Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra

30.04.2012
Vzdelávanie a výchova

Katolícka univerzita a nakladateľstvo Raabe vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu pod záštitou ministra školstva Dušana Čaploviča.

Aký je súčasný žiak? Prečo majú učitelia problém motivovať dnešného žiaka? Ako sa zmenili potreby učenia a vzdelávania? Aká je rola dnešného pedagóga?

Príďte na konferenciu, ktorá nielen odpovie na naliehavé otázky súčasného vzdelávania v školách, ale ponúkne aj nový pohľad na možnosti moderného vzdelávania. Jej hlavným cieľom je identifikovať aktuálne vzdelávacie potreby žiakov a učiteľov a navrhnúť efektívne riešenia smerujúce ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu.

Podmienky vzdelávania sa v našich školách neustále menia. Zmeny v spoločnosti aj v osobnosti žiaka so sebou zákonite prinášajú aj potrebu zmien v postavení učiteľa, v jeho prístupe k žiakovi či zmeny v didaktických metódach. Významným faktorom zmien v kvalite procesu učenia sa sú moderné učebné zdroje a pomôcky, ktoré reagujú na aktuálne potreby súčasného žiaka a učiteľa.

Ciele konferencie:

  • Poukázať na zmenu osobnosti žiaka v posledných rokoch v kontexte jeho záujmov, motivácie a potrieb učenia sa a načrtnúť možnosti efektívneho vzdelávania;
  • Identifikovať reálne problémy vzdelávacieho prostredia škôl v kontexte profesionality učiteľského povolania s návrhom možného riešenia;
  • Poukázať na procesné chyby a nedostatky v školskej legislatíve v kontexte reformy školstva a načrtnúť možnosti ich riešenia;
  • Porovnať kvalitu vzdelávacieho prostredia v členských štátoch EÚ a v SR.

 

Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča  

"Veľmi milo ma prekvapilo obsahové zameranie konferencie, nakoľko si myslím, že sprostredkovanie nových trendov v učení pomáha skvalitniť vzdelávací proces a aj takouto formou môže prispieť k pestrejšiemu vyučovaniu na našich školách. Rovnako rád by som chcel oceniť medzinárodné zastúpenie konferencie, ktoré iste umožní vytvoriť podnetný priestor nielen na diskusiu, ale zároveň aj výmenu skúseností v rámci fungovania jednotlivých systémov okolitých krajín." Dušan Čaplovič

 

Termín: 27. júna 2012
Miesto:
Hotel GATE ONE****, Bratislava
Určené:
pedagogickým a vedúcim pedagogickým zamestnancom, zamestnancom štátnej správy v školstve, školských zariadení a ministerstva školstva

Bežné vložné: 50 €
Vložné pre zákazníkov RAABE: 35 €
Vložné pre ďalšieho účastníka z jednej organizácie: 30 €
Vložné pre študentov pedagogických smerov VŠ: 20 €
(Vložné zahŕňa obed a občerstvenie počas konferencie. Každý účastník dostane zborník z konferencie v elektronickej podobe a drobné darčeky. Platba možná aj v deň konania konferencie v hotovosti.

 

Rámcový program

 

1. doc. Igor Černák, PhD., Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovensko
Význam kvality vzdelávania súčasných a budúcich učiteľov
Virtualizácia vzdelávacieho prostredia a nová úloha učiteľa.

2. PhDr. Miroslav Randa, PhD., Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Česká republika
Tipy a triky z modernej didaktiky
K problematike zvyšovania záujmu žiakov o prírodovedné odbory.

3. Martin Hüppe, expert na školstvo a vzdelávanie, Nemecko
Učebné pomôcky, učebnice a médiá v prepojení na efektívnu didaktiku vo vyučovacom procese

4. Young Digital Planet, Poľsko a Agemsoft, Slovensko
Ako môžu byť papierové učebnice súčasťou digitalizácie
Predstavenia riešenia digitalizácie učebníc v zahraničí a jeho možná aplikácia v slovenských podmienkach.

5. Jasna Pavelić, Chorvátsko
Učebnice, úloha štátu a možnosť výberu
Riešenie učebnicového systému v Chorvátsku.

6. prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
Naša mládež a kríza vzdelávania
Je dnešná mládež skutočne náročná a málo vnímavá? Sila médií a ľudský potenciál.

7. prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
Aktuálne vzdelávacie potreby súčasnej mladej generácie

8. PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM, Slovensko
Národné merania a kvalita školstva
Testovanie  9, PISA, PIRLS... Merania nie sú a ani by nemali byť strašiakom pre školy založeným na obavách, že výsledky budú mať negatívny vplyv na ich finančný rozpočet.

9. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. a Mgr. Lenka Sokolová, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Ústav experimentálnej psychológie SAV, Slovensko
Technológie vo vyučovaní optikou psychológie a didaktiky – za a proti
Generačná priepasť vo využívaní digitálnych technológií, čo dnešné deti chcú, čo ich baví a motivuje.

10. Anelya Andreeva, Ministerstvo školstva, mládeže a vedy, Bulharsko
Ako sme to urobili my
Príklad fungujúceho a efektívneho systému kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

Stiahnuť celý program konferencie >>

 

Zmena programu vyhradená. Podrobné informácie dostane každý účastník e-mailom týždeň pred uskutočnením konferencie. Bezplatné parkovanie je možné pri hoteli GATE ONE a pri nákupnom centre Avion, ktoré je v tesnej blízkosti hotela. Uzávierka prihlášok: 22. júna 2012.

Stiahnuť podrobné informácie pre účastníkov >>

 

Odborný garant Organizátor Generálny partner Exkluzívny partner
 
Partneri        
   
Mediálni partneri        
     

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte