Nebezpečná pozícia: riaditeľ školy.
  Pedagogická a manažérska rola riaditeľa školy v Českej republike
  PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha
   
10:30-11:15 PRESTÁVKA / tlačová beseda
   
11:15-12:30 HLAVNÉ REFERÁTY II
   
  Efektívne vyučovanie v kontexte vývoja spoločností v Európskej únii:
východiská a ciele v oblasti prírodných vied
  Prof. Dr. Martin Lindner
  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Nemecko
   
  Inkluzívne vzdelávanie v kontexte prevencie
  sociálno-patologických javov v školskom prostredí
  PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.
  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
   
  Vplyv digitálneho vzdelávania na výsledky študentov v Dánsku v priebehu 5 rokov
  Janus Benn Sorensen
  CLIO ONLINE, Dánsko
   
  10 rokov po reforme školského systému v ČR so zameraním na predškolskú prípravu
  PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha
   
12:30-14:00 OBEDNÁ PRESTÁVKA
   
14:00-15:30 SEMINÁRE I
   
  Predprimárne vzdelávanie v kontexte vzdelávacieho systému v SR.
Pripravované zmeny v ŠVP
  Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
  Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita; spolutvorca a garant nového ŠVP
   
  Vplyv pripravovaných zmien zákona o pedagogických zamestnancoch
  Ing. Jarmila Belešová
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; riaditeľka personálneho odboru
   
naplnené!!! Školu neriadi len riaditeľ. Ako vybudovať stredný manažment (a stabilizovať)
  PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha;
  Vedúci katedry Centrum školského manažmentu
   
  Sociálne nerovnosti v našej škole?
  doc. PaedDr. Ondrej Kaščák Ph.D.
  Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a SAV v Bratislave,
  spolugarant nového ŠVP pre MŠ
   
14:00-15:30 WORKSHOPY I
   
  Classroom management prakticky:
ako systematicky odstraňovať vyrušovanie počas hodín výučby
  Christoph Eichhorn
  Pedagogická vysoká škola, Sant Gallen
   
  Aj učiteľ potrebuje kouča. Buďme úspešní a štastní zároveň
  PhDr. Bernardína Borsíková, Ph. D.
  Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM v Trnave
   
15:30-16:15 PRESTÁVKA
   
16:15-17:45 SEMINÁRE II
   
  Prírodovedné vzdelávanie ako súčasť participatívnej demokratickej spoločnosti
  Prof. Dr. Martin Lindner
  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Nemecko
   
  Indikátory kvality vzdelávania na školách. Možnosti a ciele
  Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.
  PhDr. Eva Fülöpová, CSc.
  NÚCEM
   
  Ochrana dobrého mena školy a ochrana dobrého mena učiteľa 
  JUDr. Martin Hudák
  Právnik
   
16:15-17:45 WORKSHOPY II
   
  Možnosti prevencie a eliminácie šikanovania v školskom prostredí
  PhDr. Eva Smiková, PhD.
  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
   
  CLIO ONLINE: Digitálne vzdelávanie pre žiakov a príprava pre učiteľov.
Praktický príklad vedenia hodiny v Dánsku
  Anders Peter Nielsen
  CLIO ONLINE
   
16:15-17:45 OKRÚHLE STOLY I
   
  Ako urobiť z učiteľskej profesie cenené povolanie?
  Mgr. Vladimír Crmoman, Mgr. Dávid Králik
  pedagógovia
   
naplnené!!! Sú prierezové témy vzdelávania prínosom?
Naozaj si učiteľ vyberá metódy a formy práce na vyučovacej hodine?
  Mgr. Peter Kelecsényi
  Štátny pedagogický ústav
   
naplnené!!! Zmysluplná inklúzia v školách: ako a prečo?
  prof. PhDr. Marta Horňáková, Ph.D.
  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
   
naplnené!!! Tradícia či móda alebo ako často sa má meniť obsah základného vzdelávania?
  PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Praha
   
 naplnené!!! Úloha učiteľa v 21. storočí
  Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
  Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita; spolutvorca a garant nového ŠVP
   
17:45-20:00 PRESTÁVKA
  voľný program, priestor na diskusie
   
20:00-0:00 SPOLOČENSKÝ VEČER "Kúzelná noc" (odporúčané spoločenské oblečenie)
  Moderátor večera: Martin Nikodým
  Program:
  Krst knihy Christopha Eichhorna: Classroom manažment
  Slávnostná večera spojená s ochutnávkou tradičného domáceho vína Hugo
  Vystúpenie orientálnej skupiny (hltači ohňa, fakír, hadie ženy)
  Kúzelník Wolf
  Fotografie na pamiatku priamo na mieste
  Hudobné vystúpenie: Matej Koreň (superstarista)
  DJ a voľná zábava v rytmoch oldies
   
Piatok, 6.6.2014  
8:30-9:00 UVÍTANIE
  šálka dobrej kávy na úvod dňa
   
9:00-10:30 SEMINÁRE III
   
naplnené!!! Ako byť dobrým učiteľom. Dispozície a (seba)vzdelávanie
  Doc. RNDr. Peter Bero, Ph. D.
  PZ Consult, s.r.o.
   
  Depapierizácia školy: práca s elektronickou triednou knihou
  Ing. Ján Gottweis
  ASC Agenda
   
naplnené!!! Rozvedení rodičia: nielen právny problém školy
  Mgr. Eva Braxatorisová
  Právnik
   
9:00-10:30 WORKSHOPY III
   
naplnené!!! Classroom management prakticky:
ako systematicky odstraňovať vyrušovanie počas hodín výučby
  Christoph Eichhorn
  Pedagogická vysoká škola, Sant Gallen
   
  SCIENTIX - skúsenosti a dobrá prax výučby prírodných vied a informatiky
  PaedDr. Zuzana Mészárosová
  pedagogička a ambasádorka eTwinning, koordinátorka projektu inGenious
   
  Ako a kedy indikovať u žiakov záujem o ich budúce povolanie
  Mgr. Alžbeta Dianovská
  predsedníčka Asociácie výchovných poradcov SR;
  garantka národných projektov v SR
   
10:30-11:15 PRESTÁVKA
   
11:15-12:45 SEMINÁRE IV
   
naplnené!!! Burn out syndróm. Ako nevyhorieť v učiteľskom povolaní
  Prof. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.
  Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola
   
  Rozvedení rodičia: nielen právny problém školy
  Mgr. Eva Braxatorisová
  Právnik
   
  Vplyv pripravovaných zmien zákona o pedagogických zamestnancoch
  Ing. Jarmila Belešová
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; riaditeľka personálneho odboru
   
11:15-12:45 WORKSHOPY IV
   
naplnené!!! CLIO ONLINE: Digitálne vzdelávanie pre žiakov a príprava pre učiteľov.
Praktický príklad vedenia hodiny v Dánsku
  Anders Peter Nielsen
  CLIO ONLINE
   
  Prekonávanie bariér pri výučbe detí zo soc.  znevýhodneného prostredia
  Mgr. Timea Stránska, LL.M., PaedDr. Zuzana Révészová
  Člověk v tísni, Občianske združenie
   
13:00-13:30 UKONČENIE
  TOMBOLA
  Vyhodnotenie konferencie
   
13:30-15:00 OBED

 

Prednášky

Postavenie učiteľa a žiaka: kľúčové trendy vo vzdelávacom systéme v Nemecku - Dr. David Klett

Učme (deti) myslieť. K možnej didaktickej stratégii výučby. - doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Nebezpečná pozícia: riaditeľ školy. Pedagogická a manažérska rola riaditeľa školy v Českej republike – PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Efektívne vyučovanie v kontexte vývoja spoločnosti v EÚ: východiská a ciele v oblasti prírodných vied - Prof. Dr. Martin Lindner

Inkluzívne vzdelávanie v kontexte prevencie sociálno-patologických javov v školskom prostredí
- PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD.

Vplyv digitálneho vzdelávania na výsledky študentov v Dánsku v priebehu 5 rokov – Janus
Benn Sorensen

10 rokov po reforme školského systému v ČR so zameraním na predškolskú prípravu - PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.

 

*Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu

Semináre

Prírodovedné vzdelávanie ako súčasť participatívnej demokratickej spoločnosti - Prof. Dr. Martin Lindner

Indikátory kvality vzdelávania na školách. Možnosti a ciele – RNDr. Zuzana Juščáková, PhDr. Eva Fülöpová, CSc.

Ochrana dobrého mena školy a ochrana dobrého mena učiteľa - JUDr. Martin Hudák

Ako byť dobrým učiteľom. Dispozície a (seba) vzdelávanie – doc. RNDr. Peter Bero, PhD.

Sociálne nerovnosti v našej škole? - doc. Paedr. Ondrej Kaščák, Ph.D.

Rozvedení rodičia: nielen právny problém školy – Mgr. Eva Braxatorisová

Depapierizácia školy: práca s elektronickou triednou knihou – Ing. Ján Gottweis

Predprimárne vzdelávanie v kontexte vzdelávacieho systému v SR. Pripravované zmeny v ŠVP – prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Burn out syndróm. Ako nevyhorieť v učiteľskom povolaní – prof. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.

Školu neriadi len riaditeľ. Vybudovanie stredného manažmentu – PhDr. Václav Trojan, PhD.

*Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu

Workshopy

Možnosti prevencie a eliminácie šikanovania v školskom prostredí – PhDr. Eva Smiková, PhD.

Ako a kedy indikovať u žiakov záujem o ich budúce povolanie – Mgr. Alžbeta Dianovská

Aj učiteľ potrebuje kouča. Buďme úspešní a štastní zároveň – PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.

Prakticky: classroom management – Christoph Eichhorn

CLIO ONLINE: Digitálne vzdelávanie pre žiakov a príprava pre učiteľov. Dánsko – Anders Peter Nielsen

Prekonanie bariér pri výučbe detí zo sociálne znevýhodneného prostredia – PaedDr. Zuzana Révészová, Mgr. Timea Stránska

SCIENTIX  - skúsenosti a dobrá prax výučby prírodných vied a informatiky - PaedDr. Zuzana Mészárosová
 

*Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu

Okrúhle stoly

Zmysluplná inklúzia v školách – prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

Ako urobiť z učiteľskej profesie cenené povolanie? – Mgr. Vladimír Crmoman, Mgr. Dávid Králik

Sú prierezové témy vzdelávania prínosom? Naozaj si učiteľ vyberá metódy a formy práce na vyučovacej hodine? – Mgr. Peter Kelecsényi

Tradícia či móda alebo ako často sa má meniť obsah základného vzdelávania? – PhDr. Václav Trojan, PhD.

Úloha učiteľa v 21. storočí – prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
 

*Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu

Účastnícky poplatok zahŕňa aj  dopravu účastníkov na/z konferencie.

V prípade záujmu o využitie organizovanej dopravy označte záujem v prihlasovacom formulári a zvoľte miesto nástupu/výstupu.

*Neváhajte, počet miest je obmedzený.

PRIHLÁSTE SA TU

 

Autobus 
trasa: Vranov n. Topľov - Bratislava
Mesto: Čas nástupu: Miesto nástupu:
  Vranov n. Topľov    00:20 h    Staničná
  Prešov    01:00 h    Košická
  Poprad    02:20 h    Jiřího Wolkera
  Liptovský Mikuláš    03:10 h    Generála M. R. Štefánika
  Martin    04:10 h    Nováková
  Žilina    04:40 h    Jána Milca
  Trenčín    05:40 h    Železničná ulica
  Piešťany    06:30 h    Dopravná
  Bratislava    07:50 h    Hotel Saffron

 

 

 

 

 

 

Minibus IVECO, Daily
trasa: Michalovce - Bratislava
  Michalovce    01:00 h   Humenská cesta
  Košice    02:00 h   Autobusová stanica
  Rožňava    03:00 h   Autobusová stanica
  Lučenec    04:15 h   Autobusová stanica
  Zvolen    05:15 h   parkovisko Metro
  Bratislava    cca 8:15 h   Hotel Saffron
Mikrobus MB Sprinter
trasa: Nitra - Sereď - Trnava - Bratislava
  Nitra    06:15 h   Železničná stanica
  Sereď    06:45 h   Autobusová stanica /Lidl/
  Trnava    07:00 h   Železničná stanica
  Bratislava    08:00 h   Hotel Saffron

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom dopravy kontaktujte
Mgr. Katarinu Pavelkovú, tel: 02/32 66 18 81, e-mail: k.pavelkova@ra­abe.sk
 Vaše názory