Štátna školská inšpekcia informuje o výsledkoch svojej činnosti

02.03.2018
Vzdelávanie a výchova

Celkovo 1 978 inšpekcií a 10 750 hospitácií vykonala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) v školskom roku 2016/2017. Svoje zistenia spracovala opäť do Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017, ktorou sa dnes zaoberá Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Žiaci v triede

ŠŠI vykonala v minulom školskom roku 1 978 inšpekcií, pričom kontrolovala 1 648 štátnych škôl, 147 cirkevných a 183 súkromných. Inšpektori realizovali spolu 10 750 hospitácií - 1 919 v materských školách, 7 031 v základných školách a 1 800 na stredných školách.
Štátna školská inšpekcia vykonala tiež 421 inšpekcií zameraných na kontrolu odstránenia zistených nedostatkov. Po ich ukončení konštatovala, že riaditelia škôl a školských zariadení, ktorým bolo uložené 3 168 opatrení, prijali nápravu na úrovni 84,7 %. 

V prípade materských škôl priniesli inšpekcie pozitívne zistenia, že školy podporujú aktívny pohyb detí rozmanitými spôsobmi, vedú ich k samoobslužným činnostiam, venujú pozornosť vytváraniu priaznivej atmosféry a podpore komunikovania detí a tiež inšpirujú ich k získavaniu a uplatňovaniu skúseností. Rezervy sa ukázali vo využívaní hry ako základného prostriedku výchovy a vzdelávania či uplatňovaní zážitkového učenia sa detí s dôrazom na experimentovanie a bádanie.

Základné školy boli pozitívne hodnotené za využívanie disponibilných predmetov na profiláciu školy, zriaďovanie záujmových útvarov pre žiakov i zapojenie sa do projektu Teach for Slovakia. K zisteným nedostatkom patria nedostatočné realizovanie výchovy a vzdelávania podľa školských vzdelávacích programov, nedôsledné vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti zo strany vedenia školy, rezervy vo vytváraní podnetného a podporujúceho prostredia pre žiakov i pedagógov, ako aj problémy so zabezpečením odbornosti vyučovania. Tá bola celkovo zabezpečená na úrovni 85,9 %. Najväčšie problémy s kvalifikovanými učiteľmi mali školy pri predmetoch občianska náuka (58,3 %), technika (46,7 %) a informatika/informatická výchova (42 %).

Pri stredných školách inšpekcia vyzdvihla formovanie pozitívnych hodnotových postojov jednotlivcov, podporovanie ich záujmov prostredníctvom školských i mimoškolských aktivít, pozitívny prístup vedenia škôl k ďalšiemu vzdelávaniu pedagógov, ako aj dobrú spoluprácu s právnickými i fyzickými osobami pri zabezpečovaní praktickej prípravy žiakov. K oblasti vyžadujúcim zlepšenie ŠŠI zaradila nedostatočnú podporu bádateľského a tvorivého prístupu žiakov, slabšie motivovanie žiakov k zodpovednosti za svoje vzdelanie i rezervy vo vytváraní účinných nástrojov na podporu žiakov menej úspešných vo vzdelávaní. 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte