SKÚS POKUS 4

Dátum: 
04.11.2019 - 30.11.2020
Adresa: 
Kategória: 
Súťaž
Pozvať priateľov
 • Info
 • POROTA
 • PRAVIDLÁ
 • PRODUKTY
 • PARTNERI

 

 • Chcete priblížiť vedu a výskum mladej generácii?
 • Chcete podporiť postavenie prírodovedných predmetov na vašej škole?
 • Chcete dať priestor mladým vedcom realizovať zaujímavé pokusy?

Použite um a vytvorte SKÚS POKUS!

Súťaž SKÚS POKUS je priestorom pre mladých vedcov ako uplatniť svoje vedomosti v prírodných vedách a vyhrať hodnotné ceny, ktoré ich priblížia zase o niečo bližšie k ich snom. Zámerom súťaže je naučiť žiakov vnímať prírodné vedy ako súčasť bežného života, keď žiaci majú možnosť nielen získať nové vedomosti a skúsenosti, ale naučia sa aj prezentovať svoje pokusy či pracovať v tíme.

Súťaž SKÚS POKUS má dve časti. Prvou úlohou žiakov je s pomocou učiteľa vytvoriť súťažný tím, ktorý pozostáva z dvoch až ôsmich členov. Druhou je vymyslieť a aj zrealizovať pokus s bežne dostupnými surovinami. Učiteľ samotný pokus nevykonáva, je „len“ jeho mentorom. Žiaci následne natočia pokus a video pošlú do 6. apríla 2020 organizátorovi súťaže. Videozáznam zhodnotí odborná komisia zložená z odborných pedagógov a vedcov. V druhej časti sprístupní organizátor súťaže najlepšie videá na stránke www.skolskyportal.sk, kde bude mať verejnosť možnosť hlasovať a vybrať päť najatraktívnejších súťažných príspevkov.

AKO BUDETE SÚŤAŽIŤ?

1. DAJTE O SEBE VEDIEŤ!

Vyplňte prihlášku a prihláste sa do súťaže.

Link na prihlášku: https://www.skolskyportal.sk/sutaz/skus-pokus-4#event-tab-prihlaska

2. PRÍĎTE S NÁPADOM A ZREALIZUJTE HO

Vašou úlohou bude vymyslieť a realizovať pokus na tému prírodných vied (chémia, fyzika, biológia).

3. BUĎTE VYNALIEZAVÍ

Využívať môžete všetky bežne dostupné suroviny, látky, produkty, jednoducho čokoľvek vám len napadne!

4. ZAHRAJTE SA NA FILMÁROV

Váš pokus následne zaznamenajte spolu s tímom vo forme videa s maximálnou dĺžkou 4 minúty a pošlite nám ho spolu so zaujímavou fotografiou z tvorby pokusu cez voľne dostupnú úschovňu.

5. KOMISIA i VEREJNOSŤ URČÍ VÍŤAZOV

Súťaž vyhrávajú originálne a kreatívne spracované pokusy, ktoré ohodnotí odborná porota a verejnosť na našej stránke. Porota bude súťažné Videá bodovať podľa nasledovných kritérií:

• Odborná, teoretická úroveň experimentu/pokusu.

• Odborná prezentácia experimentu/pokusu.

• Kreatívny a inovatívny prístup k experimentu.

• Forma a úroveň prezentácie.

Nezabudnite, vašej kreativite sa pritom medze nekladú!

KTO SA MÔŽE SÚŤAŽE ZÚČASTNIŤ?

► Žiaci 2. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

► Družstvá pozostávajúce minimálne z dvoch a maximálne z ôsmich osôb.

Účasť v súťaži je bezplatná!

PRÍNOS PRE ŽIAKA:

Žiaci zažijú plno zábavy, hodnotne využijú čas a zapoja svoju tvorivosť, pričom sa naučia vnímať prírodovedné vedy všade okolo nich. Získajú nové vedomosti a skúsenosti, naučia sa prezentovať svoje pokusy a pracovať v tíme. Ocenení žiaci získajú následne diplom od vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, hodnotné ceny a tiež sa zúčastnia na záverečnom vyhodnotení, kde ich čakajú ďalšie prekvapenia.

Nie sú to však len hodnotné ceny, o ktoré budú jednotlivé tímy súťažiť.

PRÍNOS PRE ŠKOLU:

Škola, ktorá do súťaže zapojí najviac tímov, získava samostatné ocenenie. Vďaka komunikácii súťaže prostredníctvom mediálnych partnerov a propagácii na sociálnych sieťach, YouTube i portáloch www.expolpedagogika.sk a na komunitnom portáli pre pedagógov – www.skolskyportal.sk, sa o vašej šikovnosti dozvedia na celom Slovensku.

ŠPECIÁLNE VÝHODY PRE ŠKOLU:

Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet tímov, získava automaticky výraznú zľavu ( cena 3€ / ks) na nákup Cvičebníc chémie, pracovných zošitov Fyzika a pracovných zošitov Biológia z portfólia vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA a vydavateľstva RAABE (zľavu nie je možné kumulovať s množstevnou zľavou).

POZOR! Nové termíny!

Ukončenie posielania príspevkov: 8. október 2020

Uverejnenie súťažných príspevkov: 23.október – 13. november 2020

Vyhodnotenie súťaže: november 2020

 

Návod, ako na to, prinášajú ukážky víťazných videí z minulého ročníka - POZRITE SI VIDEO:

 

Predstavujeme vám zloženie odbornej poroty súťaže Skús Pokus 4. ročník:

 • Predseda poroty: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., vedec a pedagóg, Elektrotechnický ústav SAV

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., z Elektrotechnického ústavu SAV , kde pôsobí ako vedecký pracovník na Oddelení supravodičov, sa tiež ako pedagóg angažuje na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 2012 jeho tím, v spolupráci s vedcami z univerzity v Barcelone, uskutočnil prelomový objav vo výskume magnetickej neviditeľnosti. Nositeľ hlavného ocenenia súťaže Vedec roka 2014 za výskum vedúci k novým poznatkom o správaní kompozitov supravodič /feromagnetikum v jednosmerných a striedavých magnetických poliach. Podpredseda Učenej spoločnosti Slovenska.

 • Čestný člen poroty:  prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Vedúci vedecký pracovník, Fyzikálny ústav SAV

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. predstavuje jednu z najväčších vedeckých kapacít Slovenska. Takmer 20 rokov pôsobil ako pracovník Ekonomického ústavu (EÚ SAV) a viac ako 20 rokov ako uznávaný vysokoškolský pedagóg. Počas svojej profesionálnej kariéry bol viackrát aj vo vedúcich riadiacich pozíciách – či už ako riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV (1983 – 1992) alebo ako predseda Slovenskej Akadémie vied  v rokoch 1995 – 2009. Zodpovedný riešiteľ v 18 -slovenských a 13- medzinárodných projektov, z toho spolupracoval aj na projektoch 4 x NATO, 5 x CNR. Je držiteľom najvyššieho štátneho vyznamenania, Pribinov kríž I. triedy. Držiteľ spolu až 80  vyznamenaní, medzi nimi Kríž prezidenta SR, Krištáľové krídlo, 4x Dr. h.c., vyznamenania ČR, SRN, Taliansko, Vatikán, Maďarsko a i. je autorom 448 ved. publikácií, 770 iných.

 • RNDr. Michaela Bugeľová – Odborná pedagogička, Združenie učiteľov chémie (ZUCH)

Od ukončenia štúdia na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí ako učiteľka predmetov biológia a chémia na základnej škole. Po vysokej škole pokračovala ďalej v štúdiu a získala akademický titul RNDr. Tiež pôsobila v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, kde jej úlohou bolo školiť učiteľov v projekte Tvorivé dielne v oblasti praktickej chémie a biológie. Spolupracovala aj s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), kde tvorila testy v  oblasti prírodovednej gramotnosti. V tomto školskom roku bola poverená funkciou zástupkyne školy, na ktorej zároveň vyučuje ako pedagóg. Je predsedníčkou Združenia učiteľov chémie.

 • doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD. – Odborná pedagogička, v súčasnosti na dôchodku, predtým Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Porotkyňa pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, na katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky. Špecializuje sa na vyučovanie fyziky na základných školách, tvorí základné pedagogické dokumenty pre základné školy, je autorkou učebníc fyziky pre 6. až 9. ročník ZŠ. V poslednom období v rámci grantov KEGA a VEGA rieši výskumné témy - Klasifikácia a hodnotenie výkonov žiakov v prírodovedných predmetoch na ZŠ, Rozvoj spôsobilosti vedeckej práce vo vyučovaní fyziky a ich hodnotenie. Je lektorkou vzdelávacích aktivít pre učiteľov fyziky na základných a stredných školách.

 • PaedDr. Mária Uhereková, PhD. – Odborníčka na vzdelávanie v oblasti biológie, Slovenská komisia Biologickej olympiády

Počas svojej kariéry pôsobila ako učiteľka prírodopisu a chémie v základnej škole, v školskej inšpekcii vo viacerých funkčných a riadiacich pozíciách a súčasne v Slovenskej komisii Biologickej olympiády ako autorka a vedúca autorského kolektívu. Už 20 rokov sa venuje publikačnej činnosti ako autorka základných pedagogických dokumentov a učebných textov pre vyučovanie prírodopisu a biológie v ZŠ, odborných článkov v oblasti inovácie a vyučovania prírodopisu a biológie v ZŠ. Je spoluautorkou niektorých učebníc prírodopisu a hlavnou autorkou inovovaných učebníc biológie pre ZŠ, niektorých učebníc biológie pre stredné pedagogické školy a je lektorkou vzdelávacích aktivít pre učiteľov biológie v ZŠ.

 • RNDr. Michal Procházka, PhD. - Predseda Fóra mladých Slovenskej Chemickej Spoločnosti, Ústav polymérov SAV;

Predseda Fóra mladých Slovenskej Chemickej Spoločnosti Vyštudoval fyzikálnu chémiu na Prírodovedeckej Fakulte UK a momentálne pracuje na Ústave polymérov SAV. V práci sa venuje najmä príprave nových polymérnych kompozitov a testovaniu ich vlastností. Okrem toho sa angažuje v popularizácii vedy, najmä chémie pre širokú verejnosť.

 • PhDr. Sylvia Radvanská, šéfredaktorka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

1. NÁZOV A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

1.1. Názov súťaže: „Skús pokus 4" (ďalej iba „Súťaž").
1.2. Organizátor Súťaže: EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., so sídlom Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718, IČ DPH: SK2021907492.

2. CIEĽ SÚŤAŽE

• Súťaž hravou a zaujímavou formou podnieti záujem detí o vedný odbor a ukáže im, že sa s prírodnými vedami stretávame v bežnom živote.
• Na stránke www.expolpedagogika.sk vznikne databáza „videopokusov", ktorá môže byť cennou inšpiráciou pre učiteľov prírodných vied.

3. ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

3.1. Súťaž sa koná na celom území Slovenskej republiky.
3.2. Nové obdobie konania Súťaže: 4.11.2019 – november 2020

4. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

4.1. Účasť v súťaži je bezplatná.
4.2. Súťaže sa môžu zúčastniť iba tímy.
4.3. Tím musí pozostávať minimálne z 2 (dvoch) a maximálne z 8 (ôsmich) osôb (ďalej uvádzaných ako „člen tímu").
4.4. Členom tímu môžu byť žiaci druhého stupňa základnej školy, alebo príslušných ročníkov osemročného gymnázia, ktorí majú trvalé bydlisko alebo občianstvo v Slovenskej republike.
4.5. Každý tím musí označiť súťažné video názvom triedy, školy a mesta.
4.6. Členovia tímu majú rozdelené úlohy: hovorca, experimentátor, režisér záznamu...
4.7. Každý tím musí mať svojho vedúceho – učiteľa prírodovedných predmetov (ďalej uvádzaného ako „vedúci tímu").
4.8. Vedúci tímu nie je členom tímu.
4.9. Vedúci tímu má úlohu supervízora a radcu. Samotný experiment fyzicky nevykonáva.
4.10. Vedúci tímu sa zaväzuje koordinovať činnosť členov tímu počas prípravnej a realizačnej fázy súťaže, vyplniť on-line prihlasovací formulár na www.skolskyportal.sk a vykonávať potrebné administratívne úkony v mene tímu.
4.11. Žiaci, ktorých vyberie vedúci tímu, sa oficiálne zúčastnia súťaže. Iní žiaci môžu tímu pomáhať, ale Súťaže sa oficiálne nezúčastnia a nebudú mať nárok na prípadné výherné ceny.
4.12. Súťaže sa môže zúčastniť aj viac tímov z jednej školy, ale v tom prípade členovia tímu nemôžu byť súčasne vo viacerých tímoch.

5. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

5.1. Súťažné tímy majú za úlohu vymyslieť a demonštrovať pokus s bežnými surovinami, ktoré sa okolo nich nachádzajú v laboratórnych podmienkach, v škole.
5.2. Tímy musia vyhotoviť fotodokumentáciu projektu v počte 1-kus.
5.3. Tímy sa môžu prihlásiť do súťaže vyplnením elektronického formulára na www.skolskyportal.sk a zaslaním videa s popisom ich pokusu.
5.4. Požiadavky na súťažné video:
• Dĺžka videa je maximálne 4 minúty.
• Video musí obsahovať teoretickú prezentáciu, vykonanú jedným alebo viacerými členmi tímu, a demonštráciu pokusu vykonávaného tímom. Ak chce tím detailnejšie vysvetliť pokus, môže využiť titulky, grafiky, komentár a pod.
• V úvode súťažného videa musí byť titulok s názvom pokusu.
• Na konci súťažného videa musí byť titulok s názvom súťažného tímu, poprípade menoslov účinkujúcich a zdroje materiálov, literatúry a iných pomocných materiálov, ktoré tím pri pokuse použil, poďakovanie.
• Obsah videa by mal byť zaujímavý, kreatívne spracovaný a dynamický.
• Formát videa: prijateľné sú nasledujúce formáty: MOV, MPG, WMV, 3GP,MPEG4, MP4, AVI, MPEGPS, FLV.
• Názov súboru nesmie obsahovať medzery ani špeciálne znaky. Na oddelenie jednotlivých slov v názve súboru použite spojovníky (-) alebo znaky podčiarknutia (_).
• Video musí byť vložené do verejnej bezplatnej úschovne, z ktorej sa súťažné video dá stiahnuť.
• Hudbu na pozadí je vo videu dovolené používať, iba ak tím použije svoju vlastnú skladbu a/alebo materiál, na ktorého použitie má písomné povolenie od vlastníkov autorských práv.
• Organizátor nie je zodpovedný za prípadné porušenia práv tretích osôb, plnú zodpovednosť za takéto porušenia práv nesie Vedúci tímu.

6. PRIHLÁSENIE SA DO SÚŤAŽE

6.1. Prihlášky do súťaže budú akceptované od tohto dátumu a času: od 4. novembra 2019 do 29. februára 2020.
6.2. Prihlásenie prebieha týmto spôsobom:
☑ Najprv vedúci tímu najneskôr do určeného posledného možného termínu (29. februára 2020) vyplní on-line prihlasovací formulár na webovej stránke www.skolskyportal.sk, v ktorom uvedie tieto údaje: Názov školy, Adresa školy, Meno tímu, Meno vedúceho tímu, E-mailová adresa vedúceho tímu.
☑ Vedúci tímu najneskôr v poslednom možnom termíne nahrá súbor s videom na bezplatnú verejnú úschovňu, z ktorej sa súťažné video dá stiahnuť a URL adresu videa vloží do formulára na webovej stránke www.skolskyportal.sk.
6.3. Posledný možný termín prihlásenia sa do súťaže je do 08. októbra 2020.
6.4. Vyplnením on-line prihlasovacieho formulára sa vedúci tímu zaväzuje dodržiavať podmienky a ustanovenia uvedené v týchto Súťažných pravidlách a predpisoch (ďalej uvádzaných ako „pravidlá a predpisy").
6.5. Pri prihlasovaní do súťaže bude vedúci tímu vyzvaný na uvedenie týchto osobných údajov: meno, priezvisko, email, názov a adresa zamestnávateľa. Prihlásením do súťaže vedúci tímu vyjadruje súhlas so zásadami ochrany osobných údajov podľa bodu 11. týchto pravidiel a predpisov.
6.6. Odoslaním videa a fotografií vyjadruje každý vedúci tímu, a to za seba aj v mene svojho tímu, súhlas, že organizátor môže celé video alebo jeho časti bez ďalšieho povolenia od vedúceho tímu alebo akejkoľvek tretej strany bezplatne použiť na akýkoľvek komerčný alebo propagačný účel v akomkoľvek jazyku a médiu, uverejniť ho na webovej stránke alebo na iných webových stránkach a použiť ho v tlačových materiáloch.
6.7. Organizátor bude registráciu považovať za platnú iba vtedy, ak vedúci tímu poskytne svoju skutočnú, vlastnú e-mailovú adresu. Ak vedúci tímu uvedie pri registrácii falošné alebo nepresné údaje, organizátor má právo vedúceho tímu a jeho/jej tím vylúčiť zo súťaže.
6.8. Organizátor si vyhradzuje právo na základe svojho vlastného uváženia kedykoľvek diskvalifikovať ktorýkoľvek súťažný príspevok v prípade, že tento súťažný príspevok posúdi ako urážajúci či nevhodný, alebo ak usúdi, že tím akokoľvek nerešpektuje tieto pravidlá a predpisy.
6.9. Každý tím súhlasí, že organizátor nebude niesť zodpovednosť za prípadné neoprávnené použitie videí tretími stranami. Organizátor nezaručuje, že všetky videá budú zverejnené.
6.10. Autorské práva videí a prezentácií predložených do súťaže patria úplne vedúcemu tímu. Zároveň vedúci tímu dáva právo organizátorovi slobodne kopírovať a prezentovať video, bez obmedzenia, pri propagácii a reklame súťaže.
6.11. Vedúci tímu môže do tímu zaradiť len takého člena tímu, s ktorého účasťou v tejto súťaži súhlasí jeho zákonný zástupca a zároveň zákonný zástupca člena tímu súhlasí s pravidlami a predpismi súťaže. Písomné súhlasy zákonných zástupcov členov tímu a potvrdenia o tom, že súhlasia s pravidlami a predpismi súťaže, je povinný zabezpečiť vedúci tímu. Organizátor nie je zodpovedný za porušenie tejto povinnosti vedúceho tímu.

7. POROTA A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

7.1. Videá odoslané do súťaže bude posudzovať odborná porota (ďalej uvádzaná ako „porota").
7.2. Členovia poroty:
Predseda poroty: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. - Vedec a pedagóg, Elektrotechnický ústav SAV;
► Čestný člen poroty: prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. - Vedúci vedecký pracovník, Fyzikálny ústav SAV;

RNDr. Michaela Bugeľová – Odborná pedagogička, Združenie učiteľov chémie (ZUCH);
PaedDr. Mária Uhereková, PhD. – Odborníčka na vzdelávanie v oblasti biológie, Slovenská komisia Biologickej olympiády;
doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD. – Odborná pedagogička, v súčasnosti na dôchodku, predtým Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave;
RNDr. Michal Procházka, PhD. – Predseda Fóra mladých Slovenskej Chemickej Spoločnosti, Ústav polymérov SAV;
PhDr. Sylvia Radvanská -  Šéfredaktorka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

7.3. Porota rozhodne do tohto dátumu: 23.októbra 2020 – o 30 (tridsiatich) najlepších videách z prírodných vied, ktoré organizátor sprístupní na webovej stránke www.skolskyportal.sk.

7.4. Porota rozhodne do tohto dátumu: 24. októbra 2020 – o prvých piatich najlepších Videách, ktoré získajú Ocenenie vydavateľstva Expol pedagogika.

7.5. Porota bude súťažné Videá bodovať podľa nasledovných kritérií:
• Odborná, teoretická úroveň experimentu/pokusu.
• Odborná prezentácia experimentu/pokusu.
• Kreatívny a inovatívny prístup k experimentu.
• Forma a úroveň prezentácie.

8. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

8.1. Špeciálne výhody pre školu:
• Škola, ktorá zapojí do Súťaže akýkoľvek počet Tímov, získava automaticky výraznú zľavu z bežnej ceny na nákup cvičebníc predmetu chémie, pracovných zošitov z fyziky a biológie pre žiakov z vydavateľstva Expol pedagogika a vydavateľstva RAABE (zľavu nie je možné kumulovať s množstvovou zľavou).
8.2. Ocenenie jednotlivých Tímov:
• Pokus, ktorému porota udelí najviac bodov, získa prvú, druhú, tretiu, štvrtú a piatu cenu (ďalej uvádzanú ako „prvá, druhá a tretia, štvrtá a piata cena").
• Porota určí výhercu prvej, druhej a tretej, štvrtej a piatej ceny výhradne na základe svojho vlastného rozhodnutia. Rozhodnutie poroty nemožno spochybniť; tímy a organizátor ho považujú za záväzné rozhodnutie.
• 30 najlepších videí, ktoré určí porota, sprístupní organizátor od 24. októbra na webovej stránke www.skolskyportal.sk, kde za videá bude môcť verejnosť hlasovať spôsobom, že vybranému videu pridelí svoj hlas.

• Organizátor zároveň zverejní k týmto videám prislúchajúce fotografie na Facebookovej stránke vydavateľstva. Tieto fotografie budú následne slúžiť k tomu, aby sa hlasujúci mohli pomocou vloženého hypertextového prepojenia cez fotografiu dostať na stránku, kde si budú môcť prezrieť a hlasovať súťažné videa.
• 5 videí s najväčším počtom hlasov získa cenu verejnosti (ďalej uvádzanú ako „prvá, druhá a tretia, štvrtá, piata cena verejnosti").
• Verejnosť môže za videá súťažiace o cenu verejnosti hlasovať v období: od 24. októbra 2020, 00:01 do 13. novembra 2020, 23:59.
8.3. Vyhlásenie výsledkov prebehne na konferencii ŠKOLA 2020/2021 dňa 24. novembra 2020.

9. CENY

9.1. Víťazné tímy získavajú ceny:
• Ocenenie vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA – individuálna cena pre tím za prvé, druhé a tretie, štvrté a piate miesto, ktoré určí odborná porota (pravidlá súťaže čl. 8.2.).
• Ocenenie verejnosti – individuálna cena pre tím za prvé, druhé, tretie, štvrté a piate miesto, ktoré určí verejnosť na základe hlasovania na webovej stránke www.skolskyportal.sk (pravidlá súťaže čl. 8.2.).
• Ocenenie najaktívnejšej školy, ktorá do súťaže zapojí najviac tímov.
9.2. Hlasujúca verejnosť získa cenu:
• Ocenenie hlasujúceho – individuálna cena od spoločnosti Expol pedagogika pre hlasujúceho. Hlasujúci ju získa na základe pravdivého vyplnenia hlasovacieho lístka na stránke www.skolskyportal.sk a následného žrebovania všetkých hlasovacích lístkov. Žrebovanie sa uskutoční po 13. novembri 2020 za účasti vedenia vydavateľstva Expol pedagogika.
9.3. Víťazi súťaže získajú diplomy a vecné ceny.
9.4. Ceny sú neprenosné a nie je možné požadovať vyplatenie ich hodnoty v peniazoch.

10. PREVZATIE VÝHIER

10.1. Ocenení budú kontaktovaní organizátorom prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky do 3 (troch) pracovných dní od dátumu vyhlásenia výsledkov organizátorom.
10.2. Zoznam výhercov bude zverejnený aj na stránke www.skolskyportal.sk a www.expolpedagogika, ako aj na sociálnych sieťach. Výhry budú odovzdané organizátorom súťaže, príp. partnermi súťaže, a to buď na záverečnom vyhodnotení, alebo poštou.
10.3. Ak sa vedúceho niektorého z troch víťazných tímov nepodarí kontaktovať kvôli overeniu platnosti údajov ani na 3. (tretí) pokus v priebehu 5 (piatich) pracovných dní od dátumu vyhlásenia výsledkov organizátorom, tím stráca právo na udelenie v poradí prvej, druhej, tretej, štvrtej a piatej ceny. V takom prípade získa cenu tím, ktorý podľa hodnotenia poroty získal v poradí druhý, (tretí, štvrtý, piaty) najvyšší počet bodov.
10.4. Ceny pre víťazné tímy odovzdá organizátor osobne tímu na slávnostnom vyhodnotení.
10.5. Dátum a miesto slávnostného odovzdávania cien: november 2020, Bratislava.
10.6. Ak sa víťazný tím alebo vedúci tímu nebude môcť zúčastniť na odovzdávaní cien, organizátor sa zaručuje, že ceny odovzdá osobne vo vopred dohodnutom termíne. Ak ceny z akéhokoľvek dôvodu nebude možné odovzdať osobe, organizátor ceny pošle poštou alebo kuriérom na adresu dohodnutú s vedúcim tímu vo vopred dohodnutom čase.
10.7. Keďže členovia tímu sú neplnoletí (mladší ako 18 rokov), vedúci tímu musí od zákonných zástupcov alebo opatrovníkov – v prípade rozvedených rodičov od rodiča, ktorému je dieťa zverené – každého člena tímu získať pred prevzatím ceny podpísaný súhlas s prijatím ceny.
10.8. Ak Vedúci tímu a členovia tímu nebudú kompletne spĺňať tieto pravidlá a predpisy, nebudú mať nárok na žiadnu cenu.
10.9. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť dátum a miesto konania odovzdávania cien.

11. OSOBNOSTNÉ PRÁVA A OSOBNÉ ÚDAJE

11.1. Účasťou v súťaži vyjadruje vedúci tímu, v súlade so zákonom č. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže, prevádzkovateľovi – organizátorovi, ako je uvedený v čl.1 týchto pravidiel súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov.
11.2. Vedúci tímu súťaže súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže osobné údaje vedúceho tímu zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Vedúci tímu, ktorý poskytol svoje osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, plné, aktuálne a pravdivé.
11.3. Vedúci tímu zapojením do súťaže potvrdí, že bol prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany prevádzkovateľa, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ poučuje vedúceho tímu, že poskytnutie požadovaných osobných údajov vedúceho tímu je dobrovoľné a vedúci tímu ho môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese prevádzkovateľa odvolať. Vedúcemu tímu prislúchajú všetky ostatné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v aktuálnom znení.
11.4. Vedúci tímu vyjadruje súhlas na použitie svojich osobných údajov (meno, priezvisko, email) na marketing, reklamu a propagáciu spoločnosti EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., jej produktov a služieb a iné použitie v záujme zlepšenia jej produktov a služieb (napríklad prieskum trhu).
11.5. Ďalej vedúci tímu súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných materiáloch môžu byť zverejňované aj obrazové snímky, zvukové a obrazové záznamy vedúceho tímu aj jeho jednotlivých členov bezplatne. Vedúci tímu má na tento účel vyžiadané súhlasy ich zákonných zástupcov.
11.6. Registráciou v súťaži vedúci tímu potvrdzuje, že škola, z ktorej je zapojený žiak, disponuje súhlasom zákonného zástupcu na zapájanie žiaka do súťaží organizovanými tretími stranami a zverejňovanie mena a priezviska na webových stránkach a sociálnych sieťach tretích strán. Škola je povinná poskytnúť tento súhlas na vyžiadanie organizátorovi súťaže.

12. ZODPOVEDNOSŤ

12.1. Organizátor nezodpovedá za aktivity tímov počas súťaže. Úlohou organizátora nie je dohliadať na študentov počas práce na súťažnej úlohe.
12.2. Organizátor nezodpovedá za prípadné nehody, zranenia ani škody na majetku tímov počas súťaže, ku ktorým dôjde v dôsledku nedostatočných bezpečnostných opatrení.
12.3. Vedúci tímov sú povinní poučiť svojich žiakov o základných bezpečnostných zásadách, ktoré treba dodržiavať v prírodovedných laboratóriách. Vedúci tímov sú povinní poučiť svojich žiakov o základných princípoch zdravotných rizík vo väčšine prírodovedných laboratórií. Vedúci tímov musia žiakom poskytnúť bezpečnostné informácie a školenie v každej fáze plánovania experimentov a byť pri žiakoch, pozorovať ich, dohliadať na nich, inštruovať ich a korigovať počas experimentovania.
12.4. Úlohou vedúceho tímu je zaistiť, aby členovia tímu vždy dodržiavali súťažné bezpečnostné predpisy (ďalej uvádzané ako „bezpečnostné predpisy"), zahrnuté v tomto dokumente ako čl. 14, po celú dobu príprav na súťaž a počas realizácie celého pokusu.
12.5. Organizátor nezodpovedá za kvalitu cien. Ak bude víťaz chcieť, môže dôkaz o probléme s kvalitou konkrétnej ceny predložiť jej výrobcovi alebo distribútorovi v súlade s platnými zákonmi slovenskej republiky.
12.6. Organizátor nezodpovedá za prípadné výpadky webovej stránky mimo kontroly organizátora, počas ktorých bude webová stránka nedostupná alebo iba obmedzene použiteľná, organizátor však v takom prípade okamžite prijme všetky potrebné opatrenia v záujme čo najrýchlejšieho odhalenia a odstránenia príčiny problému.

13. ĎALŠIE INFORMÁCIE

13.1. Pravidlá súťaže sú po celý čas konania súťaže zverejnené na webovej stránke www.skolskyportal.sk. Pre prípadné otázky k súťaži je možné využiť telefónne číslo 02 / 32 66 18 82. Otázky možno zaslať aj e-mailom na adresu v.polakovicova@expolpedagogika.sk. Ako Predmet emailu je potrebné uviesť názov: Skús pokus.
13.2. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravy a zmeny v pravidlách a predpisoch alebo v samotnej súťaži.
13.3. Organizátor si vyhradzuje právo z akýchkoľvek technických, komerčných alebo funkčných dôvodov pozastaviť, zrušiť alebo zmeniť celú súťaž alebo jej časť. V prípade zrušenia súťaže organizátor vopred zverejní oznámenie o zrušení.
13.4. Táto súťaž podlieha zákonom Slovenskej republiky.

14. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

14.1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY
• Tímy zúčastňujúce sa súťaže smú pokusy vykonávať iba pod dohľadom vedúceho tímu. Pokusy neskúšajte robiť doma!
• Počas vykonávania pokusov sú členovia tímu povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy uvedené v pravidlách súťaže. Ak niektorý člen tímu poruší ktorékoľvek z týchto pravidiel, bude to znamenať okamžitú diskvalifikáciu zo súťaže.
14.2. OPATRNÉ POUŽÍVANIE VYBAVENIA
• Pri všetkých chemických pokusoch treba postupovať pozorne a opatrne. Všetko vybavenie a náčinie sa musí používať správnym spôsobom.
14.3. CHEMICKÁ BEZPEČNOSŤ
• Predpisy tejto súťaže týkajúce sa bezpečnosti pri práci s chemikáliami vychádzajú z týchto zákonov:
• Smernica REACH a nariadenia CLP Európskej únie týkajúce sa používania chemikálií.
• Zákon 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
14.4. Pravidlá bezpečného správania sa v chemickom laboratóriu definované v laboratórnom poriadku sú záväzné pre všetkých členov tímu zúčastňujúcich sa súťaže.
Laboratórny poriadok
• Na prácu v laboratóriu sa pripravujte podľa pokynov učiteľa.
• Do laboratória vstupujte len so súhlasom učiteľa.
• V laboratóriu je zakázané jesť a piť.
• Pri práci používajte ochranné pracovné prostriedky – plášť, okuliare a rukavice. (Dlhé vlasy nesmiete mať voľne rozpustené, musíte ich mať zopnuté.)
• Pracujte podľa pokynov učiteľa, svoje pracovné miesto bezdôvodne neopúšťajte a nevyrušujte pri práci spolužiakov.
• Žiadne látky nikdy neochutnávajte a nevdychujte ich pary priamo z nádoby.
• Otvor zohrievaných nádob neotáčajte nikdy na seba ani na spolužiakov.
• Pracujte sústredene a opatrne. S horľavinami nikdy nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa.
• Každé rozsypanie, rozliatie látok, prípadne úraz ihneď ohláste učiteľovi.
• Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávajte do určených nádob.
• So zariadením laboratória zaobchádzajte šetrne a udržujte poriadok. Neplytvajte vodou, plynom a elektrickou energiou.
• Po skončení práce urobte na svojom pracovnom mieste poriadok, skontrolujte uzavretie vody, plynu a vypnutie elektrického prúdu. Pred odchodom z laboratória si umyte ruky.
• Z laboratória odchádzajte len so súhlasom učiteľa.
14.5. Postupy v tiesňových situáciách
• Oboznámte sa s umiestnením všetkých východov z laboratória a budovy.
• Oboznámte sa s umiestnením tiesňového telefónu.
• Oboznámte sa s umiestnením a spôsobom používania:
o hasiacich prístrojov,
o poplašných systémov a spínačov požiarneho poplachu,
o protipožiarnych prikrývok,
o zariadení na umývanie očí,
o lekárničiek,
o bezpečnostných spŕch.
V prípade núdzovej situácie alebo nehody postupujte podľa schváleného núdzového plánu, ktorý vám vysvetlí učiteľ.

Zapojte sa do súťaže SKÚS POKUS 4 a vaša škola získa automaticky zľavu 50% na nákup Cvičebníc chémie, pracovných zošitov Fyzika a pracovných zošitov Biológia z portfólia vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA a vydavateľstva RAABE (zľavu nie je možné kumulovať s množstevnou zľavou).

Namixujte si výber pracovných zošitov a metodických príručiek z oblasti prírodných vied, ktoré vyšli vo vydavateľstvách EXPOL PEDAGOGIKA a Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.:

CHÉMIA

CVIČEBNICA – CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

 • Prepracovaná cvičebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Komplexným systémom otázok a úloh podporuje rozvoj psychomotorických funkcií žiaka. Viac informácií nájdete tu.

Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

 • Koncepcia metodickej príručky vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa lepšie učí, ak je pri učení aktívny. Učivo je sprístupnené prostredníctvom aktivizujúcich metód výučby, ako sú zážitkové učenie, konštruktivizmus, problémové a projektové vyučovanie, bádateľsky orientované vyučovanie i využívanie informačno-komunikačných technológií a pod. Viac informácií nájdete tu.

CVIČEBNICA - CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

 • Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy na fixáciu a overenie získaných vedomostí. Vytvára dostatočný priestor na zápis vlastných poznámok žiaka a záznamov z pozorovaní a skúmaní, s použitím učebnicových modelov a fotografií. Odkaz na príslušnú stranu v učebnici zlepšuje orientáciu žiaka. Viac informácií nájdete  tu.

CVIČEBNICA - CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

 • Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka GOŠ. V cvičebnici je dostatočný priestor aj na poznámky žiaka k jednotlivým témam a na riešenie úloh z učebnice. Viac informácií nájdete tu.

FYZIKA

Pracovný zošit FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM GYMNÁZIOM

 • Informácie o pracovnom zošite nájdete tu.

METODICKÁ PRÍRUČKA k učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

 • Cieľom metodiky je uľahčiť prípravu učiteľa na hodiny fyziky, a to pomocou 192 strán metodického materiálu. Ku každej téme z učebnice sú uvedené informácie s požiadavkami na vedomosti žiaka, ktoré sú potrebné pre zvládnutie danej témy a ciele, ktoré má žiak splniť. Metodika obsahuje zoznam experimentálnych aktivít s odhadovaným časom na ich realizáciu a vypracované aktivity z učebnice. Poskytuje tiež doplňujúce námety na aktivity, úlohy a poznámky pre učiteľa. Viac informácií tu.

Pracovný zošit FYZIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

 • Informácie o pracovnom zošite nájdete tu.

Pracovný zošit FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

 • Informácie o pracovnom zošite nájdete tu.

Pracovný zošit FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

 • Informácie o pracovnom zošite nájdete tu.

BIOLÓGIA

Pracovný zošit BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

 • Informácie o pracovnom zošite nájdete tu.

Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy

 • Metodická príručka je prepojená s učebnicou Biológia pre 5. ročník ZŠ so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR. Metodická príručka poskytuje množstvo aktivít, námetov a príkladov na využitie učebnice v rôznych fázach vyučovacej hodiny, vzorové testy na konci každého tematického okruhu, rôzne didaktické metódy a zaujímavé didaktické hry! Viac informácií tu.

Pracovný zošit BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

 • Informácie o pracovnom zošite nájdete tu.

Pracovný zošit BIOLÓGIA PRE 7. ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

 • Informácie o pracovnom zošite nájdete tu.

Pracovný zošit: BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

 • Informácie o pracovnom zošite nájdete tu.

Pracovný zošit: BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

 • Informácie o pracovnom zošite nájdete tu.

 

 

 

 

Generálny partner

 

Partneri

Stiefel

LittleLane

Slovart

LittleLane

ZUCH

VIDA

Slovenská chemická spoločnosť

Mediálny partner

Školský portál