Význam tvorivej dramatiky vo výchovno-vzdelávacom procese

09.11.2011
Vzdelávanie a výchova

Tvorivá dramatika (ďalej TD) disponuje mimoriadne efektívnymi stratégiami učenia sa, a to skúsenosťou, zážitkom, prežívaním, t. j. konaním, osobným aktívnym poznávaním sociálnych javov, dejov, vzťahov, situácii presahujúcich reálny stav a možnosti zúčastnených jedincov.

Proces tvorivej dramatiky predstavuje „hranie“ života s cieľom získať životne dôležité zručnosti, akými sú schopnosť komunikovať, spolupracovať, riešiť problémy, kriticky myslieť, participovať (ochota pracovať na spoločnom diele), flexibilita (schopnosť meniť svoje rozhodnutia a plány v prípade potreby), vytrvalosť, zodpovednosť, zvedavosť (snaha dozvedieť sa), zmysel pre humor, senzitivita (citlivosť), kreativita (tvorivosť) a ďalšie kľúčové kompetencie.

Riadenie procesu tvorivej dramatiky je náročné a vyžaduje si pripraveného učiteľa, ktorý bude ochotný vzdať sa tradičnej jednorolovej pozície s najvyšším statusom a všetkými právomocami. V súvislosti s premenou školy na humanisticko-tvorivú sa mení aj pozícia učiteľa a požiadavky na jeho kompetenčný profil. Jeho pozícia by mala byť multirolová.

Riadením a vstupom do dramatického procesu sa učiteľ stáva spoluhráčom, partnerom, podnecovateľom, facilitátorom, organizátorom a radcom. V kontexte tvorivej dramatiky to predpokladá:

  • oboznámiť sa so systémom tvorivej dramatiky,
  • osvojiť si didaktické zásady, stratégie, metódy a techniky TD,
  • plánovať, pripraviť a tvorivo realizovať (riadiť) proces TD,
  • flexibilne reagovať a stimulovať nové, pre žiakov podnetné situácie,
  • diagnostikovať, akceptovať a saturovať aktuálne potreby žiakov,
  • byť schopný sebareflexie a permanentného sebarozvíjania.

 

V procese tvorivej dramatiky, v dramatickej hre učiteľ môže využívať mimoriadne efektívnu stratégiu riadenia vyučovania a učenia sa žiakov, a síce vstup učiteľa do roly. Učiteľ využitím tejto stratégie už nie je len organizátorom dramatického procesu, ale prijatím roly vstupuje do hry spolu so žiakmi a stáva sa ich partnerom a spoluhráčom, ktorý zároveň s nimi objavuje, prežíva a poznáva, pričom si ustavične vytvára možnosť ovplyvňovať, zasahovať a kontrolovať prácu zvnútra hry tak, aby to žiaci nepostrehli a negatívne to neovplyvnilo kvalitu ich prežívania.

Tým, že učiteľ vstúpi do roly, môže:

  • vtiahnuť žiakov do hry rýchlo a účinne,
  • poskytnúť žiakom model správania a konania tým, že v role demonštruje uplatnenie vhodného jazykového kódu, primeraného danej situácii, postoje a spôsob zapojenia do hry,
  • ponúknuť taký druh výzvy, ktorý pomôže zamerať a sústrediť myslenie žiakov želaným smerom a povedie k aktívnejšej účasti na skúmaní kontextu,
  • uplatniť v priebehu hry také prvky napätia, kontrastov, prekvapenia, ktoré môžu byť výzvou pre myslenie žiakov, kritické zhodnocovanie, pochopenie.

 

Vybrané z publikácie Sprievodca triedneho učiteľa.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte