Bezplatné školenia pre učiteľov základných škôl pokračujú aj v roku 2017

20.02.2017
Vzdelávanie a výchova

Odborné nakladateľstvo RAABE s podporou jednotlivých odborov školstva pozýva všetkých učiteľov základných škôl aj osemročných gymnázií na bezplatné školenia. Rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základných škôl a rozvoj pozitívneho vzťahu k prírodným vedám na druhom stupni základných škôl a osemročných gymnázií – budú predmetom tohtoročných bezplatných školení.

Celoslovenskú roadshow bezplatných školení pre pedagógov základných škôl organizuje RAABE už po druhýkrát (prvá séria sa uskutočnila v auguste 2016). V termíne od 13. do 17. marca 2017 sa tentokrát budú konať školenia v piatich mestách Slovenska: V  Košiciach, Ružomberku, Banskej Bystrici, Trnave a v Bratislave.

Školenie pre 1. stupeň ZŠ – Rozumejú vaši žiaci tomu, čo čítajú? 2

„Roadshow chceme upozorniť na potrebu rozvoja čítania s porozumením na 1. stupni ZŠ a tiež dôležitosť čítania pre praktický život. Úvod školení bude venovaný aktuálnym výsledkom celoslovenského i medzinárodného testovania čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl, ktoré sa uskutočnili v roku 2016. Účastníkom školení priblížime úlohy, materiály a metódy na rozvíjanie rôznych čitateľských stratégií a prírodovednej gramotnosti. Na školení predstavíme učiteľom aj praktické ukážky práce s textom a pracovnými listami/testami, ktoré môžu učitelia realizovať vo vyučovacom procese a tiež príklady, ako naučiť žiakov pracovať s textom pomocou tzv. "textového detektíva", grafického záznamu textu (pojmová mapa, diagram), poznámok na okraji strany a ďalších užitočných stratégií," predstavila zameranie roadshow pre učiteľov 1. stupňa ZŠ Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

V praktickej časti nebude chýbať prezentácia konkrétnych príkladov rozvíjania čitateľskej gramotnosti na hodinách slovenského jazyka a literatúry s pomocou zbierky testov zo slovenského jazyka a literatúry Testovanie 5. "Tieto pracovné zošity sú navrhnuté tak, aby obsahovali úlohy z jazykovej, komunikačnej aj literárnej zložky. Rôznorodosť testových úloh dopĺňajú ukážky zaujímavých a inšpiratívnych textov všetkých žánrov, ktoré si môžu žiaci prečítať v knihách, časopisoch alebo na internete. Pracovné zošity slúžia ako pomôcka na overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných na 1. stupni ZŠ, precvičenie čítania s porozumením, zdokonalenie čitateľskej gramotnosti – vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov, ale aj osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami Testovania 5," povedala lektorka marcových RAABE školení Mgr. Libuša Bednáriková.

Kto je Mgr. Libuša Bednáriková

V roku 2009 absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobila ako učiteľka predmetov slovenský jazyk, anglický jazyk, výtvarná a etická výchova na viacerých školách v Bratislave (SPŠE Karola Adlera, ZŠ Karloveská 61, QSI, International School of Bratislava). Od júna 2014 pôsobí na Gymnáziu Grösslingová 18 v Bratislave ako učiteľka slovenského jazyka a anglického jazyka. Od roku 2013 spolupracuje s RAABE pri tvorbe testov a pracovných listov zo slovenského jazyka.

Školenie pre 2. stupeň ZŠ – Máme radi prírodné vedy 2

„V rámci bezplatných školení pre učiteľky druhého stupňa ZŠ predstavíme učiteľom ukážky konkrétnych praktických aktivít z obsahu ôsmackej fyziky z tematickej oblasti Svetlo (Optika) s medzipredmetovým spracovaním, ktoré spestria vyučovací proces a uľahčia pochopenie preberaného učiva u žiakov. Zameriame sa aj na praktické aktivity v predmete biológia z témy Absorbcia svetla, v rámci ktorej žiaci skúmajú absorpciu svetla rastlinným farbivom chlorofylom, a spájajú tak poznatky o fyzikálnych vlastnostiach svetla s jedným z najdôležitejších procesov v živej prírode – fotosyntézou. Okrem praktických príkladov z koncepcie prírodovedného vzdelávania vychádzajúcej z pedagogického konštruktivizmu s dôrazom na empirický model poznávania v predmetoch fyzika a biológia sa učiteľom pokúsime predstaviť "iný" prístup k výučbe fyziky na základných školách – na sérii experimentov zameraných na skúmanie vlastností svetla,“ priblížila zámery školení pre druhý stupeň ZŠ ich lektorka, doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Kto je doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Pôsobí na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK v Bratislave ako docentka na Oddelení didaktiky fyziky. Vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. Zameriava sa na rozvoj kritického myslenia žiakov. Je editorkou a spoluautorkou niekoľkých pracovných zošitov z fyziky a metodických materiálov pre učiteľa. Recenzuje učebnice, pracovné zošity a iné materiály z fyziky pre základné a stredné školy. Aktívne sa v pozícii lektora zúčastňuje akcií určených učiteľom fyziky.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte